GoodU : มหาวิทยาลัยที่พื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ลบ แก้ไข

GoodU :  มหาวิทยาลัยที่พื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แถมบรรยากาศเป็นธรรมชาติ อากาศดี อีกด้วย
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อันดับ 1 เรื่องพื้นที่กว้าง
เนื้อที่ประมาณ 9,000ไร่
อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา

GoodU :  มหาวิทยาลัยที่พ

วลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ตอนบน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” บริหารอิสระจากระบบราชการ มีระบบบริหารงานเป็นของตนเอง เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดยจัดพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ในลักษณะอุทยานการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตเดียว โดยกำหนดให้จัดระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา มีระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ที่นักศึกษาได้มีการศึกษาทั้งในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการปฏิบัติงานจริงจะทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีทั้งความรู้ทางวิชาการและมีความชำนาญในทางปฏิบัติควบคู่กันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 มีความก้าวหน้าและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนในภาคใต้และภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมทั้งดำเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสนองตอบต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์ พื้นที่ใช้สอยกว้างใหญ่เหมาะแก่การทำกิจกรรม ต่างๆ ได้ทั่วถึง


อาคารไทยบุรี
ภาพถ่ายจากมุมสูงจากหอดูดาว
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวัลัยลักษณ์


ภาพนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นของสระน้ำหลังมหาวิทยาลัย


วลัยลักษณ์


น้องนักศึกษาใหม่วลัยลักษณ์กำลังเดินมาเข้าแถวเครพธงชาติ หน้าอาคารบริหาร


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


I love มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์GoodU ของดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่สุดในประเทศไทย
-บรรยากาศดี
-พื้นที่กว้าง มีพื้นที่ใช้สอยให้การทำกิจกรรมของนักศึกษา ไม่แออัด
-เป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อากาศบริสุทธิ์

เรียบเรียงโดย : 
jetty
GoodU : มหาวิทยาลัยที่สว
ขอขอบคุณ Photo :  Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 loading...


โดย GoodU Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ต.ค. 59 15:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,426 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,426 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง