GoodU : 10 มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ในหลวง

ลบ แก้ไข
GoodU : 10 มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ในหลวง
GoodU : 10 มหาวิทยาลัยที


ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
ครั้งในอดีตเหล่าบัณฑิตที่เคยได้รับ พระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์ของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชคงได้ตระหนักและอัศจรรย์ใจไว้เถิดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงนั่งบนเก้าอี้ที่ประทับได้เป็นระยะเวลานานๆ โดยไม่ทรงมีพระกิริยาแสดงความเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อหน่ายเลย อดทนอยู่ในท่าตรงเช่นนั้น  เพื่อจะพระราชทานให้แก่บัณฑิตนับหลายพันคน จนเสร็จพระราชกรณียกิจ
#จงภูมิใจเถิดที่ครั้งหนึ่งได้รับปริญญากับในหลวง
ผู้เรียนสำเร็จถึงขั้นปริญญาแล้ว ย่อมได้รับการยกย่องเชื่อถือว่าเป็นผู้ได้รับการศึกษาและอบรมมาดีแล้วมีความคิดที่เฉลี่ยวฉลาด นับเป็นเกียรติและความสำเร็จส่วนหนึ่ง ที่บัณฑิตจะภูมิใจได้
ประชาชนชาวไทย ไม่ว่าใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะรับปริญญากับในหลวงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย เรามาย้อนดู มหาวิทยาลัยที่ GoodU ขอเลือก เป็น 10 อันดับ
ที่ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต เนื่องจาก มีมหาวิทยาลัยมากมายหลายแห่งที่ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร แต่ GoodU ขออนุญาตเลือกแค่ 10 มหาวิทยาลัย เท่านั้น

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬา ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2493พระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชบัณฑิต (แพทยศาสตรบัณฑิต) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตึกบัญชาการ (อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ในปัจจุบัน)


2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


cr.http://www.dmcr.go.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ ราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
"ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรค ขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงานจึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมาย มีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้"


3.มหาวิทยาลัยศิลปากร

cr.photo : http://khuntubkaew.exteen.com/20110713/entry

มหาวิทยาลัยศิลปกรนั้นถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เรื่องศิลปะ และมหาวิทยาลัแห่งแรกของประเทศ มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคม อดีตผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยเสด็จฯครั้งแรกในปีพ.ศ. 2508 ณ วังท่าพระปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
อีก 1 ความรู้
เมื่อ ปีการศึกษา 2497 มีคนจบปริญญาตรี (คณะจิตรกรรมฯ)เพียง 1 คนเท่านั้น
 คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอและ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ เป็น บัณฑิตคนแรกของศิลปากร4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


cr.http://www.sa.ku.ac.th/

ในปี 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และได้ทรงกล่าวแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกวาระหนึ่ง และมีความพอใจที่ได้ทราบตามรายงานว่า กิจการของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุก ๆ ด้าน ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้
        ปัจจุบันนี้เป็นสมัยเร่งรัดพัฒนา จึงบังเกิดสิ่งต่าง ๆ ใหม่ ๆ ขึ้นมากมายเป็นผลติดตามมา ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ทรงภูมิปัญญา และส่วนใหญ่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนั้นด้วยแน่นอน อยากให้พิจารณาบรรดาผลงานที่ได้ลงทุนลงแรงไปแล้วว่าคุ้มค่า เป็นประโยชน์ตรงกับความประสงค์เพียงใด ช่วยให้บ้านเมืองเจริญขึ้น และมีความผาสุกมั่นคงขึ้นเพียงใด เชื่อว่าจะได้พบผลได้ที่ไม่พึงประสงค์อยู่ไม่น้อย แสดงว่าการทำงานของเรายังมีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุง
        การทำงานอย่างให้มีคุณภาพ ให้ได้ผลบริบูรณ์นั้น จะทำอย่างไร เบื้องต้น ต้องทำความเห็นให้ถูกต้องในงานที่จะทำเสียก่อน โดยใช้ปัญญาไตร่ตรองให้เห็นเหตุที่แท้ผลที่แท้ ที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่พึงมุ่งหวัง แล้ววางแผนการอันแน่นอนที่จะดำเนินการต่อไป ด้วยหลักวิชา ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน และสำคัญที่สุด ต้องมีความพากเพียรไม่ย่อหย่อน ในอันที่จะกระทำต่อตามไปจนกว่าจะเป็นผลสำเร็จ ขอให้ถือว่าการงานที่จะทำนั้นต้องการเวลา เป็นงานที่มีผู้ดำเนินมาก่อนแล้ว ท่านเป็นผู้ที่จะเข้าไปเสริมกำลัง จึงต้องมีความอดทนที่จะเข้าไปร่วมมือกับผู้อื่น ต้องปรองดองกับเขาให้ได้ แม้เห็นว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะต้องแก้ไขปรับปรุง ก็ต้องค่อยพยายามแก้ไขไปตามที่ถูกที่ควร อย่าได้ด่วนหักหาญ มิฉะนั้นจะเกิดความร้าวฉาน จะเกิดความท้อแท้เป็นอุปสรรคให้งานหยุดชะงักลงกลางคัน
        เมื่อท่านตั้งใจดี มีแผนงานดี มีหลักวิชา มีเหตุผล มีสติรอบคอบในงานที่ทำแล้ว จะเกิดความทราบตระหนักด้วยตนเองขึ้นว่า งานที่ทำนั้นจะได้ผลดีแน่นอน แม้อาจยังไม่ปรากฏผลในปัจจุบันทันตาเห็น ก็จะแน่แก่ใจได้ว่าจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีในเวลาต่อไป ความแน่ใจดังนี้เป็นอานิสงส์สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ท่านภูมิใจ มั่นใจ ไม่ท้อแท้ เกิดพลังทั้งกายและใจที่จะกระทำต่อไปจนถึงที่สุด ขอให้ทุกคนนำถ้อยคำของข้าพเจ้าไปคิดใคร่ครวญให้แน่ชัด ให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่การงานและแก่การครองชีวิตของตนต่อไป
        ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน สามารถประกอบกิจการต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลอันพึงประสงค์ทุกอย่าง และให้ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญทุกประการในชีวิต.
 


