ตัวอย่างข้อสอบ PAT2 ความถนัดวิทยาศาสตร์

ลบ แก้ไข

 loading...


โดย editor ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ส.ค. 53 12:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,586 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,586 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Nopparat Najai
IP : 124.122.97.***
1. (A-NET'51)คลื่นตามขวางรูปไซน์บนเส้นเชือกกาลังเคลื่อนที่ไปทางขวามือ ขณะหนึ่งจุด A ซึ่งเป็นจุดสีแดงแต้มเล็ก ๆ บนเส้นเชือกกาลังอยู่ที่สันคลื่นพอดี อีกนานเท่าใด จุด A จึงจะเคลื่อนที่ลงมาอยู่ที่ตาแหน่งปกติ (ระดับเส้นประ)
ก. 20 ms
ข. 40 ms
ค. 60 ms
ง. 80 ms

2. (A-NET'51)ความดันสัมบูรณ์ที่ก้นเขื่อนลึก 100 เมตร เป็นกี่บรรยากาศ
ก. 7.8
ข. 8.7
ค. 9.7
ง. 10.7

3. (A-NET'51)แก็สออกซิเจนบรรจุในถังมีความดัน 1.2 บรรยากาศ แก็สโอโซนมวลเท่ากันบรรจุอยู่ในถังขนาดเท่ากัน อุณหภูมิเท่ากัน จะมีความดันกี่บรรยากาศ
ก. 0.4
ข. 0.8
ค. 1.8
ง. 3.6

4. (A-NET'51)แสงความถี่ 4.00 x 1014 Hz ในเส้นใยนาแสงมีความยาวคลื่นในเนื้อเส้นใยเท่ากับ 4.50 x 10-7 m จงหาค่าดรรชนีหักเหของเนื้อเส้นใยนาแสงนี้
ก. 1.33
ข. 1.50
ค. 1.67
ง. 1.76
5. (A-NET'51)การจะตรวจหาว่ารังสีนิวเคลียร์เป็นแบบแอลฟา หรือบีตา หรือแกมมา จะต้องใช้อุปกรณ์แบบใดร่วมกับเครื่องตรวจจับกัมมันตรังสี
ก. เครื่องกาเนิดแสงเลเซอร์
ข. แผ่นโพลารอยด์สองแผ่น
ค. เกรตติงชนิด 500 เส้นต่อมิลลิเมตขึ้นไป
ง.แผ่นตะกั่ว แผ่นอะลูมิเนียม และแผ่นกระดาษ

6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการตกแบบเสรี
กำหนดให้ การเคลื่อนที่ทุกข้อ ไม่คิดแรงต้านอากาศ
1. โยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่ง
2. ปล่อยลูกกอล์ฟจากยอดตึกให้ตกลงมาในแนวดิ่ง
3. ยิงลูกปืนจากยอดหน้าผาออกไปในแนวระดับ
4. ผูกถุงทรายเข้ากับสปริงในแนวดิ่งซึ่งตรึงไว้กับเพดาน ดันถุงทรายขึ้นแล้วปล่อย

7. วัตถุ A มีมวล 10 กิโลกรัม วางอยู่นิ่งบนพื้น ส่วนวัตถุ B ซึ่งมีมวลเท่ากัน
กำลังตกลงสู่พื้นโลก ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ และกำหนดให้ทั้ง A และ B
อยู่ในบริเวณที่ขนาดสนามโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.8 นิวตัน/กิโลกรัม
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. วัตถุทั้งสองมีน้ำหนักเท่ากัน
2. วัตถุทั้งสองมีอัตราเร่งในแนวดิ่งเท่ากัน คือ 9.8 เมตร/วินาที2
3. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ A มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
4. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ B มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน


8. อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน อนุภาคในข้อใดที่เมื่อนำไปวางใน
สนามไฟฟ้าแล้วจะมีแรงไฟฟ้ากระทำ
1. นิวตรอน
2. โปรตอนและนิวตรอน
3. โปรตอนและอิเล็กตรอน
4. โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน

9. แรงในข้อใดต่อไปนี้เป็นแรงประเภทเดียวกันกับแรงที่ทำให้ลูกแอปเปิลตกลงสู่พื้นโลก
1. แรงที่ทำให้ดวงจันทร์อยู่ในวงโคจรรอบโลก
2. แรงที่ทำให้อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้
3. แรงที่ทำให้โปรตอนหลายอนุภาคอยู่รวมกันในนิวเคลียสได้
4. แรงที่ทำให้ป้ายแม่เหล็กติดอยู่บนฝาตู้เย็น

10. การเคลื่อนที่ในข้อใดต่อไปนี้ที่ความเร่งของวัตถุเป็นศูนย์
1. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว
2. การตกลงตรงๆ ในแนวดิ่ง โดยไม่มีแรงต้านอากาศ
3. การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวระดับด้วยอัตราเร็วคงตัว
4. การไถลลงเป็นเส้นตรงบนพื้นเอียงลื่นที่ไม่มีแรงเสียดทาน

11. วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งตามกราฟ โดยเริ่มต้นเคลื่อนที่จาก ความเร็วต้น 20 เมตร
ต่อวินาที ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนได้ในช่วงเวลา 4 วินาที เป็น กี่เมตร
1. 47
2. 69
3. 92
4. 94

12. วัตถุ 2 ก้อน มีมวลไม่เท่ากัน โดยที่มวลก้อนที่ 1 มีขนาดเป็นสองเท่าของมวลก้อนที่ 2 ถ้าปล่อย
วัตถุทั้งสองให้ตกอย่างเสรีจากตึกสูง 50 เมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. วัตถุทั้งสองก้อนมีความเร่งไม่เท่ากัน
2. วัตถุทั้งสองก้อนใช้เวลาตกถึงพื้นเท่ากัน
3. วัตถุก้อนที่ 1 กระทบพื้นด้วยขนาดความเร็วมากกว่าวัตถุก้อนที่ 2
4. มีคาตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ

13. โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสูง
ลูกบอลในแนวดิ่งจากพื้น กับเวลา เป็นดังรูป ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวดวงนี้
มีค่ากี่เมตร/วินาที2
1. 5.3
2. 10
3. 16
4. 20


14. ระเบิดลูกหนึ่งเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion) เมื่อเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดระเบิด ออกเป็นมวล 3 ก้อนที่เท่ากัน ถ้าทันทีที่ระเบิดมีมวลสองก้อนเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว เท่ากัน ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้องเกี่ยวกับมวลก้อนที่สาม (ทันทีที่ระเบิด)
1. มีขนาดความเร็วเป็น 3 เท่าของขนาดความเร็วของลูกระเบิด ณ จุดสูงสุดก่อนการระเบิด
2. มีพลังงานจลน์เป็น 3 เท่าของพลังงานจลน์ของลูกระเบิด ณ จุดสูงสุดก่อนการระเบิด
3. มีขนาดโมเมนตัมเป็น 3 เท่าของขนาดโมเมนตัมของลูกระเบิด ณ จุดสูงสุดก่อนการระเบิด
4. มีคำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ
15. ชาย 2 คน มวล 50 กิโลกรัม และ 100 กิโลกรัม ยืนอยู่บนลานน้ำแข็งราบและลื่น จับปลายเชือก เบายาว 9 เมตร คนละด้าน เมื่อชายมวล 100 กิโลกรัม ดึงเชือกเข้าหาตัวเองเขาจะเลื่อนไปชนกัน ณ ตำแหน่งที่ห่างจากตำแหน่งเดิมของเขาเป็นระยะกี่เมตร
1. 3 2. 4 3. 5 4. 6
16. ของเหลว A มีความหนาแน่นเป็น 1.2 เท่าของ B เมื่อนาวัตถุหนึ่งหย่อนลงในของเหลว B ปรากฏว่ามีปริมาตรส่วนที่จมลงเป็น 0.6 เท่าของปริมาตรทั้งหมด ถ้านำวัตถุนี้หย่อนลงใน ของเหลว A ปริมาตรส่วนที่จมลงในของเหลว A เป็นสัดส่วนเท่าใดของปริมาตรทั้งหมด
1. 0.4 2. 0.5 3. 0.6 4. 0.8
17. น้ำไหลผ่านท่อทรงกระบอก 2 อัน รัศมี r และ R ด้วยอัตราการไหลเท่ากัน ถ้าอัตราเร็วของน้ำที่ไหลในท่อรัศมี r เท่ากับ v อัตราเร็วของน้ำที่ไหลในท่อรัศมี R เป็นเท่าใด
1. 2. 3. 4.
18. บอลลูนบรรจุแก๊สไฮโดรเจนจำนวน n โมล ที่ความดัน P และปริมาตร V พลังงานจลน์เฉลี่ย ของโมเลกุลของแก๊สเป็นเท่าใด
1. 2. 3. 4.

19. วางแหล่งกำเนิดเสียงไว้ใกล้กับท่อปลายปิด 1 ด้าน ยาว 1 เมตร ดังรูป เมื่อปรับความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงเพื่อให้ได้ยินเสียงดังที่สุด ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ 340 เมตร/วินาที เสียงจะดังที่สุดที่ความถี่กี่เฮิรตซ์
1. 80 2. 255
3. 420 4. 695


20. การทดลองวัดความยาวคลื่นแสงด้วยสลิตคู่ที่มีระยะระหว่างสลิต 2
ลบ แจ้งลบ
โดย Fongbeer
IP : 125.26.64.***
ดีมากๆๆๆๆๆเลยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ตะวัน
IP : 182.52.131.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement