รับตรง ธรรมศาสตร์ (รับเพิ่ม)

ลบ แก้ไข

 

เริ่มแล้ว สำหรับการเปิดรับตรง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15-29 กันยายน 2551 ทุกคณะ โดยล่าสุด สถาปัตย์ เพิ่มจำนวนรับ ใครสนใจติดตามได้เลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงวันที่  27  สิงหาคม  2551  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ระดับปริญญาตรี   โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา  2552  ไปแล้วนั้น   

                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ขอประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ระดับปริญญาตรี   โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา  2552  เพิ่มเติม    โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                1.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  ขอเพิ่มจำนวนรับสมัครทั้ง 4 สาขา  จากเดิม  65  คน  ขอเพิ่มจำนวนรับเป็น  135  คน 

        

รหัส

                                                                   คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

 

1601

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

65

1602

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

30

1603

สาขาวิชาการผังเมือง

20

1604

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

20

            รวม

 

135

 

   2.   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (SIIT)  ขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ระดับปริญญาตรี   โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง  โครงการรับตรง  (กลุ่มที่ 1) ประจำปีการศึกษา  2552  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.               สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   

                                คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้   จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)     

2.   คณะที่รับสมัคร  และจำนวนรับเข้าศึกษา    แยกตามสาขาวิชาที่เปิดรับ   ดังนี้

    หลักสูตรภาษาอังกฤษ      

รหัส

                                                                   คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

 

2201

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

50

2202

สาขาวิชาเทคโนโลยี

30

2203

สาขาวิชาการจัดการ

30

            รวม

 

110

3.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

                1.  เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                3.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า  จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ

                     สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

                4.  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                5.  จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

4.  คุณสมบัติเฉพาะ     

                1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

                2.   ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50

                3.   ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม.5  รวม  4  ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 2.50 

                4.   สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศ  ในระดับเกรด  12  หรือ เกรด 13  เมื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้ว  ต้องส่งหลักฐานผลการเรียนและใบเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (SIIT)   ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

5.  เงื่อนไขการสมัคร                            

                1)  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง   1   โครงการเท่านั้น       

             ดังนั้น   ผู้ที่สมัครโครงการนี้แล้ว  จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้   คือ

·        โครงการรับตรง   (กลุ่มที่ 2)

·        โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ลำปาง

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

·        โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

·        โครงการนักศึกษาผู้พิการ

·        โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

·        โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)

·        โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

                                หากมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีการสมัครมากกว่า 1 โครงการจากโครงการที่ระบุข้างต้น  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัครโครงการที่สมัครครั้งหลังสุด  ถือว่าผู้สมัครได้ใช้สิทธิสมัครใน                 โครงการแรกไปแล้ว 

                                ทั้งนี้  ถ้ามีหลายโครงการรับสมัครในช่วงเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจะยอมรับข้อมูลการตัดสินใจของผู้สมัครจากวันและเวลาที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ  (สำหรับโครงการที่ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครจะถือวันเวลาสุดท้ายที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ   INTERNET ที่  www.reg.tu.ac.th

                2)   ผู้สมัครในโครงการนี้  มีสิทธิสมัคร ได้เพียง   1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น  

                ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

                3)   ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร

                                หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่า     ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา    กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

6.  การรับสมัคร 

                กำหนดการรับสมัครผ่านระบบ  INTERNET  ที่  www.reg.tu.ac.th                             วันที่  15 – 29  กันยายน   2551

                กำหนดการชำระเงินผ่านระบบ  Teller Payment   ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)                วันที่  15 – 30  กันยายน   2551 (ตามเวลาทำการของธนาคาร)

 

·          ขั้นตอนการรับสมัคร 

                1.     ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่  www.reg.tu.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด

2.          ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบน INTERNET เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง   มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสำคัญ

3.               ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จาก INTERNET ไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัคร ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร  15 บาท  หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment                ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ INTERNET  เป็นโมฆะ

4.    ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัคร  บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร  พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร  เมื่อชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว  จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์  (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครด้วย  เพราะจะมีผลต่อการสมัคร)

                5.    กรณีที่ผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร  ภายหลังจากที่ได้มีการชำระเงินค่าสมัครแล้ว  ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยกเลิกการสมัคร  โดยดำเนินการผ่านระบบ INTERNET  ก่อน และให้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร  มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ 

                6.    ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ            (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ) ทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th ทั้งนี้  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบได้ตามวันที่ที่กำหนด

7.  อัตราค่าธรรมเนียม

·        ค่าสมัครสอบ                           คนละ       400        บาท    

·        ค่าธรรมเนียมธนาคาร             คนละ         15        บาท

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบในวันที่  8  ตุลาคม   2551

                                มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบทาง INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th เท่านั้น 

(ยกเว้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ไม่มีการสอบข้อเขียน)  ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และ/หรือสอบปฏิบัติได้ตามวันที่ที่กำหนด

  

9.   การสอบข้อเขียน

        วันสอบข้อเขียน

          เวลา

                                  วิชาสอบ

วันอาทิตย์ที่  30   พฤศจิกายน   2551

09.00 – 10.30.

วิชาคณิตศาสตร์

 

 

13.00 – 14.30.

14.30 – 16.00.

 

วิชาฟิสิกส์  หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

                คำเตือน

·        ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

·        ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัดด้วย

·        หากผู้ใดทำการทุจริต หรือ ร่วมกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถูกตัดสิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี

 

10.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

                                มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อทาง  INTERNET ที่  www.reg.tu.ac.thเท่านั้น  

                   คณะที่เปิดรับ

         ประกาศรายชื่อ

  ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

      กำหนดสอบสัมภาษณ์

 

        ประกาศรายชื่อ

      ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วันที่ 12  มกราคม  2552

วันที่ 17  มกราคม  2552

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2552

ในวันสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวเวลา  08.30  และนำหลักฐานมาแสดง  หรือ มอบให้กรรมการสอบสัมภาษณ์    ดังนี้

1.               ใบสมัครพร้อมประวัติ ที่พิมพ์ทาง  INTERNET ที่

www.reg.tu.ac.th

2.               บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1  ฉบับ

3.               วุฒิการศึกษา (ฉบับจริง พร้อมสำเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3.1         ะเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)  ตั้งแต่ ม.4 – ม.5  รวม 4   ภาคการศึกษา  หรือ  ตั้งแต่  ม.4  - ม.6   (ภาค 1 ) รวม  5  ภาคการศึกษา    (ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด)     หรือ

3.2         ะเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบเท่า  ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)  ตั้งแต่ ม.4  - ม.6   รวม  6   ภาคการศึกษา  

                                4.    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริง พร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 1   ฉบับ

5.    รายละเอียดอื่น ๆ  เพิ่มเติมที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้นเฉพาะคณะ ดังต่อไปนี้

 

11.   วิธีการคัดเลือกพิจารณาจาก

1.   วิชาคณิตศาสตร์                                                       100           คะแนน

2.   วิชาฟิสิกส์  หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป                         100          คะแนน

3.   วิชาภาษาอังกฤษ                                                     100            คะแนน

                                                                       รวม         300          คะแนน

                หมายเหตุ :   สถาบันฯ จะพิจารณารับผู้มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า  100  คะแนน  โดยเรียงลำดับคะแนนนสูงสุดจนครบตาม                        จำนวนที่ประกาศรับในแต่ละประเภทสาขาวิชาและผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการด้วย

                                การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

12.   การยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในวันที่  2 - 9  กุมภาพันธ์  2552

·     เงื่อนไขการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

ขอให้พิจารณาตัดสินใจให้รอบคอบก่อนที่จะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

เพราะจะมีผลต่อการคัดเลือกในระบบกลาง      (ADMISSIONS)

 

 

 


 

1.   ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา จะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในโครงการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ/ หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น  

2.   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิการเข้าศึกษา ผ่านระบบ INTERNET เท่านั้นในวันที่ที่กำหนด โดยการ

                                4.   บันทึกข้อมูลการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาทาง  INTERNET ที่  www.reg.tu.ac.th ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิเข้าศึกษา

3.   ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิที่ได้แจ้งไว้แล้ว จะดำเนินการได้ภายในวันที่กำหนดให้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ                           หากพ้นกำหนดการยืนยันสิทธิแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น 

4.   ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อตัดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบการคัดเลือกกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังนั้น  ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions)   อีก 

                                5.   หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงในภายหลัง ว่าผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว  และได้มีการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในโครงการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น  ผู้นั้นอาจจะถูกระงับสิทธิการเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย  โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                                6.   มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา              ผ่านไปแล้ว  3  วันทำการ

·                                          ขั้นตอนการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลังพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

13.   การตรวจร่างกายและเอกซเรย์

การตรวจร่างกายและเอกซเรย์  ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (พิมพ์แบบฟอร์มได้ทาง  INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th) และนำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

                 

14.  การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

                                มหาวิทยาลัยจะนำผลทดสอบทางการศึกษา O-NET  และ/หรือ A-NET  ภาษาต่างประเทศ   ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มาจัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน

 

15.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่  ให้ทราบภายหลัง  ที่  www.reg.tu.ac.th   หากมีข้อสงสัยประการใด   สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

·        ฝ่ายประชาสัมพันธ์    สำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร. 02-986-9086 ต่อ 501

·        ฝ่ายทะเบียนประวัติ สำนักทะเบียนและประมวลผล

โทร. 02 – 986-9086 ต่อ   506 

·        ทาง E-mail :  reg@tu.ac.th      

16.  เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1.               ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการนี้ 

2.               ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6)  หรือเทียบเท่า  และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา

                 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิเข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3.               ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ภายหลังพบว่ามีชื่อในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ    ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที    ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

4.               ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอม  ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป

                                              

