มหาวิทยาลัย บูรพา เปิดรับ 1,340 คน

ลบ แก้ไข

 

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

ปฏิทินการสอบคัดเลือก

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2552

รายการ

สถานที่

วัน เดือน ปี

เวลา

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หรือขอรับใบสมัคร

ได้ที่กองบริการการศึกษา

เว็บไซต์ กองบริการการศึกษา

http://service.buu.ac.th

1 ตุลาคม - 21 ธันวาคม 2551

08.30 .

เป็นต้นไป

การสมัครด้วยตนเอง

ชั้น 1 ห้องโถง อาคาร ภปร.

20 – 21 ธันวาคม 2551

09.00 – 16.00 .

การสมัครทางไปรษณีย์

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานมาที่กองบริการการศึกษา

1 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2551

-

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

ณ อาคาร ภปร. ชั้น 1

10 มกราคม 2552

09.00 .

สอบข้อเขียน

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

24 – 25 มกราคม 2552

08.00 .

เป็นต้นไป

ประกาศผลการสอบข้อเขียน

ณ อาคาร ภปร. ชั้น 1

13 กุมภาพันธ์ 2552

09.00 .

สอบสัมภาษณ์

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

14 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 .

ประกาศผลขั้นสุดท้าย

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

18 มีนาคม 2552

09.00 .

รายงานตัวนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

21 มีนาคม 2552

09.00 – 16.00 .

หมายเหตุ ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

----------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.. 2545 มหาวิทยาลัยจะรับสมัคร

เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.1.2 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด

มาก่อน

1.1.3 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาท

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา

1.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1.2.1.1 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา

1.2.1.2 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา ทางด้านการบัญชี การตลาด

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจพาณิชยนาวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ปวส. ในสาขาอื่น

ที่มีประสบการณ์ด้านพาณิชยนาวี

1.2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1.2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. วิชาเอกการบัญชี

1.2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1.2.3.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

1.2.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

1.2.4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา

ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

1.2.4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

1.2.4.2.1 กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขางานการติดตั้งและควบคุม สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

สาขางานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม

สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่อยู่ใน

สาขาช่างไฟฟ้า กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขางานเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคระบบโทรคมนาคม

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป สาขางานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์

และที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่อยู่ในสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1.2.4.2.2 กลุ่มช่างเทคโนโลยีการผลิต สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการต่อเรือ สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

1.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เรียนวันศุกร์ เวลา 13.00 . เป็นต้นไป และเรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 . เป็นต้นไป

1.2.5.1 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าในด้านต่อไปนี้

สาขาประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาสัตวบาล สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเกษตรกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรม ชีววิทยา สัตววิทยา สัตวบาล

ส่งเสริมการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    1. 1.2.5.2 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

    1. 1.2.5.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

1.2.6 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

1.2.6.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 .

ภาคพิเศษ เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 – 22.00 .

เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 22.00 .

1.2.6.1.1 คุณสมบัติเฉพาะ

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาข้างต้น หรือปริญญาตรีที่ผ่านการเรียน

คอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 6 หน่วยกิต และเคยเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม

1.2.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1.2.7.1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้มี

การศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

2) อนุปริญญาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

3) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง

4) อนุปริญญาหรือปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์

5) ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์อุตสาหกรรม

6) ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์

7) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

ผู้มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนด หรือมีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเป็นรายไป และเสนอต่อกรรมการสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว

1.2.8 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

1.2.8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

(ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีความรู้พื้นฐาน

ด้านคอมพิวเตอร์

1.2.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1.2.9.1 สาขาวิชาการตลาด (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว)

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

(ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

1.2.10 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1.2.10.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว)

- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

(ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาใด

วิชาหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัว

เข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที หรือแม้สำเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอน

ปริญญาบัตรได้

2. ขั้นตอนการสมัครสอบ

2.1 การสมัครทางไปรษณีย์

2.1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เว็บไซต์ กองบริการการศึกษา http://service.buu.ac.th

หรือขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร. ห้อง 108 มหาวิทยาลัยบูรพา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2551

2.1.2 ศึกษาระเบียบการ และจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร (ดูรายละเอียดในข้อ 4) พร้อมทั้งกรอก

ข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบทุกส่วน

2.1.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 4 มาที่ กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 .ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2551 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

2.1.4 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น (โดยต้องเลือกสาขาวิชาที่มีรายวิชาสอบที่ใช้สอบ

ต้องไม่ตรงกัน)

2.1.5 ผู้สมัครต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และรหัสสาขาในใบสมัครให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยจะจัดส่ง

บัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.2) มายังผู้สมัครสอบได้สะดวก

หมายเหตุ - เอกสารทุกอย่างให้ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย

- หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณาคัดเลือก

- เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

- หากทำการสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครได้

2.2 การสมัครด้วยตนเอง

2.2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เว็บไซต์ กองบริการการศึกษา http://service.buu.ac.th

หรือขอรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ภปร. ห้อง 108 มหาวิทยาลัยบูรพา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2551

2.2.2 ศึกษาระเบียบการ และจัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร (ดูรายละเอียดในข้อ 4) พร้อมทั้งกรอก

ข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบทุกส่วน

2.2.3 สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2551

ณ อาคาร ภปร. ห้องโถง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

2.2.4 การแต่งกายเพื่อการสมัครสอบคัดเลือกให้แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อยืด

กางเกงยีนส์และสวมรองเท้าแตะ

หมายเหตุ - เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร

ส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณารับสมัคร

- หากทำการสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครได้

เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

ออกบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.2) ซึ่งถือว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบด้วย ผู้สมัครจะต้องเก็บบัตรเลขที่นั่งสอบ

คัดเลือก (มบ.2) ไว้เป็นหลักฐาน ถ้าหากบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือกสูญหายจะหมดสิทธิ์ในการสอบ

3. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

3.1 การสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 500 บาท

3.2 การสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 500 บาท

4. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียมหลักฐานต่าง ๆ มาให้พร้อมในวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้

4.1 ประเภทการสมัครทางไปรษณีย์

4.1.1 ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย

4.1.2 ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย

ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป และอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดใน

บัตรเลขที่นั่งสอบ หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุลด้วย)

4.1.5 ธนาณัติจำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

4.1.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

4.2 ประเภทการสมัครด้วยตนเอง

4.2.1 ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย

4.2.2 ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย

ฉบับจริงพร้อมสำเนาถ่ายรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมฉบับจริง

4.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป และอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดใน

บัตรเลขที่นั่งสอบ หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุลด้วย)

4.2.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบใช้ใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายเป็นใบแสดงคุณวุฒินั้น ถ้าหากสอบคัดเลือกได้

จะต้องนำหลักฐานแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 มารายงานตัวเท่านั้น มิฉะนั้น

จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรายงานตัวเป็นนิสิต

** ในวันสอบให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ.2) และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อกรรมการคุมสอบ **

มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

5. จำนวนรับเข้าศึกษาและการสอบคัดเลือก

5.1 รหัสสาขาวิชา จำนวนรับและรหัสวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

คณะ/สาขาวิชา

ปริญญา

รหัสสาขา

จำนวนรับ

รหัสรายวิชาที่ใช้สอบ

มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ

- สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (เลือกสอบวิชา 15)

- สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (เลือกสอบวิชา 17)

- สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (เลือกสอบวิชา 16)

บธ..

015

017

081

082

083

100

100

30

30

40

10, 15

10, 17

10, 15

10, 17

10, 16

2. หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต

- สาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษ

บช..

016

100

10, 16

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ

รป..

019

200

18

4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

(เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

- เน้นด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม

- เน้นด้านภาพนิ่ง ภาพยนตร์

กศ..

051

052

80

40

51

51

(เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ)

- เน้นด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม

กศ..

