โยกย้ายผู้บริหาร กศน. 77ราย

ลบ แก้ไข

 

ศธ.แต่งตั้งโยกย้ายผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอ/เขตทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 77 ราย

         นายอภิชาติ        จีระวุฒิ     เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ลงนามคำสั่งสำนักงานปลัดศธ.ที่  758/2551  ย้ายผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอ/เขตทั่วประเทศ  เมื่อวันที่   16  มิถุนายน 2551 จำนวน 67 รายได้แก่   

1.นายสังข์    กาญจนเพิ่มพูน ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอศรีสวัสดิ์  สำนักงานกศน.จ.กาญจนบุรี เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอพนมทวนสำนักงาน กศน. จ.กาญจนบุรี     

2.นางเสาวลักษณ์  บุพพาศิรกุล ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอแก่งหางแมว  สำนักงาน กศน.จ.จันทบุรี เป็นผอ.สถานศึกษา   กศน.อำเภอเกาะจันทร์   สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  

3.นางอุษา   กุลสราวุธ    ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอหนองมะโมง  สำนักงาน กศน.จ.ชัยนาทเป็น ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเนินขาม  สำนักงาน กศน.จ.ชัยนาท   

4.นางเตือนใจ ผ่องกุศล   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอภักดีชุมพล เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอซับใหญ่   สำนักงาน กศน.จ.ชัยภูมิ  

5.นายทวีศักดิ์  สุทธศรี   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเมยวดี  สำนักงาน กศน.จ.ร้อยเอ็ดเป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอสีดา สำนักงานกศน.จ.นครราชสีมา

6.นายอานนท์   เปเหล่าดา  ผอ.สถานศึกษากศน.  กศน.อำเภอแหลมสิงห์  สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรีเป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอบัวลาย สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา   

7.นางฐิติภัสร์   ศิริลาภไชยวัศ   ผอ.สถานศึกษา กศน. กศน.อำเภอห้วยคต สำนักงาน กศน.จ.อุทัยธานี เป็น ผอ.กศน.อำเภอชุมตาบง   สำนักงาน กศน. จ.นครสวรรค์   

8.นายจิรวุฒิ  คฤหานนท์ ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอเวียงสาสำนักงาน กศน.จ.น่านเป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอภูเพียง   สำนักงาน กศน.  จ.น่าน 

9.นางดวงจันทร์ จันทสิทธิ์   ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอแม่จริม  สำนักงาน กศน.จ.น่าน เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเวียงสา   สำนักงาน กศน.จ.น่าน  

10.นายวิโรจน์   ใจบุญ   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอสองแคว  สำนักงาน กศน.จ.น่าน เป็น ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอแม่จริม  สำนักงาน กศน.จ.น่าน

11.นายถนอม   อุ่นอก   ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอทุ่งช้าง     สำนักงาน กศน.จ.น่านเป็น  ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอสองแคว  สำนักงาน กศน.จ.น่าน  

12.นางภัทรา  พวงทับทิม ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอคูเมืองสำนักงาน กศน.จ.บุรีรัมย์ เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอแคนดง สำนักงาน กศน.จ.บุรีรัมย์ 

13.นายอุดร   สิทธิพาที   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอยี่งอ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส  เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอปะนาเระ   สำนักงาน กศน.จ.ปัตตานี 

14.นายสันติ     บินอับดุรมาน   ผอ.สถานศึกษา  กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาสเป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอยี่งอ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส  

15.นางวารณี   วิชัยศิริ  ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอจุน  สำนักงานกศน.จ.พะเยา เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอภูกามยาว  สำนักงานกศน.จ.พะเยา 

16.นายชิต    กาศสนุก  ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอภูซาง  สำนักงาน กศน.จ.พะเยา เป็น ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอจุน  สำนักงาน กศน.จ.พะเยา 

17.นางเบญจมาศ    สระทองหย่อม ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอโพทะเล สำนักงาน กศน.จ.พิจิตร  เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอวชิรบารมี   สำนักงาน กศน.จ.พิจิตร  

18.นายชูชาติ  ปรีชาจารย์   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอบึงนาราง   สำนักงาน กศน.จ.พิจิตร เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอโพทะเล สำนักงาน กศน.จ.พิจิตร 

19.นายมานพ    เลาวกุล ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอวังทรายพูน   สำนักงาน กศน.จ.พิจิตรเป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอสามง่าม  สำนักงาน กศน.จ.พิจิตร  

20.นายสายัณห์   ถมหนวด   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเชียงยืน  สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม    เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอชื่นชม  สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม

21.นายพิทักษ์   ศรีสุภักดิ์  ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอนาเชือก  สำนักงาน กศน.จ.มหาสารคาม เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเชียงยืน สำนักงานกศน.จ.มหาสารคาม  

22.นายนิรุตธิ์  หะยีอาลี   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอรามัน สำนักงาน กศน.จ.ยะลา  เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเมืองยะลา สำนักงาน กศน.จ.ยะลา  

23.นางอรพันธ์    ยุติกาล ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเสลภูมิ  สำนักงาน กศน.จ.ร้อยเอ็ด เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง  สำนักงาน กศน.จ.ร้อยเอ็ด

24.นายพินิจ    ยุติกาล   ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอโพนทอง  สำนักงาน กศน.จ.ร้อยเอ็ด เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเสลภูมิ   สำนักงาน กศน.จ.ร้อยเอ็ด   

25.นายวุฒิศักดิ์    ศรีเสมาเมือง   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอบางสะพานน้อย  สำนักงาน กศน.จ.ประจวบคีรีขันธ์   เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอบ้านคา  สำนักงาน กศน.จ.ราชบุรี

26.นายศิริชัย    โชติกมงคล  ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเวียงหนองล่อง  สำนักงาน กศน.จ.ลำพูนเป็นผอ.สถานศึกษา  กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง  สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน   

27.นายทรงเดช   สันติศิริ    ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอบ้านโฮ่ง  สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเวียงหนองล่อง  สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน  

28.นางปิยะนุช  กุณวงษ์  ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอนาด้วง  สำนักงาน กศน.จ.เลย   เป็นผอ.สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน    สำนักงาน กศน.จ.เลย   

29.น.ส.รัตตินันท์    อัตตสัมพันธ์   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอพลับพลาชัย   สำนักงาน กศน.จ.บุรีรัมย์ เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอวังสมบูรณ์ สำนักงานกศน.จ.สระแก้ว  

30.นางนัยนา   จำเนียร   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเกาะพะงัน  สำนักงานกศน.จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม  สำนักงานกศน.จ.สุราษฎร์ธานี 

31.นายถนัดกิจ      แสงแก้วชูสิน  ผอ. สถานศึกษากศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร  สำนักงาน กศน.จ.มุกดาหารเป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอคำชะอี  สำนักงาน กศน.จ.มุกาดาหาร    

32.นางสุมาลี  ไชยเพชร ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอคำชะอี  สำนักงาน กศน.จ.มุกาดาหาร  เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร  สำนักงาน กศน.จ.มุกดาหาร   

33.นายเจริญ    เทวะเวชพงษ์   ผอ.สถานศึกษากศน.เขตราษฎร์บูรณะ สำนักงาน กศน.กทม. เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.เขตจอมทอง   สำนักงาน กศน.กทม. 

34.น.ส.รัตนาภรณ์  วงศาโรจน์ ผอ.สถานศึกษากศน.เขตจอมทอง สำนักงาน กศน.กทม.เป็นผอ. สถานศึกษากศน.เขตบางบอน สำนักงาน กศน.กทม.  

35.นายคมกฤช   จันทร์ขจร    ผอ.สถานศึกษากศน.เขตบางขุนเทียน สำนักงาน กศน.กทม.  เป็นผอ.สถานศึกษา  กศน.เขตราษฎร์บูรณะ  สำนักงาน กศน.กทม.

36.น.ส.คุณลักษณ์   อุชชิน ผอ.สถานศึกษากศน.เขตสัมพันธ์วงศ์  สำนักงาน กศน.กทม. เป็นผอ.สถานศึกษากศน.เขตบางขุนเทียน สำนักงาน กศน.กทม.  

37.นางเทียมหทัย  คลื่นสุวรรณ ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอสระใคร  สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.เขตสัมพันธ์วงศ์   สำนักงาน กศน.กทม.  

38.น.ส.สิริกวินท์   ครุธครองพันธุ์    ผอ.สถานศึกษากศน.เขตตลิ่งชันสำนักงาน กศน.กทม.เป็นผอ.สถานศึกษากศน.เขตทวีวัฒนา สำนักงานกศน.กทม.  

39.นายสมนึก   โกศลจิตร  ผอ.สถานศึกษา กศน.เขตมีนบุรี สำนักงาน กศน.กทม.เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.เขตคลองสามวา สำนักงาน กศน.กทม.  

40.นางนิตยา     เจริญสุข   ผอ.สถานศึกษากศน.เขตลาดกระบัง สำนักงาน กศน.กทม. เป็นผอ.สถานศึกษากศน.เขตมีนบุรี สำนักงาน กศน.กทม.

 41.นายพิสูจน์   ภูมิพงศ์    ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเมืองภูเก็ต   สำนักงาน กศน.จ.ภูเก็ต เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอลาดกระบัง  สำนักงาน กศน.กทม. 