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับตรง  ประจำปีการศึกษา  2552

  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ   กำหนดการสอบ  วิชาที่สอบ และเกณฑ์การคัดเลือก  ของคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

 

        สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

         รหัสสาขา

2

2

0

1

        สาขาวิชาเทคโนโลยี

         รหัสสาขา

2

2

0

2

        สาขาวิชาการจัดการ

         รหัสสาขา

2

2

0

3

คุณสมบัติเฉพาะ

                1.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

                2.   ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50

                3.   ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม.5  รวม  4  ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 2.50 

                4.   สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศ  ในระดับเกรด  12  หรือ เกรด 13

                      เมื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้ว  ต้องส่งหลักฐานผลการเรียนและใบเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (SIIT)  ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

 

 

กำหนดการสอบข้อเขียน

 

                 วันสอบข้อเขียน

                 เวลา

                                  วิชาสอบ

 

วันอาทิตย์ที่   30  พฤศจิกายน  2551

09.00 – 10.30  .

                วิชาคณิตศาสตร

 

 

 

13.00 – 14.30  .

13.00 – 14.30  .

 

                วิชาฟิสิกส์  หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                วิชาภาษาอังกฤษ

 

สถานที่สอบข้อเขียน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ศูนย์รังสิต

 

เกณฑ์การคัดเลือก  

1.   วิชาคณิตศาสตร์                                                    100           คะแนน

2.   วิชาฟิสิกส์  หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป                      100          คะแนน

3.   วิชาภาษาอังกฤษ                                                  100            คะแนน

                                                                    รวม         300          คะแนน

หมายเหตุ :   สถาบันฯ จะพิจารณารับผู้มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า  100  คะแนน  โดยเรียงลำดับคะแนนนสูงสุดจนครบตาม                      จำนวนที่ประกาศรับในแต่ละประเภทสาขาวิชาและผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการด้วย

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม                 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)       www.siit.tu.ac.th  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ศูนย์รังสิต               โทรศัพท์    0-2564-3221-29    โทรสาร      0-2986-9106     

 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง                                                                                  โครงการรับตรง   (กลุ่มที่ 1)   ประจำปีการศึกษา 2552    เพิ่มเติม

                                                                                สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

กิจกรรม

                 วัน  เดือน  ปี

                    สถานที่

 

รับสมัคร                  ผ่านระบบ  Internet

 

 

 วันที่   15  -  29  กันยายน   2551

 

 

ที่  www.reg.tu.ac.th

              

 

ชำระเงินค่าสมัคร  ผ่านระบบ Teller  payment 

 

วันที่   15 – 30   กันยายน  2551

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบ

 

 

วันที่    8   ตุลาคม    2551

 

 

ที่  www.reg.tu.ac.th

 

 

สอบข้อเขียน  

 

 

วันอาทิตย์ที่   30  พฤศจิกายน    2551

 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

วันที่  12  มกราคม  2552

 

ที่ www.reg.tu.ac.th

 

 

สอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

วันเสาร์ที่  17  มกราคม   2552 

 

 

สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2552

 

 

ที่  www.reg.tu.ac.th

 

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

 

 

วันที่  2 – 9 กุมภาพันธ์  2552 

 

 

ที่ www.reg.tu.ac.th 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

 

 

วันที่  13  กุมภาพันธ์  2552

 

ที่  www.reg.tu.ac.th

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ , จดทะเบียน

 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ที่  www.reg.tu.ac.th

 

เปิดภาคการศึกษา

 

 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

www.spufriends.com

www.108ezine.com

www.ictutors.com

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com

หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660  รับหนังสือทางไปรษณีย์ได้แล้ว

วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.ย. 51 15:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 51,637 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 51,637 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 58.9.137.***

อยากได้ข้อสอบ*คิดวอเคราะห์*

 

 

ที่เค้าใช้ในการสอบตรง

 

มีมั้ยคะต้องการมากกกกกกก

 

gife_za_za@hotmail.com

ลบ แจ้งลบ
โดย P ni -TAm彡
IP : 222.123.39.***

คณะวารสารไม่มีรับตรงนะคะ  ถ้ามีก็จะมีที่ผ่านมาอ่ะ ที่เป็นโควตา  ภ.อินเตอร์  และก็อีกทาง คือ  การแอดมิชชัน  คือคะแนนก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว สำหรับคณะนี้   ยังไงก็สู้ๆนะคะ  ไม่มีอะไรเกินความสามารถหรอกคะ ^^

ลบ แจ้งลบ
โดย *-*
IP : 58.9.210.***

ไหนคะทุกคณะ...มะเหงจามี....วรสารเรยงะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ปวช
IP : 125.26.150.***
ปวช .   สมัคร  วิศวะ  หรือ  ว่า  ถาปัด ได้ไหมครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , วันโกหก , April fool's day , วันจักรี , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , April fool's dayวันออมสินวันข้าราชการพลเรือน , บริจาคโลหิตวันจักรีวันอนุรักษ์มรดกไทย , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่