053

45

51

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

- กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ

- กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพิเศษ

- กลุ่มช่างเทคโนโลยีการผลิต ภาคปกติ

- กลุ่มช่างเทคโนโลยีการผลิต ภาคพิเศษ

กศ..

055

056

057

058

40

40

40

40

50, 52

50, 52

50, 53

50, 53

คณะ/สาขาวิชา

ปริญญา

รหัสสาขา

จำนวนรับ

รหัสรายวิชาที่ใช้สอบ

มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคพิเศษ

- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภาคพิเศษ

วท..

021

022

023

20

80

80

20

21

21

6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ทล..

024

025

50

70

22, 23

22, 23

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคพิเศษ

..

(อาชีวอนามัยฯ)

031

40

30

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว

8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ทล..

041

25

22, 23

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ

บธ..

042

25

10, 15

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ

รป..

043

25

18

รวม

1,340

หมายเหตุ ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่เต็มจำนวนรับ มหาวิทยาลัยอาจไม่รับเข้าในสาขาวิชานั้น ๆ โดยให้ผู้สมัครเปลี่ยนสาขาวิชาได้ โดยมหาวิทยาลัยจะติดต่อไปยังผู้สมัครโดยตรง

5.2 รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่และเวลาที่สอบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วันที่สอบ

เวลาที่สอบ

10

15

16

17

18

20

21

22

23

30

50

51

52

53

บริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

บริหารธุรกิจการตลาด

บริหารธุรกิจการบัญชี

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทั่วไป

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภูมิศาสตร์

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

และพื้นฐานภาษาอังกฤษทางช่าง

เทคโนโลยีการศึกษา

กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มวิชาช่างเทคโนโลยีการผลิต

25 มกราคม 2552

25 มกราคม 2552

25 มกราคม 2552

25 มกราคม 2552

24 มกราคม 2552

25 มกราคม 2552

25 มกราคม 2552

25 มกราคม 2552

25 มกราคม 2552

24 มกราคม 2552

24 มกราคม 2552

24 มกราคม 2552

24 มกราคม 2552

24 มกราคม 2552

08.00 - 10.00 .

13.00 - 14.00 .

10.30 - 12.00 .

15.00 - 16.00 .

13.00 - 15.00 .

09.00 - 11.00 .

13.00 - 15.00 .

09.00 - 11.00 .

13.00 - 15.00 .

13.00 - 15.00 .

13.00 - 15.00 .

09.00 - 12.00 .

09.00 - 12.00 .

09.00 - 12.00 .

6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

6.1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 . ณ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา และ http://service.buu.ac.th

6.2 สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 . เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

6.3 ประกาศผลขั้นสุดท้าย

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 . ณ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา และ http://service.buu.ac.th

7. เอกสารที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

7.1 ใบแสดงคุณวุฒิฉบับจริง

7.2 บัตรประชาชนฉบับจริง

7.3 บัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.2)

8. การรายงานตัว

8.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต จะต้องนำหลักฐานต่าง ๆ ไปรายงานตัวต่องานทะเบียนและสถิตินิสิต

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา

ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 เป็นต้นไป น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

8.2 ถ้าผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่มารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันและเวลาที่กำหนดในข้อ 7.1

จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิต

9. หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันรายงานตัว

9.1 ใบแสดงคุณวุฒิที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาก่อนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 พร้อมสำเนาถ่ายรับรองสำเนาถูกต้อง

9.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนาถ่ายรับรองสำเนาถูกต้อง

9.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาถ่ายรับรองสำเนาถูกต้อง

9.4 ใบรับรองแพทย์

9.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับติดบัตร) สวมเสื้อเชิ้ตขาวหรือชุดสากลหรือเครื่องแบบข้าราชการ(เป็นรูปสี)

9.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนาถ่ายรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.. 2551

(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคผนวก ก

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

ชื่อวิชาที่ใช้สอบ

10 วิชาบริหารธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

15 วิชาการตลาด

16 วิชาการบัญชี

17 วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

18 วิชาการบริหารทั่วไป

20 วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

21 วิชาภูมิศาสตร์

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

และภาวะทางเศรษฐกิจ ในระดับชาติ และนานาชาติ การคิดเชิงวิเคราะห์

และเหตุผลทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับการตลาด เช่น หลักการตลาด

พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารงานขาย โลจิสติกส์

และการสื่อสารการตลาดแบบองค์รวม เป็นต้น

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับการบัญชี เช่น หลักการบัญชี

บัญชีบริหาร บัญชีต้นทุน การตรวจสอบภายใน การวางแผนและ

ควบคุมกำไร การภาษีอากร และการวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น

หลักการจัดการ การบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

เนื้อหาวิชาที่สอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการบริหาร การเมือง

การปกครอง และเหตุการณ์ในปัจจุบัน

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับแผนที่ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย ระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ (GIS) และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ภูมิศาสตร์

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

ชื่อวิชาที่ใช้สอบ

22 วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

23 วิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

30 วิชาอาชีวอนามัยเบื้องต้น

50 วิชาอุตสาหกรรมศึกษา

51 วิชาเทคโนโลยีการศึกษา

52 วิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

53 วิชาช่างเทคโนโลยีการผลิต

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์

ฟังก์ชั่น ระบบจำนวน วิธีเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่เนื้อหาเกี่ยวกับ

ไวยากรณ์และหลักภาษาอังกฤษ

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และหลักการเขียนโปรแกรม ภาษาปาสคาล

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

และพื้นฐานภาษาอังกฤษทางวิชาช่าง

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับความถนัดเชิงเหตุผล มิติสัมพันธ์

ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ พื้นฐานภาษาไทย พื้นฐานภาษาอังกฤษ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาช่างไฟฟ้า

วิชาพื้นฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

และพื้นฐานภาษาอังกฤษทางวิชาช่าง

เนื้อหาวิชาที่สอบมีขอบข่ายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ภาคผนวก ข

ข้อปฏิบัติในการสมัครสอบคัดเลือก

ข้อปฏิบัติในการสมัครสอบ

เนื่องจากการรับสมัครสอบประจำปีการศึกษา 2552 นี้จะกระทำโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นที่

แน่นอนว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดอย่างใด จึงขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนเตรียมเอกสารการสมัครสอบของตน

อย่างรอบคอบดังต่อไปนี้

. ก่อนการสมัครสอบ

1. การเตรียมเอกสารก่อนการสมัคร

เมื่อผู้สมัครสอบได้ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือก (มบ.1) หรือขอรับใบสมัครจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใบสมัครต้องดาวน์โหลดเองจากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://service.buu.ac.th)

ในการสมัครสอบจะต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่

1. ใบสมัครคัดเลือก (มบ.1) โดยปฏิบัติดังนี้

1.1 กรอกข้อความต่าง ๆ ตามความเป็นจริงด้วยหมึกสีน้ำเงิน หรือสีดำอย่างชัดเจนและครบถ้วน

เซ็นชื่อผู้สมัครในใบสมัครด้วยตัวบรรจง

1.2 ทำเครื่องหมาย 􀀹 ในช่องสี่เหลี่ยมต่าง ๆ ตามความเป็นจริงด้วยหมึกอย่างครบถ้วน

1.3 ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

นับถึงวันสมัคร

2. รูปถ่ายที่มีขนาดและชนิดเดียวกับที่ติดในใบสมัคร (มบ. 1) อีก 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล

หลังรูปถ่ายให้ถูกต้อง

3. วุฒิบัตรการศึกษา

3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องนำหลักฐานต้นฉบับจริงของวุฒิบัตรการศึกษา พร้อมสำเนาที่รับรอง

ถูกต้อง ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

3.2 ผู้ที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย ต้องแสดงหลักฐานใบรับรองการศึกษาโดยสถานศึกษา

เป็นผู้ออกให้

2. การกรอกใบสมัครคัดเลือก (มบ.1)

1. ที่อยู่ที่จะติดต่อได้สะดวกระหว่างสมัครสอบ ต้องเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อกับผู้สมัครสอบได้

