GAT PAT Admissions

ลบ แก้ไข

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดจัดสอบ GAT (General Aptitude Test) และ PAT (Professional Aptitude Test) จำนวน 3 PAT คือ PAT 1, PAT 2 และ PAT 3 ให้กับนักเรียน เป็นครั้งแรกเมื่อเดือน มีนาคม 2552 ผ่านไปสามครั้ง หลายคนบ่นอุบ แต่ตอนนี้ มีการเปิดรับสมัครใหม่แล้ว อย่าลืม...ถึง 10 ธันวาคม 2552 นี้เท่านั้น

 

รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553


ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2552

 

                การเลือกสนามสอบ                                 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี :
กรุณาเลือกสนามสอบหลังจากที่ชำระเงินแล้ว    

จังหวัดอื่นๆ :
กรุณาเลือกจังหวัดและอำเภอที่ประสงค์จะไปสอบ แล้วจึงไปชำระเงิน

 

- กำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (มีนาคม) และวิธีการเลือกสนามสอบ


- ขั้นตอนการชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย
- ขั้นตอนการชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์

 

       สทศ.แจ้งกำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (สอบมีนาคม 2553)  พร้อมแนะวิธีเลือกสนามสอบ

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ครั้งที่ 1/2553 สอบเดือนมีนาคม 2553 นั้น  สถาบันทดสอบฯ แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากในการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกสนามสอบ ดังนั้น สทศ.จึงแบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/ นนทบุรี/ ปทุมธานี

1.1 ผู้สมัครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ต้องลงทะเบียนที่

www.niets.or.th  ก่อน จึงจะสามารถสมัครสอบ/ ชำระเงิน/ เลือกสนามสอบ ตามกำหนดการ

1.2 ผู้สมัครที่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว สามารถสมัครสอบ/ ชำระเงิน/เลือกสนามสอบ ตามกำหนดการ

หมายเหตุ : ผู้สมัครกลุ่มที่ 1.1 และ 1.2 จะต้องชำระเงินค่าสมัครสอบก่อน หลังจากนั้น ต้องเข้าระบบ GAT/PAT อีกครั้งเพื่อเลือกสนามสอบที่ต้องการ (เฉพาะสนามสอบที่กรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/ นนทบุรี/ปทุมธานี เท่านั้น)

 

กลุ่มที่ 2 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบในจังหวัดอื่นๆ

(ยกเว้น สนามสอบกรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/ นนทบุรี/ ปทุมธานี)

2.1 ผู้สมัครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถสมัครสอบ/ เลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการสอบ/ ชำระเงิน

2.2 ผู้สมัครที่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว สามารถสมัครสอบ/ เลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการสอบ/ ชำระเงิน ตามกำหนดการ

หมายเหตุ : ในขั้นตอนของการสมัคร ผู้สมัครกลุ่มที่ 2.1 และ 2.2 ต้องเลือกจังหวัดและอำเภอต้องการจะไปสอบ (ยกเว้น กรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/นนทบุรี/ ปทุมธานี) หลังจากนั้นนำใบสมัครไปชำระเงินที่ธนาคาร

หมายเหตุ : สทศ.จะจัดสนามสอบให้ตามจังหวัดและอำเภอที่ท่านเลือก และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ

 

กำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553

กลุ่มที่ 1 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี/ ปทุมธานี

(1) ลงทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน)   11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(2) สมัครสอบ                                              11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(3) ชำระเงิน                                                 11 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552

(4) เลือกสนามสอบ                                      11 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2552

 

กลุ่มที่ 2 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบของจังหวัดอื่น (ยกเว้น กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี)

(1) ลงทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน)       11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(2) สมัครสอบ และเลือกจังหวัด/อำเภอที่ต้องการไปสอบ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(3) ชำระเงิน                                                   11 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552

 

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว               15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2552

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                           5 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ                              10 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

วันสอบ GAT / PAT                                      6 - 9 มีนาคม 2553

ประกาศผลการสอบ                                       10 เมษายน 2553

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (สอบเดือนมีนาคม 2553)

วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัส และ ชื่อวิชา

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .   85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 - 16.00 .   71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .   72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 - 16.00 .    73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .   74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 - 16.00 .    75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .    76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 - 16.00 .    

