GoodU : 5 อันดับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านคณะพยาบาลศาสตร์ ในระดับ ป.ตรี

ลบ แก้ไข

GoodU : 5 อันดับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านคณะพยาบาลศาสตร์ ในระดับ ป.ตรีGoodU : 5 อันดับมหาวิทยา
ฉันเกิดมาเพื่อดูแล 
น้องๆที่สนใจอยากจะศึกษาต่อด้านพยาบาลควรคำนึกไว้ว่า
พยาบาลควรเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและให้บริการ ด้วยความเอื้ออาทร

ถ้าคิดว่าใช่แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวเรา น้องๆสนใจด้านพยาบาล
           GoodUจัดอันดับ 5 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทย
ใครๆก็อยากเข้าศึกษาต่อรับประกันด้วยชื่อเสียง
รับรองประทับใจในการเรียน ไม่ผิดหวัง ไม่ตกงาน
 

อันดับ 1
ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

ถือว่าเป็นขวัญใจอันดับต้นๆของคณะพยาบาลศาสตร์ประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เป็นมหาวิทยาลัยของเด็กที่สนใจเรียนต่อด้านพยาบาล  อันดับ 1 ของประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะพยาบาลแห่งแรกของไทย กำเนิดมาจาก โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล ในยุคโรงเรียนราชแพทยาลัย นับได้ว่าเป็นคณะพยาบาลที่วางรากฐานด้านการพยาบาลที่ยอดเยี่ยมของไทย
ภาควิชาในปัจจุบัน

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

  •  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรทางการพยาบาลหลากหลายระดับ ซึ่งประกอบไปด้วย

  •  
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของวิชาชีพการพยาบาล ได้ฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริงในโรงพยาบาล ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและในชุมชน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ และร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ บัณฑิตมีงานทำร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 

 


ลักษณะงานและความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ

บริการสุขภาพระดับวิชาชีพแก่บุคคลในภาวะปกติและเจ็บป่วย
ส่งเสริมบุคคลในการดูแลสุขภาพตนเอง มุ่งสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย และดูแลบำบัด รักษาพยาบาล ฟื้นฟู สุขภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตบัณฑิตทุกคนมีงานทำ สังคมต้องการ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก


-การันตีด้านการเรียนการสอนพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติฝึกฝนวิชาชีพพยาบาลเพียงพร้อม
-เป็นที่แรกของประเทศไทย
-ศิริราชพยาบาล มีหอให้อยู่ตลอดปี 2-6  เฉลี่ยปีละ 6000 บาท
-ค่าเทอมไม่แพงมาก เฉลี่ยอยู่ที่ 28,000 บาท ต่อปี 
GoodU : 5 อันดับมหาวิทยา
แนะนำคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


อันดับ 2
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

GoodU : 5 อันดับมหาวิทยา

พยาบาลรามามหิดล เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศ และเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ปีละประมาณ 250 คน โดยแบ่งเป็น ระบบโควตาส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ โควตาวิทยาเขต/พื้นที่ และสอบคัดเลือกจากระบบกลางรับนิสิต/นักศึกษา (Admission) ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
การเรียน
พยาบาลของที่รามา นั้น    เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งส่งเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูลความรู้ การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติการพยาบาลที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจทางคลินิก ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม โดยใช้วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งคลินิกและชุมชน และการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (E-learning)

การฝึกปฏิบัตินั้น
 ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 2 วิทยาเขต ได้แก่ ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา และที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท
      ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลศูนย์เสนา โรงพยาบาลชุมชนบางปะอิน ฯลฯ ศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น ดินแดง ประชานิเวศ วงศ์สว่าง วัดไผ่ตัน สามเสนนอก ฯลฯ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี ประกอบ ด้วยการศึกษาในหมวดวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 142 หน่วยกิต

เปิด คณะพยาบาลศาสตร์ รามา นั้นจะเปิดรับบุคคลเข้าศึกษา 150 คน ต่อปี

รามาพยาบาล มีหอพักใน ค่าใช้ ตลอดรายภาคการศึกษา ภาคต้น/ภาคปลาย

บ้านพุทธรักษา / บ้านกันภัยมหิดล จำนวนเงิน 3,000 บาท
บ้านอินทนิล / บ้านชัยพฤกษ์ / บ้านลีลาวดีจำนวนเงิน 6,000 บาท
บ้านศรีตรัง จำนวนเงิน 8,000 บาท
 
ลักษณะงานและความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ
เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานีอนามัย และ ศูนย์บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล สายบริการ สามารถพัฒนาตนเองไปเป็นพยาบาลผู้ชำนาญการ และ สายวิชาการ เป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทางการพยาบาล

ค่าเทอมพอๆกับ ศิริราช ถือว่าไม่แพง เฉลี่ยๆค่าใช้จ่ายแล้วคุ้ม ค่าเทอมอยู่ที่ 26,000 บาท
      ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนตลอดหลักสูตรประมาณ 80,000 - 90,000 บาท
GoodU : 5 อันดับมหาวิทยา
อันดับ3
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

GoodU : 5 อันดับมหาวิทยา
GoodU : 5 อันดับมหาวิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินภารกิจด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ ที่ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะพยาบาลศาสตร์
ได้มีการพัฒนาการในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการที่หลากหลาย ทั้งในด้านระบบสุขภาพการพยาบาล ที่หลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาลผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ การบริหารการพยาบาล การพยาบาลสาธารณสุขและชุมชน การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลอาชีวอนามัย การศึกษาพยาบาล นโยบายสุขภาพและอื่นๆ ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ ดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 หลักสูตร
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ)
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) 
จะเข้า
พยาบาลเชียงใหม่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2)  อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน
3)  น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

4)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


ค่าเทอม เฉลี่ยๆค่าใช้จ่ายค่าเทอมอยู่ที่ 40,000 บาท
GoodU : 5 อันดับมหาวิทยา
ขอแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


 
อันดับ4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
GoodU : 5 อันดับมหาวิทยา


เป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และที่จะเปิดใหม่ภายหลังว่า "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี" โดยมีวิทยาลัยพยาบาลที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ จำนวน 28 แห่ง

GoodU : 5 อันดับมหาวิทยาค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปี 22,500 บาท
อันดับ5
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

GoodU : 5 อันดับมหาวิทยา


วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่บุคคลทุกกลุ่มวัย ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย เป็นการจัดระบบการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนี้ เป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ผสมผสานความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาทั่วไป สาขาวิชาชีพการพยาบาล
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย ความต้องการของสังคม และสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง 
                    ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมได้ทุกระดับของบริการสาธารณสุข โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองและ วิชาชีพอยู่เสมอ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้รับบริการต่อสังคม ต่อวิชาชีพและประเทศชาติ

   เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บัณฑิตพยาบาลจะมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

        1. มีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
        2. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิ 
ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
        3. ปฏิบัติการพยาบาลได้ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาการฟื้นฟูสภาพ และการรักษาโรคเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
        4. วางแผน บริหารจัดการ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามสงครามและภัยพิบัติสาธารณะ
        5. ประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาตะวันออก ในการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก
        6. ร่วมมือในการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการบริการจัดการ และด้านการศึกษาพยาบาล
        7. เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
        8. มีความเป็นผู้นำ มีวิจารณญาณ สามารถบริหารจัดการตนเอง บริหารจัดการทางการพยาบาลและบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
        9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการศึกษาของที่นี่

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษา

ประมาณ 6 สัปดาห์
จำนวนหน่วยกิตรวม 
        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 21,100 บาท ถือว่าถูกๆมากรวมค่าบำรุงการศึกษา

GoodU : 5 อันดับมหาวิทยา


สำหรับน้องๆที่กำลังวางแผนที่จะศึกษาต่อด้านพยาบาล พี่มีคำแนะนำในการก้าวเดินหรือเลือกเส้นทางในการศึกษาต่อเพื่อเป็นความรู้และประกอบการตัดสินเข้าสมัครเรียน
ขอแนะนำเส้นทางสู่คณะพยาบาล โดย พี่ๆจาก Eduzones เรามาดูกันว่า พวกรุ่นพี่เข้าสอบเข้ากันมาวิธีใด ใช้ชีวิตในการเรียนอย่างไรใบมหาวิทยาลัยบ้าง ต้องปรับตัวอะไรบ้าง จากรุ่นพี่ คณะพยาบาล
คลิปข้างล่างนี้ครับ

 

GoodUขอยกเป็น 5 อันดับยอดนิยม มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นและของประเทศไทยในด้านคณะพยาบาลศาสตร์ ในระดับ ป.ตรี

GoodU : 5 อันดับมหาวิทยา 
 loading...


โดย GoodU Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ต.ค. 59 16:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 190,459 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 190,459 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง