"วิทยาลัย แพทย์ พื้นบ้าน"

ลบ แก้ไข


   

 

 

 

 

 

โลกยุคปัจจุบันเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าของ "สมุนไพร" มากขึ้นเรื่อยๆ ถึงขณะที่ฝรั่งหรือชาติที่มีวิทยาการล้ำหน้า เช่น ญี่ปุ่น ลงทุนลงแรงมาตั้งโรงงานและทำการวิจัยสมุนไพรในประเทศไทยเพื่อนำไปผลิตเป็นยาอันทรงคุณค่าป้อนประเทศแม่

ขณะที่คนไทยบางส่วนยังคงเข้าใจว่าเรื่องของสมุนไพรเป็นเรื่องล้าสมัยและกลับไปยกย่องเชิดชูการแพทย์แผนตะวันตก ซึ่งเนื้อแท้แล้วกำลังมีการศึกษาวิจัยและนำสมุนไพรตะวันออกไปสกัดหรือแปรรูปเพื่อใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคมากขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อเป็นการรองรับอนาคตและเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ช.) โดย รศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดี มร.ช.จึงได้จัดตั้ง "วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก" ขึ้นริมฝั่งหนองบัวภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ เป็นคณบดีวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกนอกจากจะเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยวิชาเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การนวดไทย และผดุงครรภ์ไทย ยังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน จนเตรียม เปิดหลักสูตร "การแพทย์แผนจีน" ร่วมกันในปี 2553

ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยจึงดำเนินโครง การจัดตั้งโรงงานผลิตสมุนไพรครบวงจรขึ้นภายในวิทยาลัยมูลค่าประ มาณ 30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนกิจ กรรมทั้งหมด รวมทั้งรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลของ มร.ช.ในอนาคต
โดยวิทยาลัยได้ร่วมมือกับภาคประชาชน ได้แก่ เครือข่ายชนเผ่า 5 เผ่า เครือข่ายหมอพื้นบ้าน 8 จังหวัด และเครือข่ายประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่สามารถใช้ได้สะดวก พร้อมใช้ได้ทันที และเก็บรักษาเอาไว้ได้นาน ทั้งในรูปแบบยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาทา ยาประคบ ฯลฯ ในโรงงานผลิตสมุนไพร

ขั้นตอนทั้งหมดจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างครบวงจรก่อนออกไปสู่การประกอบวิชาชีพจริง ส่วนวิทยาลัยได้ประโยชน์จากการวิจัยทางวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ ประเทศไทยได้ประโยชน์จากกิจกรรมทั้งหมดของวิทยาการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พื้นบ้านนั่นเอง

ปัจจุบันวิทยาลัยของมร.ช.ได้ศึกษาวิจัยและผลิตผลิต ภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูปออกมาได้แล้ว 35 ตำรับ โดยร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งสมุนไพร หรือแม้แต่ภายในอาณาบริเวณของวิทยาลัยก็มีการเพาะและปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ มากมาย

จากนั้นนำวัตถุดิบที่ได้ไปทำการวิจัยแล็บวิจัยและผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรหลากหลายชนิด ทั้งสมุนไพรเดี่ยวที่ใช้สมุนไพรชนิดเดียว ซึ่งกำลังได้รับความนิยมของแพทย์แผนไทยจนกระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองในบัญชียาหลักแล้ว 6 ตัว

และสามารถใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปได้ และสมุนไพรตำรับซึ่งต้องใช้สมุนไพรหลายตัวในแต่ละโรค

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในวิทยาลัยมีหลากหลาย เช่น ยารักษาริดสีดวงทวาร ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร ยาระบาย สมุนไพรบำรุงผิว แก้ปวดเมื่อย ฯลฯ

โดยผลการศึกษาวิจัยของวิทยาลัยพบว่ามีสมุนไพรในพื้นที่ 4 ภาคเหนือตอนบนมากถึงกว่า 1,250 ชนิด ทั้งของคนในพื้นราบและชนเผ่าต่างๆ ซึ่งสามารถให้ผลได้ดี เช่น ดีปลีมีสรรพคุณแก้อาการท้องอืด ขับลม แก้ไอ อ่อนเพลียวิงเวียน เสริมธาตุไฟ และใช้เป็นส่วนหนึ่งของตำรับยาแก้โรคริดสีดวงทวาร

และยาอีกหลายตำรับ เปล้าหลวงมีสรรพคุณขับลมตามเส้น สะค้านมีสรรพคุณเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ขับลมภายใน ใช้ทำลูกประคบแก้ปวดเมื่อย เสือโคร่งใช้ทำน้ำมันนวด เพชรสังฆาตมีสรรพคุณในการช่วยต่อกระดูกและแก้โรคริดสีดวงทวาร เป็นต้น

ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ช.กล่าวว่าปัจจุบัน วิทยาลัยยังไม่มีโรงพยาบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยตรง จึงประยุกต์ด้วยการร่วมมือกับสถานีอนามัยในพื้นที่ 7 แห่ง ซึ่งวิทยาลัยก็จัดส่งบุคลากรไปบริการประชาชนและสามารถรักษาโรคได้หลายโรค เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ฯลฯ

พบว่ามีประชาชนไปใช้บริการวันละ 60-70 คน ส่วนที่วิทยาลัยก็มีการเปิดคลินิกให้บริการ 5 วันต่อสัปดาห์ ในอนาคตยังจะเปิดสอนการแพทย์แผนจีนอีก ดังนั้น จึงต้องมีการจัดตั้งโรงงานผลิตยาสมุนไพรเพื่อรองรับกิจกรรมทั้งหมด เพราะลำพังห้องแล็บไม่สามารถผลิตยาสมุนไพรได้เพียงพอ รวมทั้งการผลิตในรูปแบบของโรงงานสามารถควบคุมมาตร ฐานผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีกว่า

"แม้จะมีการนำเอาสมุนไพรที่เคยนำไปผลิตเป็นยาตามตำรับโบราณ และนำมาผลิตตามขั้นตอนที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ก็ยังคงรักษาความเป็นการแพทย์แผนไทยเอาไว้ จึงถือเป็นการยกระดับซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับภาคเอกชนรายอื่นๆ เพื่อนำไปสานต่อหรือรัฐบาลนำไปใช้ในสถาบันอื่นต่อไป เพราะวิทยาลัยคงไม่เน้นผลิตเพื่อธุรกิจ แต่เพื่อการเรียนการสอนและบริการสังคมเป็นหลัก" ดร.ยิ่งยงกล่าว

ที่ผ่านมาวิทยาลัยได้วิจัยเรื่องพืชสมุนไพรใน 4 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และลำพูน พบว่า ชาวบ้านมีการนำพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เป็นประจำ 450 ชนิด และใช้ในลักษณะนานๆ ครั้งจำนวนกว่า 1,200 ชนิด

นอกจากนี้ พบว่าสมุนไพรที่ชนเผ่าต่างๆ ใช้มีอยู่ 200-300 ชนิด เมื่อนำมารวมกันทั้งหมดและปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการใช้ประโยชน์ซ้ำกันก็จะได้ประมาณ 1,250 ชนิด

การนำมาใช้ประโยชน์ถือว่าเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ดังนั้น การที่วิทยาลัยมีการศึกษาวิจัยและถึงขั้นตั้งโรงงาน ก็เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทั้งด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การบริการสังคมและอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย

ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างมาก

เรื่องโดย : เกรียงไกร ปัญโญกาศ

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

 โดย Future Career ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ธ.ค. 51 23:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,975 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,975 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่