42.นายสมชาย   จันทร์อยู่ ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอกะทู้ สำนักงานกศน.จ.ภูเก็ต เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต  สำนักงาน กศน.จ.ภูเก็ต  

43.นายสมชาติ  พรหมศิริ   ผอ.สถานศึกษากศน.เขตห้วยขวาง   สำนักงานกศน.กทม.เป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอกะทู้ สำนักงาน กศน.จ.ภูเก็ต   

44.นายภาคย์   กลั่นบุศย์  ผอ.สถานศึกษากศน.เขตบางเขน สำนักงาน กศน.กทม. เป็นผอ.สถานศึกษากศน.เขตดอนเมือง สำนักงาน กศน.กทม.  

45.นายอนันต์   เมาระพงษ์ ผอ.สถานศึกษา กศน.เขตดอนเมือง สำนักงานกศน.กทม.เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.เขตบางเขน  สำนักงาน กศน.กทม.

46.นายประเสริฐ   คุปตจิตร   ผอ.สถานศึกษา กศน.เขตบึงกุ่ม สำนักงานกศน.กทม.  เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.เขตคันนายาว  สำนักงาน กศน.กทม. 

47.นายธีรศักดิ์    ผาสุข  ผอ.สถานศึกษา   กศน.เขตพระโขนง  สำนักงาน กศน.กทม.เป็น ผอ.สถานศึกษากศน.เขตบางนา  สำนักงาน กศน.กทม.

48.นายเฉลิมฤทธิ์  เขมชัยธัญโรจน์   ผอ.สถานศึกษากศน.เขตยานนาวา  สำนักงานกศน.กทม.เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.เขตหลักสี่   สำนักงาน กศน.กทม.

49.นายวัชระ  ชัยพฤกษ์      ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอบางบ่อ    สำนักงาน กศน.จ.สมุทรปราการเป็นผอ.สถานศึกษา กศน.เขตทุ่งครุ   สำนักงาน กศน.กทม.

50.น.ส.สุภาพร  บัวเลี้ยง  ผอ.สถานศึกษา  กศน.อำเภอเกาะช้าง  สำนักงาน กศน.จ.ตราด  เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอบางบ่อ  สำนักงาน กศน.จ.สมุทรปราการ

51.นายพิเชษฐ    เสือเฒ่า     ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอราชสาส์น  สำนักงาน กศน.จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.เขตวังทองหลาง สำนักงาน กศน.กทม. 

52.นางบังอร   ฝ่ายสัจจา   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอนิคมพัฒนา   สำนักงาน กศน.จ.ระยองเป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอราชสาส์น สำนักงานกศน.จ.ฉะเชิงเทรา  

53.นายวิชัย    สีชาลี ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอองครักษ์  สำนักงานกศน.จ.นครนายก เป็นผอ.สถานศึกษากศน.เขตสะพานสูง   สำนักงาน กศน.กทม.  

54.ว่าที่ ร.อ.อาศิส   เชยกลิ่น  ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอภาชี สำนักงานกศน.จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอองครักษ์   สำนักงาน กศน.จ.นครนายก  

55.นายสมพิศ  มงคล  ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอลำสนธิสำนักงาน กศน.จ.ลพบุรีเป็นผอ.สถานศึกษาอำเภอภาชี   สำนักงาน กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา

56.นางวนิดา   เชียงกูล   ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอท่าหลวง  สำนักงาน กศน.จ.ลพบุรีเป็นผอ.สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองม่วง  สำนักงาน กศน.จ.ลพบุรี  

57.นายสามารถ    ศุภวิมุติ    ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอปะทิว สำนักงาน กศน.จ.ชุมพรเป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอท่าแซะ สำนักงาน กศน.จ.ชุมพร    

58.นายธนสัก     ชัยขวัญ     ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอท่าแซะ สำนักงานกศน.จ.ชุมพร  เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอปะทิว สำนักงาน กศน.จ.ชุมพร  

59.นายภูมิสิทธิ์   โพธิ์แสง  ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอปทุมรัตน์ สำนักงาน กศน.จ.ร้อยเอ็ด  เป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอหนองฮี   สำนักงาน กศน.จ.ร้อยเอ็ด  

60.นายฉัตรกรินทร์     อามาตย์   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง สำนักงาน กศน.จ.ศรีสะเกษเป็นผอ.สถานศึกษา กศน.เขตยานนาวา  สำนักงานกศน.กทม.

