รับตรง ธรรมศาสตร์ (รับเพิ่ม)

ลบ แก้ไข

 

เริ่มแล้ว สำหรับการเปิดรับตรง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15-29 กันยายน 2551 ทุกคณะ โดยล่าสุด สถาปัตย์ เพิ่มจำนวนรับ ใครสนใจติดตามได้เลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  27  สิงหาคม  2551  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ระดับปริญญาตรี   โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา  2552  ไปแล้วนั้น   

                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ขอประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ระดับปริญญาตรี   โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา  2552  เพิ่มเติม    โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                1.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  ขอเพิ่มจำนวนรับสมัครทั้ง 4 สาขา  จากเดิม  65  คน  ขอเพิ่มจำนวนรับเป็น  135  คน 

        

รหัส

                                                                   คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

 

1601

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

65

1602

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

30

1603

สาขาวิชาการผังเมือง

20

1604

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

20

            รวม

 

135

 

   2.   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (SIIT)  ขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ระดับปริญญาตรี   โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง  (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา  2552  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.               สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   

                                คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้   จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)     

2.   คณะที่รับสมัคร  และจำนวนรับเข้าศึกษา    แยกตามสาขาวิชาที่เปิดรับ   ดังนี้

    หลักสูตรภาษาอังกฤษ      

รหัส

                                                                   คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

 

2201

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

50

2202

สาขาวิชาเทคโนโลยี

30

2203

สาขาวิชาการจัดการ

30

            รวม

 

110

3.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

                1.  เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                3.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า  จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ

                     สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

                4.  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                5.  จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

4.  คุณสมบัติเฉพาะ     

                1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

                2.   ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50

                3.   ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม.5  รวม  4  ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 2.50 

                4.   สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศ  ในระดับเกรด  12  หรือ เกรด 13  เมื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้ว  ต้องส่งหลักฐานผลการเรียนและใบเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (SIIT)   ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

5.  เงื่อนไขการสมัคร                            

                1)  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง   1   โครงการเท่านั้น       

             ดังนั้น   ผู้ที่สมัครโครงการนี้แล้ว  จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้   คือ

·        โครงการรับตรง   (กลุ่มที่ 2)

·        โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ลำปาง

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

·        โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

·        โครงการนักศึกษาผู้พิการ

·        โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

·        โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)

·        โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

                                หากมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีการสมัครมากกว่า 1 โครงการจากโครงการที่ระบุข้างต้น  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัครโครงการที่สมัครครั้งหลังสุด  ถือว่าผู้สมัครได้ใช้สิทธิสมัครใน                 โครงการแรกไปแล้ว 

                                ทั้งนี้  ถ้ามีหลายโครงการรับสมัครในช่วงเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจะยอมรับข้อมูลการตัดสินใจของผู้สมัครจากวันและเวลาที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ  (สำหรับโครงการที่ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครจะถือวันเวลาสุดท้ายที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ   INTERNET ที่  www.reg.tu.ac.th

                2)   ผู้สมัครในโครงการนี้  มีสิทธิสมัคร ได้เพียง   1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น  

                ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

                3)   ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร

         &nb

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.ย. 51 15:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 51,747 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 51,747 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 58.9.137.***

อยากได้ข้อสอบ*คิดวอเคราะห์*

 

 

ที่เค้าใช้ในการสอบตรง

 

มีมั้ยคะต้องการมากกกกกกก

 

gife_za_za@hotmail.com

ลบ แจ้งลบ
โดย P ni -TAm彡
IP : 222.123.39.***

คณะวารสารไม่มีรับตรงนะคะ  ถ้ามีก็จะมีที่ผ่านมาอ่ะ ที่เป็นโควตา  ภ.อินเตอร์  และก็อีกทาง คือ  การแอดมิชชัน  คือคะแนนก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว สำหรับคณะนี้   ยังไงก็สู้ๆนะคะ  ไม่มีอะไรเกินความสามารถหรอกคะ ^^

ลบ แจ้งลบ
โดย *-*
IP : 58.9.210.***

ไหนคะทุกคณะ...มะเหงจามี....วรสารเรยงะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ปวช
IP : 125.26.150.***
ปวช .   สมัคร  วิศวะ  หรือ  ว่า  ถาปัด ได้ไหมครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่