77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

 

ประกาศผลสอบ วันที่ 10 เมษายน 2553

 

การสอบ GAT และ PAT

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลางหรือแอดมิชชั่นส์ ปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย (GPAX) 20%

2. คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 30%

3. คะแนนแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 10-50%

4. คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) 0-40%

รายละเอียดเกี่ยวกับ GAT และ PAT พร้อมค่าน้ำหนักในแต่ละ

กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

http://www.cuas.or.th/admbook53/central.html

 

กลุ่มสาขาวิชา
GAT
PAT
P1P2P3P4P5P6P7

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.1 เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา
1.2 ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์


/20


/30


/30


/20

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

/10
/10
/30
3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
/15
/15
/20
4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
/10
/40

5. กลุ่มเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

/20
/10
/20

6. กลุ่มบริหารพาณิชยศาสตร์การบัญชี
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
6.2.1 แบบที่ 1
6.2.2 แบบที่ 2

/30

/50
/40/20


/10
7. กลุ่มครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
/20
/30

8. กลุ่มศิลปกรรมดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
- วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์

/10
/40

9. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร์
2.1 รูปแบบที่ 1
2.2 รูปแบบที่ 2


/40

/50
/40

/10
/10

วันและเวลากำหนดสอบ GAT PAT สามครั้งต่อปี มีนาคม,
กรกฏาคม และ ตุลาคม

ค่าสมัครสอบ

รายวิชาละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร) จัดสอบปีละ 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 มีนาคม

ครั้งที่ 2 กรกฎาคม

ครั้งที่ 3 ตุลาคม  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตารางสอบ GAT และ PAT (เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม 2552

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ส่วนสถานที่สอบ ตรวจสอบได้ ที่นี่

http://reg.niets.or.th/gatpat_seat52/index.html

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2552)

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2552)

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ประกาศผลสอบ 10 พฤศจิกายน 2552

ความหมาย • GAT

GAT คือ ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วย

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน

2) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

**สอบ 3 ชั่วโมง ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**

• PAT คือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test) ประกอบด้วย

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์)

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี และอาหรับ)

**สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**

3. การสมัครสอบ Online

วิธีการสมัคร Online

1) เข้าเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

2) Click ที่ Menu “เข้าระบบ GAT / PAT” หรือเข้าตรงได้ที่ http://www.gatpat.niets.or.th

3) Click เลือก Menu “สมัครสอบ”

จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 : อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจ เมื่ออ่านเข้าใจแล้ว กดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดของผู้สมัครให้สมบูรณ์ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมยืนยันความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

(**กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร**)

4. วันที่รับสมัคร

การสอบ GAT และ PAT ในปี พ..2553 (เดือนมีนาคม ) จะมีการเปิดรับสมัครก่อนสอบ เปิดรับถึง 10 ธันวาคม 2552

5. ค่าสมัคร

รายวิชาละ 200 บาท ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

6.คุณสมบัติของผู้สมัคร

6.1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือเทียบเท่า และ/หรือ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเท่านั้น

6.2 คะแนนของการสอบ GAT/PAT มีอายุความ 2 ปี (นับจากวันที่ทำการสอบในแต่ละครั้ง)

6.3 กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ประกาศคะแนนสอบครั้งนั้น

7. ผู้มีสิทธิ์สอบ

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือเทียบเท่า และ/หรือ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเท่านั้น

8. กรณีนักเรียนชั้น ม.6 ที่พลาดการเข้ามหาวิทยาลัยในปี พ..2552 และประสงค์จะสอบ GATและ PAT ในเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2552 ให้ยื่นคำร้องมาที่ สทศ.

9. ในปี พ..2553 เป็นต้นไป การสอบ GAT และ PAT สำหรับเดือนมีนาคม จะสอบต้นเดือน เพื่อให้สามารถนำคะแนนไปใช้ได้ทันการสมัคร Admissions กลาง

------------------------------------------------------

 

มารู้จัก GAT

รายละเอียดเกี่ยวกับ GAT
1. ด้านที่วัด

- การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา 50%
- การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 50%

2. ลักษณะข้อสอบ

- ข้อสอบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 300 คะแนน
- ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

3. ผู้เข้าสอบ- เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป นักเรียนต้องสมัครสอบด้วยตนเอง
4. การจัดสอบ

- ปีละ 3 ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม พฤษภาคม ธันวาคม (กำหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
- คะแนนของการสอบแต่ละครั้งมีอายุความ 2 ปี (นับจากวันสอบ)

 

มารู้จัก PAT

รายละเอียดเกี่ยวกับ PAT
1. ด้านที่วัด

- เป็นการวัดเนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานของการเรียนต่อร่วมกันการวัดศักยภาพในแต่ละวิชาชีพ มีทั้งสิ้น 7 PAT ดังนี้

PAT 1

วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
1.1 เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion, Geometry, Trigonometry, Calculus ฯลฯ
1.2 ศักยภาพ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading Skills

PAT 2

วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
2.1 เนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ Earth Sciences, Environment, ICT ฯลฯ
2.2 ศักยภาพ เช่น Perceptual Ability, Calculation skills, Sciences Reading Ability, Science Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 3

วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์
3.1 เนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Engineering Mathematics, Engineering Sciences, Life Sciences, IT ฯลฯ
3.2 ศักยภาพ Space Relations, Multidimensional, Perceptual Ability, Calculation Skills,Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving Ability

PAT 4

วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
4.1 เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Architectural Math and Science
4.2 ศักยภาพ Space Relations, Multidimensional, Perceptual Ability,
Architectural Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 5

วัดศักยภาพทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
5.1 เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่นความรู้ในเนื้อหาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
5.2 ศักยภาพ ครุศึกษา (Pedagogy) ทักษะการอ่าน (Reading Skills) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทย, การแก้ปัญหาที่เกิดจากนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ

PAT 6

วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
6.1 เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น
- ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)
- ความรู้ทั่วไปทางศิลป์
6.2 ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

PAT 7
วัดศักยภาพทางภาษาต่างประเทศที่ 2 (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี และอาหรับ)

7.1 เนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Grammar, Vocabulary Culture, Pronunciation Functions
7.2 ศักยภาพ Paraphasing, Summarizing Applying Concepts and Principles, Problem Solving skills, Critical Thinking skills, Questioning skills, Analytical skills

2. ลักษณะข้อสอบ

- ข้อสอบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 300 คะแนน
- ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

3. ผู้เข้าสอบ- เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป นักเรียนต้องสมัครสอบด้วยตนเอง
4. การจัดสอบ

- ปีละ 3 ครั้ง ประมาณเดือน มีนาคม กรกฏาคม และ ตุลาคม
- นักเรียนจะสมัครสอบกี่ครั้งก็ได้ เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด
- คะแนนของการสอบแต่ละครั้งมีอายุความ 2 ปี (นับจากวันสอบ)

สรุปการกําหนดองค์ประกอบและน้ำหนักในการคัดเลือก

ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พ.ศ. 2553

สรุปการกําหนดองค์ประกอบและน้ำหนักในการคัดเลือก ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พ.ศ. 2553

 

กลุ่มสาขาวิชา

GPAX

O-NET

GAT

PAT

รวม

1.

กลุ่มวิทยาศาสตรสุขภาพ
1.1 เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร เทคนิคการแพทย
วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา และสุขศึกษา

20%

30%

20%

P2 30%

100%

1.2 ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร

20%

30%

30%

P2 20%

100%

2.

กลุ่มวิทยาศาสตรกายภาพ
2.1 วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

20%

30%

10%

P1 10%
P2 30%

100%

3.

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร

20%

30%

15%

P2 15% P3 20%

100%

4.

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร

20%

30%

10%

P4 40%

100%

5.

กลุ่มเกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตรเทคโนโลยีการเกษตร

20%

30%

20%

P1 10% P2 20%

100%

6.

กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การทองเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชีเศรษฐศาสตร20%30%30%P1 20%100%

6.2 การท่องเที่ยว และโรงแรม
แบบที่ 1
แบบที่ 2


20%

20%


30%

30%


50%

40%


-

P7 20%


100%

100%

7.

กลุ่มครุศาสตร / ศึกษาศาสตร

20%

30%

20%

P5 30%

100%

8.

กลุ่มศิลปกรรม ดุริยางคศิลป และนาฏยศิลป วิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ดุริยางคศิลป และนาฏยศิลป

20%

30%

10%

P6 40%

100%

9.

กลุ่มมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร

รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร

20%

30%

40%

P1 10%

100%

รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร
แบบที่ 1
แบบที่ 2


20%

20%


30%

30%


50%
40%


-

10%


100%
100%

 

CALL CENTER : GAT PAT "0-2975-5599"

 

สอบถามเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต

ปีการศึกษา2551 รวมถึง จีเอที GAT และพีเอที PAT สทศ.จะเปิดคอลเซ็นเตอร์

โทร.0-2975-5599 โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.


คำถาม ที่พบบ่อย

คำถาม - คำตอบ

ถาม : ถ้าสมัครไปแล้ว มีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตัวเลขผิดต้องทำอย่างไร

ตอบ : ต้องใช้แบบคำขอ GP3 พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง แล้วส่งแฟ็กซ์มาที่หมายเลข 0-2219-2996

ถาม : แล้วถ้าโอนเงินค่าสมัครไปแล้ว เกิดอยากจะเพิ่มรายวิชาที่จะสอบในครั้งต่อ ๆ ไปทำอย่างไร

ตอบ : ต้องใช้แบบคำขอ GP4 พร้อมแนบสำเนาการโอนเงินครั้งที่ 1 และการโอนเงินเพิ่มรายวิชาที่จะสอบไปที่หมายเลข 0-2219-2996

ถาม : ถ้าอยากตัดรายวิชา ที่เราโอนเงินไปแล้ว ไม่สอบในครั้งที่ 2 หรือ 3 ต้องทำอย่างไร

ตอบ : อันนี้จะเสียสิทธิ ของนักเรียนเอง เพราะฉะนั้นการเลือกสมัครสอบ ก่อนโอนเงินจะต้องวางแผนการสอบให้ดีเสียก่อน ที่จะโอนเงิน (ถึงวันที่ 31 ต.ค.)

