การศึกษา กับ การพัฒนาประเทศ

ลบ แก้ไข

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ สู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาประเทศ” ในการสัมมนาเผยแพร่ผลผลิตทางการวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งการวิจัยดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดึงผลการวิจัยนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 7 โครงการวิจัยย่อย มีผลผลิตโครงการวิจัยที่สำคัญได้แก่ หลักสัตตศิลา เพื่อการพัฒนาเยาวชนให้สามารถพัฒนความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสังคม แบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบไทยที่เน้นความรู้ควบคู่กับความพอเพียง รวมทั้งเพื่อให้บุคคลสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมในปัจจุบันให้เป็นสังคมแบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงความเป็นไทยและสามรถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอภาพรวมปัญหาอุปสรรคของการศึกษาของประเทศไทย ปี 2549 โดยวิธีประเมินสถานภาพการศึกษาไทย ด้านศักยภาพการแข่งขัน ทุกด้านใช้ดัชนี IMD พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 48 จาก 61 ประเทศ ส่วนการวัดด้านคุณภาพนักเรียนและรายได้ประชาติโดย PISA และTIMSS ด้านการอ่านพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 คณิตศาสตร์ อันดับที่ 34-36 วิทยาศาตร์อยู่ในอันดับที่ 36 ส่วนทักษะการแก้ปัญหา อยู่ในอันดับที่ 34 ทั้งนี้ PISA ยังได้ระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนไทยว่า เกิดจากเวลาในการเรียนวิชาหลักน้อย ขณะที่ทรัพยากรด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความสัมพันธ์ต่ำกับคะแนนคณิตศาสตร์ การขาดครูที่สามารถสอนได้ดี และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและครอบครัวมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ในส่วนของการวัดจากการกระจายงบประมาณด้านการศึกษาโดย World Bank พบว่า ประเทศไทยลงทุนไปกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา ขณะที่ประเทศอื่นๆจะจัดสรรงบประมาณให้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าระดับอื่น ส่วนการประเมินสถานภาพการศึกษาจากสภาพจริงโดย UNESCO ในด้านงบประมาณยูเนสโกระบุว่า ประเทศที่เน้นการศึกษาต้องจัด งบการศึกษาต่อ GDP ที่ 8% ในขณะที่ประเทศไทยในปี 2548 จัดงบแค่ 3.7 % ของ GDP นอกจากนี้ยังพบอีกว่านักเรียนสนใจเรียนต่อในสายสามัญสูงถึง 70 % ส่วนระดับอาชีวศึกษา 30 % ส่วนระดับปริญญาตรีพบว่า 80%ของนักศึกษาจะเลือกเรียนคณะสังคมศาสตร์ทำให้ขาดผู้เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะที่ยังมีการขาดแคลนครูประมาณ 1 แสนคน นอกจากนี้ยังพบว่าในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. รอบแรก ปี 2544 – 2548 จำนวน 30,010 แห่ง พบว่า โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีจำนวน 560 แห่ง

ดังนั้น หากจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอาจใช้แนวของสหภาพยุโรปซึ่งได้เสนอยุทธศาสตร์ 10 ปี โดยจะต้องเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม ให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยวัดจากความสำเร็จขั้นต่ำของนักเรียนทุกคน ด้านทักษะคณิตศาตร์ การอ่าน วิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีและความเป็นพลเมืองดี การวัดความสำเร็จในการจัดการศึกษา ด้านการตกหล่นและการออกกลางคัน จำนวนผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา การวัดความสำเร็จของสถานศึกษา จากความสามารถในการบริหารการจัดการศึกษา และความร่วมมือของผู้ปกครอง การวัดความสำเร็จจากแหล่งเรียนรู้และโครงสร้างพื้นฐาน จากการพัฒนาครู การดูแลเด็กปฐมวัย จำนวนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และจำนวนงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียน

นอกจากนี้ยังมีต้นแบบในการพัฒนายุทธศาสตร์ปฏิรูปโรงเรียนของออสเตรเลีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้

- ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาครูให้มีวิธีสอนที่ดีตั้งแต่อนุบาลถึง ม.6 โรงเรียนต้องรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนต่อผู้ปกครอง รัฐจัดทำคลังความรู้กลางไว้บริการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย

- ส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นผู้นำ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโรงเรียนเจริญก้าวหน้า โดยใช้ Balanced Score Card พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ครูมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่ง

- ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรเรียนรู้ โดยประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยตนเองและจากภายนอก

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยอนุญาตให้ครูลาหยุดเพื่อศึกษาวิจัย พัฒนาครูที่เริ่มเข้าสู่ตำแหน่งและครูประจำการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนให้ประเมินตนเองตามกรอบที่กำหนด จัดระบบจูงใจให้สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยลดงานเอกสาร พร้อมทั้งให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็น

- ยุทธศาสตร์สุดท้าย คือ การจัดกองทุนให้เงินรางวัลโรงเรียนพัฒนาได้ดีเด่น

อ.น้อง-ณรงค์ศักดิ์

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มิ.ย. 51 22:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 49,186 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 49,186 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่