ดนตรีพิธีกรรม มธ.จัด 29-31 ต.ค.

ลบ แก้ไข

 

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ภายใต้คำขวัญว่า “ดุริยารมย์ อุดมศึกษา” ในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2552 และจัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับดนตรีพิธีกรรมในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-21.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม 1 (สถาบันพัฒนา SMEs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
           
       ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้สัมภาษณ์ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 นี้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น. หลังจากที่พระองค์ท่านไม่ได้เสด็จฯงานดนตรีไทยอุดมศึกษาฯ มาเป็นเวลา 4 ปี แล้ว
           
       อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 37 กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-21.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม 1 (สถาบันพัฒนา SMEs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งจะมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมงานประมาณ 80 สถาบัน โดยจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงดนตรีไทยบนเวทีหอประชุม การแสดงดนตรีเวทีย่อย การสัมมนาวิชาการ นิทรรศการเครื่องดนตรีชิ้นเอก การออกร้านหนังสือ และร่วมจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับนักดนตรีไทยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ทั้งจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ สถาบันไทยคดีศึกษา ยังจะจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่องดนตรีพิธีกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการและนักศึกษา รวมทั้งการสาธิตดนตรีพิธีกรรมของภูมิภาคและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-20.30 น. ณ อาคารยิมเนเซียม 1 (สถาบันพัฒนา SMEs) มธ. ศูนย์รังสิตด้วย

       
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-3201-5 ต่อ 17 และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1117-8

กำหนดการ
 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗

ช่วงเวลา

พฤ. ๒๙ ต.ค. ๕๒

ศ. ๓๐ ต.ค. ๕๒

ส. ๓๑ ต.ค. ๕๒

๘.๐๐ – ๙.๐๐

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

๙.๐๐ – ๑๐.๐๐

งานวิชาการ

- ซ้อมลำดับพิธีการ
- ซ้อมวงเกียรติยศ
 - ซ้อมวงมหาดุริยางค์

การบรรเลงเพลง กลุ่มสถาบัน
และ
การบรรเลงเพลง วงเดี่ยวสถาบัน

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

ซ้อมวงมหา-ดุริยางค์

เตรียมความพร้อม

การบรรเลงเพลง กลุ่มสถาบัน
และ
การบรรเลงเพลง วงเดี่ยวสถาบัน

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๓๗

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐

งานเลี้ยงต้อนรับ
และส่งมอบ
ตราสัญลักษณ์

 การบรรเลงเพลงอิสระ

 

 

 

ชมครั้งแรกของการแสดงเครื่องดนตรีไทยเก่า แปลก และวิจิตรงดงาม
การสาธิต “ดนตรีพิธีกรรม” ของไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่หาชมได้ยาก
ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2552         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “ดุริยารมย์ อุดมศึกษา”
โดยจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ดนตรีพิธีกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552
และจัดนิทรรศการ “เครื่องดนตรีชิ้นเอก” ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2552
ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของดนตรีพิธีกรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อีกทั้งเป็นการบอกเล่า เรื่องเครื่องดนตรีชิ้นเอกที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ ให้เห็นถึงคุณูปการของครูเพลงที่มีต่อวงการดนตรีไทย โดยใช้เครื่องดนตรีไทย เป็นสื่อกลางการเรียนรู้


        รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 กล่าวว่า การจัดนิทรรศการเล่าเรื่องเครื่องดนตรีชิ้นเอก ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมเครื่องดนตรีที่มีความน่าสนใจเข้าไว้ด้วยกัน โดยจัดแสดงพร้อมคำอธิบายความเป็นมาของเครื่องดนตรีและประวัติของผู้ครอบครอง ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ และการบันทึก ลงในหนังสือ เนื่องจากเครื่องดนตรีบางชิ้นถือเป็นมรดกที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในตระกูล จนกลายเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของแผ่นดินไทยในยุคปัจจุบัน การรวบรวมในรูปแบบของสิ่งพิมพ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนไทยในอนาคต

         ภายในงานนิทรรศการ มีการแสดงเครื่องดนตรีที่หาชมได้ยาก อาทิ เครื่องดนตรีของครูเพลง ที่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นเครื่องดนตรี ธรรมดาแต่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ปี่ของครูมีแขก ศิลปินในสมัยรัชกาลที่ 4 เครื่องดนตรีที่มีความเก่าแก่ อย่างเช่น ตะโพนสมัยรัชกาลที่ 2 ที่ขณะนี้เป็นสมบัติของชุมนุมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครื่องดนตรีที่มีความแปลก อย่างเช่น ถ่วงน้ำ ที่ใช้น้ำทำให้เกิดเสียงดนตรี เครื่องดนตรีที่มีการจัดทำอย่างวิจิตรสวยงาม อย่างเช่น ระนาดแก้ว และเครื่องดนตรีของชนชาติที่อยู่คู่กับ สังคมไทยมานานอย่างเช่น เครื่องดนตรีชาวมอญ รวมไปถึง โน้ตเพลงช้าง ที่แต่งโดยคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ที่จัดแสดงให้เยาวชน รุ่นหลังได้เห็นต้นฉบับของเพลงช้างที่ร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง ว่ามีการร่างอย่างไร และอื่นๆอีกมากมาย

          อีกหนึ่งความน่าสนใจของงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 คือการจัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “ดนตรีพิธีกรรม” ที่นำเสนอ ผลงานวิชาการ “ดนตรีพิธีกรรม” ที่มีข้อจำกัดในการศึกษาและสืบทอด เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ ความลี้ลับเหนือธรรมชาติ ทำให้เกิดความหวาดเกรง ไม่กล้าเรียนรู้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ดนตรีพิธีกรรมรวมทั้งวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมสูญ หายได้โดยง่าย อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ นางกษภรณ์ ตราโมท ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 กล่าวว่า ดนตรีพิธีกรรมเป็นศาสตร์และศิลป์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์และยังเป็นรากฐานทางดนตรีของชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งหาดูและศึกษาได้ยาก งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นได้นำผลงานวิชาการ “ดนตรีพิธีกรรม” ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ มานำเสนอให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยคัดเลือกดนตรีพิธีกรรมที่หาชมได้ยากในสังคมยุคปัจจุบัน มานำเสนอใน 3 รูปแบบ ดังนี้

       การบรรยายประกอบการสาธิต
โดยการปาฐกถา บรรยายให้ความรู้ และการแสดงสดเพื่อให้เห็นบรรยากาศจริง เช่น การบรรยาย ประกอบการสาธิตเรื่อง ดนตรีพิธีกรรมของพราหมณ์ ได้รับความกรุณาจาก พระราชครูวาเทพมุนี ดนตรีพิธีกรรมในราชสำนัก ได้รับความกรุณาจาก ครูปี๊บ คงลายทอง ศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร การแสดงของวงปี่ไม้แมน ของชาวลาวโซ่ง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีความเชื่อว่าวงปี่ไม้แมนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผีมด เพื่อให้ช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆ ตามความเชื่อ นอกจากมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้ว รูปแบบของการบรรเลงก็ถือเป็นสิ่งที่แปลกไปจากการเป่าปี่ที่เห็นทั่วไป เนื่องจากการเป่าปี่ 2 คน โดยใช้ปี่ 1 เลา ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว การแสดงสาธิตโนราเหยียบเสน ซึ่งเป็นพิธีกรรมทาง ไสยศาสตร์ที่ใช้ในการรักษาโรคอย่างหนึ่งของคนโบราณทางภาคใต้ การสาธิตดนตรีพิธีกรรมโจลมะมด และอื่นๆอีกมากมาย

       การบรรยายประกอบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ที่นำเรื่องราวดนตรีพิธีกรรมของไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมานำเสนอ ในรูปแบบของภาพประกอบการบรรยาย เช่น ดนตรีในวิถีชีวิตอูรักลาโว้ย ที่เป็นการประกอบพิธีกรรม เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและขอขมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของชาวเล ในจังหวัดกระบี่ การแสดงดนตรีในวิถีชาวซิกซ์ ที่เป็นดนตรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ผสมผสาน ระหว่างวรรณกรรมทางศาสนาประกอบเข้ากับดนตรีของชาวซิกซ์เอง ดนตรีประกอบพิธีกรรมรำผีมอญ ของหมู่บ้านบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน ดนตรีในพิธีกรรมบุญบั้งไฟ และดนตรีพิธีกรรมอื่นๆอีกมากมาย


       การนำเสนอผลงานที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือการประชุมวิชาการฯ
ที่จะนำเสนอผลงานที่น่าสนใจทั้งหมด 4 ผลงาน คือ เรื่อง ท้าทายครู ลบหลู่ผี ปฏิบัติการล้ำเส้นดนตรีพิธีกรรม เรื่อง เสียง “ซัง” จากหมู่เลี้ยงช้าง เรื่อง มังคละเภรีศรีเมืองพระร่วง และเรื่อง กลองสะบัดชัย ซึ่งดนตรีพิธีกรรมที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในสิบกว่ารายการ ที่มีเฉพาะในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 และห้องอบรมสัมมนา 1 – 2 อาคารยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2613-3011-2 , 081-805-0170 , 081-645-5445
หรือทาง e-mail : generaltu@yahoo.com
หรือที่เว็บไซต์ www.tkri.tu.ac.th
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


        ในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมศึกษา ค้นคว้าและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โอกาสเดียวที่คุณ จะได้พบกับเครื่องดนตรีทรงคุณค่าและการแสดงอันเกี่ยวเนื่องกับ “ดนตรีพิธีกรรม” ของชาติที่หาชมได้ยากในสังคมยุคปัจจุบัน !!

 

ที่มา : http://www.tu.ac.th/

 

 

อ.น้อง

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ต.ค. 52 03:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,830 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,830 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่