 

แต่ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2219-2991-5 โทรสาร : 0-2219-2996 Call Center : 02-975-5599 อีเมล์ : webmaster@niets.or.th เว็บไซต์ : www.niets.or.th

 

ข่าวดีตอนนี้ eduzones ได้ทำโปรแกรมช่วยน้อง ๆ

 

ในการสมัคร GAT PAT ใช้ได้ ฟรี ที่นี่

 

http://ezad.eduzones.com/search/

 

โปรแกรมช่วยเลือก

 

GAT PAT โปรแกรมช่วยเลือก ฟรี

 

หลายคนกำลังกลุ้มใจ กับคณะ สาขาที่ตัวเองจะเลือก ว่าอยู่ในกลุ่มวิชาใดบ้าง และต้องเลือก

สมัครสอบ GAT หรือ PAT กับทาง สทศ.อะไรบ้าง เพื่อชำระเงินให้ทันกับการสมัครในแต่

ละครั้ง แถมบางคนยังตัดสินใจไม่ได้ว่า คณะที่เลือก จะสมัคร PAT ไปถูกหรือเปล่า

Eduzones จึงขอนำเสนอ โปรแกรมช่วยชี้ช่องทางการเลือกสมัครสอบ GAT - PAT

ว่าคณะที่จะเลือกนี้ต้องสมัครสอบ GAT และ PAT อะไรบ้าง

ลองมาดูวิธีการใช้โปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

หน้าแรก เข้าได้ที่นี่ http://ezad.eduzones.com/search/

 

EZ FAC Admissions'53

ปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

โดย ฝ่ายวิชาการ www.eduzones.com

จากการปรับเปลี่ยนสัดส่วนและองค์ประกอบของ Admissions ใหม่ ซึ่งนักเรียนจะต้องทำ

การสมัครสอบทั้ง 3 รอบล่วงหน้า และไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือสมัครเพิ่มได้ ทำให้นัก

เรียนจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่าตนเองควรจะเรียนอะไร หรือต้องเลือกสอบ PAT อะไรบ้าง

เนื่องจากไม่สามารถว่าคณะนั้นอยู่ในกลุ่มใดจากทั้ง 9 กลุ่ม

EZ FAC Admissions'53 ช่วยอะไรบ้าง

1. ช่วยค้นหาความเหมาะสม ของนักเรียนในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

2. ช่วยในการสมัครสอบ GAT/PAT ว่าคณะสาขานั้นๆ ที่นักเรียนต้องการเรียนจะต้องใช้
 
PAT ตัวใดบ้าง

3. ลดความผิดพลาดในการสมัครสอบ GAT/PAT เนื่องจากลืมสมัครสอบ

เมื่อคลิ๊กเข้าสู่หน้าโปรแกรมแล้วจะต้องเลือกต่อดังนี้

EZ FAC Admissions'53

ปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

โดย ฝ่ายวิชาการ www.eduzones.com

ท่านรู้จักตัวเองแล้วหรือยัง ว่าเหมาะสมกับการเรียนคณะสาขาใด หากยังคลิกที่ปุ่มด้านล่าง

เพื่อเข้าสู่โปรแกรมค้นหาตัวเอง

หากท่านทราบแล้วจะเลือกคณะสาขาใด กดปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าสู่การโปรแกรม

หลังจากนั้นจะเข้ามาที่หน้า เลือกคณะ สาขา ที่เราจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

EZ FAC Admissions'53

โปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

โดย ฝ่ายวิชาการ www.eduzones.com

เลือกสาขาที่ท่านต้องการสมัคร ท่านสามารถเลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา
เมื่อเลือกสาขาเสร็จแล้ว ก็กดต่อไป จะเข้าหน้าให้เลือกว่าเราจะสอบ PAT 7 ซึ่งเป็นของสาย

ศิลป์-ภาษา หรือไม่ ถ้าไม่ก็คลิ้ก GAT อย่างเดียว

EZ FAC Admissions'53

โปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

โดย ฝ่ายวิชาการ www.eduzones.com

สาขา ที่ท่านเลือก สามารถ