5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 มหาวิทยาลัย จัดตั้งอยู่ที่เชิงดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2532 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร์ ด้วย
 

6.มหาวิทยาลัยมหิดล


cr.photo : www.chaoprayanews.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่สวนอัมพร  4กรกฏาคม พ.ศ. 2540
โดยพระองค์ ได้กล่าวแก่ บัณฑิตมหิดลทั้งหลายว่า  “ผู้ปรารถนาความก้าวหน้า เมื่อประสบความสำเร็จในกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ควรหยุดยั้งพอใจอยู่เพียงเท่านั้น แต่ชอบที่จะยึดถือความสำเร็จทั้งนั้น เป็นรากฐานในการสร้างสรรค์ความสำเร็จที่ยิ่งสูงขึ้น และเป็นประโยชน์กว้างขวางขึ้น “ เป็นสถาบันที่มีที่มาจากการเป็นโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช  ชื่อว่า "โรงเรียนแพทยากร และเมื่อครั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยามหิดลในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนัก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจับแห่งชาติและเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)

7.มหาวิทยาลัยรามคำแหงCr.Photo : www.info.ru.ac.th

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันของพ่อขุนราม จัดเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 บนบริเวณที่ดินประมาณ 300 ไร่เศษ บนถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร คำขวัญเดิมของรามคำแหง คือ รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ
เมื่อครั้งอดีต วันที่26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2518 นับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของประชากรชาวรามคำแหง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรก 
ณ บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลางฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงถือเอาวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และอย่างอิสระจึงอำนวยประโยชน์ได้มาก ในด้านสนับสนุนส่งเสริมบุคคลทั่วไป และโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานแล้ว ให้ได้ฟื้นฟูเพิ่มพูนความสามารถของตนทางด้านวิชาการ เพื่อนำไปปรับปรุง การงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยกฐานะหน้าที่ให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริม ผู้ที่เข้ามาศึกษาดังนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วทุกคนควรจะได้มองเห็น และควรที่จะได้น้อมนำมาเป็นคติในการดำเนินชีวิต และการงานต่อไป โดยทำความตั้งใจและความเพียรให้มั่นคง ในอันที่จะฝึกฝนและปรับปรุงตนเอง ในการทำงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสำคัญที่สุดควรจะได้พยายาม หาทางนำความคิดวิทยาการซึ่งอุตส่าห์ฝึกฝนศึกษามาได้ด้วยยากนั้นมาใช้ ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความ เจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองของเรา


8.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


cr.photo : www.kmutt.ac.th

8 พฤษภาคม 2513พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระนาม “ พระจอมเกล้า ” เป็นชื่อของสถาบัน มีนามภาษาอังกฤษว่า “ King Mongkut's Institute of Technology ”
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า


9.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

cr.photo : http://www.ourking.in.th/

ในอดีตเมื่อวันที่16 ธันวาคม 2511 เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังจังหวัดขอนแก่น ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นแรก ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

ในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510

และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย


10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีcr.เนื้อหา : www.rmutt.ac.th  


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เมื่อปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531 ซึ่งความหมายของชื่อนั้น มีความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา 
ทุกวันที่ 15 กันยา ของทุกปี ถือเป็น วันราชมงคล ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในปี 2549 ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย สกอ. ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นในด้านการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับดีเด่นในด้านการเกษตร


 
เนื่องจากในหลวงของเรานั้นเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร แก่เหล่าบัณฑิตมากมายและหลายสถาบันมากGoodU จึงขออนุญาตนำมหาวิทยาลัยยอดนิยมของเด็กไทย มา 10 มหาวิทยาลัย ไว้เป็นความภูมิใจของสถาบัน
 
#เหล่าบัณฑิตจงภูมิใจเถิดที่ครั้งหนึ่งได้รับปริญญากับในหลวง

 
 loading...


โดย GoodU Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ต.ค. 59 10:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,401 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,401 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง