เลือกเรียนคณะอะไรดี อีก 4 ปีจบแล้ว หางานง่าย รายได้สูง!!!!!

ลบ แก้ไข

เลือกเรียนคณะอะไรดี อีก 4 ปีจบแล้ว หางานง่าย รายได้สูง!!!!! >>>> เรียนอะไร ไม่ตกงาน <<<<

มีการวิเคราะห์ออกมาว่าปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมีการจ้างงานที่ค่อนข้างสูงในอนาคตอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้า ขึ้นอยู่กับกระแสต่างๆ มากมาย ดังต่อไปนี้ มาดูกันซิคะว่ามีอะไรกันบ้าง จะได้เลือกคณะให้เหมาะสมกับตัวเอง และตรงเทรนสาขาแห่งอนาคต.....

1.กระแส Inter

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว และแนวทางการเปิดเสรีทางการค้า โดยองค์กรการค้าระหว่างประเทศ ทำให้โลกเรากลายเป็นดวงดาวที่ไร้พรมแดนมากขึ้นทุกวัน ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งแข่งขันในด้านการผลิตสินค้า อาหารและบริการ ส่งออกขายทั่วโลกได้อย่างไร้ข้อจำกัด

เพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นหาตลาดใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ จากการแข่งขันในการทำมาค้าขายระหว่างประเทศ จะทำให้เกิด อาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระแสอินเตอร์นี้อีกมาก

สำหรับคนที่อยากจะทำงานทางด้านนี้ก็ต้องมีความสนใจในภาษา ชอบการอ่าน การเขียนและการค้นคว้า คือต้องมีใจรักด้านนี้จริง ๆ ผู้ที่เรียนในสาขาอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาขาด้านภาษาและบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ก็สามารถทำงานด้านอินเตอร์ได้เช่นกันถ้าฝึกฝนด้านภาษาจนใช้ได้อย่างดีและมีการตื่นตัวในด้านข่าวสารข้อมูลของต่างประเทศ

ดังนั้นการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเรียนรู้เพิ่มเติม ในวิชาความรู้ที่อาจจะยังไม่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านนี้ จึงน่าสนใจอย่างยิ่ง

คณะสาขาที่เปิดสอนในปัจจุบันมีหลายคณะที่น่าสนใจ และสามารถเข้าศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากกระแสอินเตอร์เช่น

• คณะมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาตามภาษาที่เลือก (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี), สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
• คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ
• คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ • คณะนิติศาสตร์สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

2. กระแส E- COMMERCE
กระแสอินเตอร์ ทำให้คนผู้ในโลกที่แตกต่าง กลับมีความใกล้ชิดกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีวิถีชีวิตและพฤติกรรมไม่ต่างกันมากมายอย่างในอดีต ผลที่ตามมาคือการค้าขายและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นกระแสหลักที่ทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ มากมายในช่วง10 ปีที่ผ่านมา

ที่สำคัญ มันจะยังคงเป็นกระแสหลักที่จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการค้าขาย ระบบการขนส่งระบบบริการ รวมทั้งระบบการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ อีกมากมาย

จากสถิติของคนในประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศทั่วโลกบ่งบอกถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้า ที่ต่างจากเดิม คือผู้คนมีความนิยมและซื้อของผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์มากขึ้นทุกวัน อาชีพใหม่ๆ จะเกิดมาจากกระแส อีคอมเมิร์ซ นี้อีกมาก จึงเป็นอีกหนึ่งกระแสสาขาอาชีพแห่งอนาคต

คณะสาขาที่น่าสน ซึ่งสามารถเข้าเรียนต่อเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับกับสาขาอนาคตในกระแส อีคอมเมิร์ซ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์สาขาวิชาวิทยาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการเดินเรือ,สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาพาณิชย์นาวี

3.กระแสการขาดแคลนพลังงาน

ทรัพยากรของโลกมีจำนวนจำกัดและกำลังร่อยหรอลงทุกวัน ยกตัวอย่าง เรื่องของน้ำมัน คนทั่วโลกต่างแย่งกันใช้แต่การค้นพบบ่อน้ำมันใหม่ ๆ กลับมีน้อยมาก จนมีการคาดการณ์กันว่าอีกไม่เกิน 40 ปีนับจากนี้ไป น้ำมันจะหมดไปจากโลกใบนี้ เพราะอัตราการเกิดของน้ำมันช้ามากกว่าจะเกิดแหล่งน้ำมันได้นั้นใช้เวลานับล้านปี

ในขณะที่อัตราการใช้น้ำมันพุ่งสูงขึ้นในทุกปี ประเทศในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันต่างร่ำรวยจากการขายน้ำมัน และบริษัทค้าขายน้ำมันก็มีการเก็งราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากันจนทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทุกวันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

กระบวนการศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทนเหล่านี้ จะทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ตามมาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสพลังงานและสภาวะแวดล้อมโลก

คณะสาขาที่สามารถเข้าศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการทำงานสำหรับอาชีพใหม่ ๆ ในอนาคต

• คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี

• คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

• คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา,สาขาทรัพยากรที่ดิน และสิ่งแวดล้อม, สาขาชีววิทยา

• คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์, สาขาวิศวกรรมทั่วไป

• สาขาภูมิศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาทรัพยากรทางน้ำ

นอกจากนี้ยังมี 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชีพแห่งอนาคต ได้แก่ปัจจัยด้านกระแส Center กระแสความตื่นตัวภูมิปัญญาท้องถิ่น กระแสสังคมที่ส่งเสริมด้าน คุณภาพชีวิต กระแสสังคมที่ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต และกระแสนวัตกรรม Innovation ซึ่งจะก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ตามมาอีกมากมาย หากเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ และตรงกับสาขาแห่งอนาคตด้วย รับรองว่าไปรุ่งแน่ค่ะ หากน้องๆ ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสาขาแห่งอนาคตเพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะ มาได้ที่งาน

 

พบกับการเสวนาหัวข้อ

 "เรียนอะไรไม่ตองาน กับอาชีพสาขาแห่งอนาคต

หางานง่าย รายได้สูง"

วันที่ 3 เม.ษ. 53 เวลา 14:00 - 15:00 น.

และพบกับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุย ให้ความรู้น้องๆ

 

 

Eduzones Expo 2010 “เรียนอะไรไม่ตกงาน และเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย เลือกคณะอย่างไรไม่ให้พลาด”

สุดยอดมหกรรมการศึกษาแห่งปีที่นักเรียนม.ปลายไม่ควรพลาด

พบกับการแนะแนวเทคนิคการเลือกคณะ แอดมิชชั่นอย่างไรไม่ให้พลาด

แนะนำการเลือกเรียนในสาขาอาชีพ แห่งอนาคต เรียนอะไร ไม่ตกงาน

พร้อมขอรับคำแนะนำการศึกษาต่อ จากวิทยากรด้านการศึกษาชื่อดัง

คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาอาชีพ

ปรึกษาและขอข้อมูลแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยแบบตัวต่อตัวกับนักศึกษารุ่นพี่
ทุกคณะมหาวิทยาลัยงในและต่างประเทศกว่า 200 สถาบัน

พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ FACULTY FANTASIA
ร่วมโหวดคณะในฝัน กับพี่ ๆ ศิลปินดารา และรับของรางวัล ในงานอีกมากมาย

Eduzones Expo 2010
เรียนอะไรไม่ตกงาน

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

เลือกคณะอย่างไรไม่ให้พลาด

วันที่ 3 - 4 เมษายน 53

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กทม.

งานนี้จัดฟรีให้กับน้องๆ แต่ขอสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่จองการเข้าชมงานเท่านั้นนะจ๊ะ ที่จะได้รับ CD โปรแกรม EZ plus และ คู่มือเรียนอะไรไม่ตกงาน คู่มือการเรียนหมอ วิศวะ บริหารฯลฯ (มูลค่าเล่มละ 180 บาท) จองที่นั่งคลิก

 โดย Expo2010 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ก.พ. 53 14:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 73,144 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 73,144 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย pang 531
IP : 110.168.125.***
เปิดรับสมัครปริญญาตรี

สาขา การจัดการโลจิสติกส์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
งานรับสมัครโทรสายตรง 0-2973-6731, 0-2973-6735 Fax 0-2973-6740
หรือโทร 0-2970-5225 e-mail : supaloek.s@hotmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย นัท
IP : 223.207.4.***

ลองเข้ามาอ่านในนี้นะคับ

http://www.tellmetellyou.com/index.php?mo=5&qid=674706
ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฏฐชัย
IP : 119.46.106.***
เรียนอยู่ ม.บูรพา การตลาดจะดีหรือเปล่าครับ แล้วการตลาดสามารถทำงานในส่วนของโลจิสติกส์ได้หรือเปล่า ที่มีการส่งออกไปกับเรือสินค้าขนาดใหญ่

montana_sungkong@hotmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย nut
IP : 119.46.106.***
การตลาดอนาคตรุ่งหรือเปล่าครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย วรกริด
IP : 61.91.36.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่