61.นายไชยวัฒน์   ศรีสุธรรม  ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอเบญจลักษ์  สำนักงาน กศน.จ.ศรีสะเกษเป็นผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง สำนักงานกศน.จังหวัดศรีสะเกษ  

62.นายอดิศักดิ์   ชูวาธิวัฒน์  ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผอ.สถานศึกษากศน.เขตห้วยขวาง  สำนักงาน กศน.กทม.  

63.น.ส.สำอางค์    สีตาล   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอสามโก้  สำนักงาน กศน.จ.อ่างทองเป็นผอ.สถานศึกษา กศน.เขตพระโขนง  สำนักงาน กศน.กทม. 

64.นายวาทิน   งามปลอด  ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภออู่ทอง สำนักงานกศน.จ.สุพรรณบุรีเป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอสามโก้    สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

  65.นางสิรี   ศรีพุฒตาล ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอดอนเจดีย์  สำนักงาน กศน.จ.สุพรรณบุรีเป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภออู่ทอง  สำนักงาน กศน.จ.สุพรรณบุรี   

66.นายโชติก  หาสุนทรีย์   ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอแม่พริก  สำนักงานกศน.จ.ลำปางเป็น ผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอดอนเจดีย์ สำนักงานกศน.จ.สุพรรณบุรี  

67.นายมานพ  มุสิกะปาน ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอวังเหนือ  สำนักงาน กศน.จ.ลำปางเป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอคลองลาน  สำนักงาน กศน.จ.กำแพงเพชร

   เลขาธิการกศน.ยังได้ลงนามคำสั่งสำนักงานปลัดศธ.ที่   759 /2551 แต่งตั้งรักษาการผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอ/เขต  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 จำนวน  8 รายได้แก่   

1.นางชนกพร     จุฑาสงฆ์     รักษาการผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอบุ่งคล้า สำนักงาน กศน. จ.หนองคาย  เป็นรักษาการ ผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์      

2.นางณัฏฐนิช      กาซาว      รักษาการผอ.สถานศึกษา กศน.   อำเภอศรีณรงค์ สำนักงาน กศน. จ.สุรินทร์ เป็นรักษาการผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอทุ่งช้าง สำนักงานกศน.จ.น่าน   

3.นางขนิษฐา      มะลิสุวรรณ  รักษาการผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอกาบัง  สำนักงานกศน.จ.ยะลา  เป็นรักษาการผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอรามัน   จ.ยะลา   

4.นายนรินทร์      กลิ่นกุหลาบ     รักษาการผอ.สถานศึกษา อำเภอคลองใหญ่   สำนักงาน กศน.  จ.ตราด  เป็นรักษาการผอ.สถานศึกษากศน.เขตภาษีเจริญ  สำนักงาน กศน.กทม.  

 5.น.ส.พุทธชาติ      เพชรเสนา     รักษาการผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอเขาชะเมา สำนักงาน กศน. จ.ระยองเป็น รักษาการผอ.สถานศึกษา  กศน.เขตบึงกุ่ม     สำนักงานกศน.กทม.   

6.นายชัยธวัฒน์   กีระนันทน์   รักษาการผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอศรีวิไล  สำนักงานกศน.จ.หนองคายเป็นรักษาการผอ.สถานศึกษากศน.เขตสายไหม   สำนักงาน กศน.กทม.    

7.นางพีฌานิกา   หวังดี  รักษาการผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอหนองฮี  สำนักงาน กศน. จ.ร้อยเอ็ด เป็นรักษาการผอ.กศน.อำเภอเกาะช้าง  จ.ตราด   

8. นางสุรีย์  มีลักษณะ รักษาการผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอนากลาง สำนักงาน กศน. จ.หนองบัวลำภู เป็นรักษาการผอ.สถานศึกษา กศน.อำเภอลาดบัวหลวงสำนักงาน กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา

            นอกจากนี้  เลขาธิการกศน.ยังได้ลงนามคำสั่งสำนักงานปลัดศธ.ที่    767/2551   ย้ายผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอ/เขต เมื่อวันที่    18  มิถุนายน 2551 จำนวน  2 ราย ได้แก่  

1.นางสุรางค์    นันทกาวงศ์    ผอ.สถานศึกษากศน.เขตภาษีเจริญ  สำนักงาน กศน.กทม.  เป็น ผอ.สถานศึกษากศน.เขตตลิ่งชัน  สำนักงาน กศน.กทม.     

2.นายกฤษฎา    เกิดนาวี    ผอ.สถานศึกษากศน. อำเภอเขาฉกรรจ์   สำนักงาน  กศน.  จ.สระแก้วเป็นผอ.สถานศึกษากศน.อำเภอปากพลี       สำนักงานกศน.จ.นครนายก

ที่มา : คมชัดลึก 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ
โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 มิ.ย. 51 00:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 26,982 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 26,982 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่