โดยรวดเร็วที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นโดยทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบ

2. ให้ผู้สมัครสอบดูเลขรหัสสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

3. การสมัครสอบ

3.1 การสมัครสอบทางไปรษณีย์

1. ผู้สมัครสอบจะต้องส่งใบสมัครสอบและหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท

โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนามผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข

.เมือง จ.ชลบุรี 20131

2. ติดรูปถ่ายในใบสมัคร และเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุล ไว้ด้านหลังรูป

ส่งมาพร้อมหลักฐาน เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจหลักฐาน และออกบัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ.2)

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งบัตรเลขที่นั่งสอบให้ผู้สมัครตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้

3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลในบัตรเลขที่นั่งสอบให้ถูกต้อง และลงนามในลายเซ็นผู้สมัครในบัตรเลขที่นั่งสอบ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมาที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 .ลงหาดบางแสน

.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

3.2 การสมัครสอบด้วยตนเอง

1. เมื่อผ่านการตรวจความเรียบร้อยของชุดใบสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นชุดใบสมัครสอบ

ต่อเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ชื่อ-นามสกุล เพศ และสาขาวิชา ตามที่ปรากฏในใบสมัคร (มบ.1)

ชื่อ-นามสกุล และสาขาวิชา จะปรากฏในจอเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง

เมื่อถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะพิมพ์บัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ.2) ให้ผู้สมัครสอบ บัตรนี้มี 4 ส่วน

แต่ละส่วนมีข้อมูลเหมือนกัน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ เลขที่นั่งสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

และสาขาวิชาที่สมัครสอบ

เมื่อสาขาวิชาที่สมัครสอบได้ปรากฏในจอเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงกับใบสมัครสอบ (มบ.1) แล้ว

จะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชา

2. เมื่อได้รับบัตรเข้าสอบ (มบ.2) จากเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์แล้ว ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติดังนี้

2.1 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เจ้าหน้าที่รับเงินจะเซ็นชื่อในบัตรส่วนแรกด้านซ้าย

ซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงินด้วย

2.2 ให้เจ้าหน้าที่ติดรูปลงในบัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ. 2) รวม 3 ส่วน

2.3 เซ็นชื่อลงในบัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ.2) ให้ครบทั้ง 3 ส่วน

2.4 ผู้สมัครสอบเขียนเลขที่นั่งสอบลงในใบสมัครสอบ (มบ.1) เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะเก็บ

รักษาใบสมัคร (มบ.1)ไว้ พร้อมหลักฐานการสมัคร

2.5 ผู้สมัครสอบจะได้รับบัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ.2) ส่วนแรกด้านซ้ายเท่านั้น เพื่อใช้

ในการเข้าสอบและติดต่อเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาไว้

3. เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารเฉพาะบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก

(มบ.2) ซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบด้วย ถ้าหากบัตรเข้าสอบสูญหายจะหมดสิทธิ์ในการสอบ

4. ภายหลังการสมัคร

1. เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 10 มกราคม

2552 เวลา 09.00 . ณ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา และเว็บไซต์ http://service.buu.ac.th ขอให้ผู้สมัครสอบ

ทำความเข้าใจกับแผนผังที่นั่งสอบด้วยความรอบคอบ

2. ผู้สมัครสอบต้องเก็บรักษาบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.2) ไว้มิให้สูญหาย ต้องนำบัตรนี้

ไปวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ทุกขณะ นอกจากนี้บัตรนี้ยังใช้ในการติดต่อกับ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกครั้งนี้

3. ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงบนบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ. 2) อย่างเด็ดขาด

4. หากบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบ.2) ชำรุดมาก ให้รีบแจ้งที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการสอบ เพื่อให้ออกบัตรใหม่ โดยต้องเสียค่าทำ

ใบแทนบัตรเลขที่นั่งสอบใหม่ ฉบับละ 20 บาท

หากผู้สมัครสอบไม่มีบัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ.2) และบัตรประจำตัวประชาชน แสดงต่อกรรมการคุมสอบ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ภาคผนวก ค

ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาในการสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาในการสมัครสอบ

เข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

ของ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………….

***********************

เขียนที่ ……………………………………………..

วันที่ …….…… เดือน ……………… .……….

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………………

ตำแหน่ง ……………………………………………………. สถานที่ทำงานสังกัด ……………………….………….…

กอง ……………………………………………………..……กรม …………….………………….…………………….

กระทรวง ……………………………………. โทรศัพท์ ………………….…………. โทรสาร …………………….…

ขอรับรองว่า ผู้สมัครคือ นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………..……….……..

เป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ……………………………………………………………………………..………...

แผนก …………………………………………………………………………………………………………………….

มาแล้วเป็นเวลา ………………….…...… ปี เป็นผู้ได้รับอนุมัติให้มาสมัครสอบในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาคพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2552

ถ้าหากผู้สมัครได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อหน่วยงานยินดีให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอนุญาตให้ผู้สมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน รวมทั้งการหมุนเวียน

การปฏิบัติงานตามแผนกต่าง ๆ ได้

ลงนาม ………………………………………

( ………………………………….…………)

ตำแหน่ง ……………………………………………….

วันที่ ………………………………………………..….

หมายเหตุ ผู้ลงนามคือ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงาน เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือสาธารณสุขอำเภอ

หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการและอนุมัติให้สมัครสอบได้

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 0-3810-2709, 0-3810-2710, 0-3839-0520

โทรสาร : 0-3874-5794

http://service.buu.ac.th

เลขที่นั่งสอบ

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อความ โดยพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงในช่องว่าง และทำเครื่องหมาย 􀀳 ในช่อง 􀁻 และกรอกตัวเลขในช่อง 􀂅

นาย นาง นางสาว ชื่อผู้สมัคร……………………………………..นามสกุล ……………………..……………………

เลขประจำตัวประชาชน - - -

ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก

บ้านเลขที่…….….….…หมู่ที่……….……..ซอย……………..…………ถนน……………..…………..ตำบล/แขวง…………………...................

อำเภอ………………..…….จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย์……….……...โทรศัพท์……….………….มือถือ...…………..…………

ที่ทำงานปัจจุบัน (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ………………………………………………………………………………………………………

ถนน ……………………………………… ตำบล/แขวง ..........................................................อำเภอ/เขต………………………………………

จังหวัด ……………………………..รหัสไปรษณีย์……………..…………….โทรศัพท์…………….……………โทรสาร......................................

อันดับการสมัครคัดเลือก (ใส่รหัสสาขา) 1. 2.

หลักฐานประกอบการสมัคร

    1. 1. ใบแสดงผลการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป และอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดในบัตรเลขที่นั่งสอบ)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5.อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................

หมายเหตุ เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนมหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณารับสมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่นำเสนอในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์การพิจารณารับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

ข้าพเจ้า อนุญาต ไม่อนุญาต ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า

ลงชื่อผู้สมัคร..........................................................................

วันที่.............เดือน.............................……..…….

ติดรูปถ่าย

ขนาด 1 นิ้ว

เลขที่สมัคร (สำหรับเจ้าหน้าที่)

 

 

ที่มา : กองบริการการศึกษา  http://service.buu.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

www.spufriends.com

www.108ezine.com

www.ictutors.com

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com

หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660  รับหนังสือทางไปรษณีย์ได้แล้ว

วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ต.ค. 51 19:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 35,005 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 35,005 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อังคณา
IP : 58.9.184.***

อยากได้ การสมัครสอบของ ปี 2553 ค่ะ

จะได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า

ตั้งใจจะเรียนที่นี่ให้ได้ค่ะ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย นายภูวนาถ
IP : 202.182.15.***
อ่านหนังสือจน จะบ้าอยู่แล้วเนี่ย
ลบ แจ้งลบ
โดย ying
IP : 125.27.74.***

ขอบคุณมากนะคะที่นำมาบอก...

 

 ดีใจจัง

 

 

อยากเรียนที่ ม.บรูมากๆๆ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่