คณะประมง (Faculty of Fisheries) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ?

ลบ แก้ไข
คณะประมง (Faculty of Fisheries)
เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ?

 
          สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่กุนมีคณะที่น่าสนใจมาฝาก น้องคนไหนที่ชอบสิ่งมีชีวิต ชอบเลี้ยงปลาแล้วล่ะก็ พลาดไม่ได้เลยค่ะ คณะนี้มีชื่อว่า คณะประมง น้องๆคงได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างแล้ว แต่รู้หรือเปล่าว่าคณะนี้ เขาเรียนอะไรกัน  เรียนที่ไหน และจบมานี่ต้องไปจับปลาอย่างเดียวหรือเปล่า ไม่ใช่เลยค่ะ คณะประมงเนี่ย ฟังแค่ชื่อ คงไม่น่าสนใจ แต่ถ้าลองได้เข้ามาดูแล้ว อาจจะตอบโจทย์น้องๆหลายๆคนที่รักในเรื่องนี้และทำให้น้องๆที่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรชอบคณะนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะ อย่ารอช้า ไปดูกันเลยดีกว่า
 
คณะประมง (Faculty of Fisheries) ที่พี่กุนจะพูดถึงนี้ เป็นของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่น้องๆใฝ่ฝันอยากจะเข้ากันมากมาย ไหนๆ น้องๆคนไหนอยากเข้าที่นี่บ้างเอ่ย น้องๆอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่กุนพูดถึงคณะประมง แค่ที่ ม.เกษตร พี่จะบอกว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เดียวที่เปิดสอนคณะประมงโดยตรง แต่สำหรับที่อื่นนั้นจะเป็นสาขาย่อยในคณะเกษตรหรือวิทยาศาสตร์แทนค่ะ
 

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ 


เรียนอะไร?


          คณะประมง เรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ดินหรืออะไรที่อยู่ในน้ำและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ซึ่งคณะนี้ประกอบไปด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่

1. การจัดการประมง ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมง ฟาร์มสัตว์น้ำ ธุรกิจการประมง และการพัฒนาชุมชนประมงพื้นบ้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมง องค์การที่ทำหน้าที่ในการจัดการพัฒนาการประมง นโยบายและแผนพัฒนาการประมง
2. ชีววิทยาประมง ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์น้ำ บทบาทและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในน้ำกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการทรัพยากร การแก้ไขปัญหาการประมง สิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมไปถึงการพัฒนาการ ประมงที่ยั่งยืน การศึกษาอันหลากหลายครอบคลุมความรู้พื้นฐานในสาขาการประมงอย่างทั่วถึงในทุกระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
3. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์สัตว์น้ำและการปรับปรุงพันธุ์ และวิศกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. ผลิตภัณฑ์ประมง ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตในน้ำ การใช้ประโยชน์จากของเสียและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแหล่งน้ำ
5. วิทยาศาสตร์ทางทะเล ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของชีวภาพทางทะเล นิเวศวิทยาทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในทะเลกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทางเคมี ฟิสิกส์ และสิ่งมีชีวิตด้วยกัน สมุทรศาสตร์เคมี ชีวและฟิสิกส์ มลภาวะในทะเล การประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทร เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืนและด้วยความรับผิดชอบ

*** คณะประมง บังคับเรียนว่ายน้ำ ตอนปี 2 ด้วยนะคะ น้องๆคนไหนที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น แต่อยากเรียนคณะนี้ ต้องไปฝึกว่ายน้ำก่อนเลย


เรียนที่ไหน ?

ไปดูกันเลยค่ะว่า มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนที่ไหนบ้าง

นอกจากจะเรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ก็ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เปิดสอน  ซึ่งจะไม่ได้ใช้ชื่อเรียกว่า คณะประมง แต่จะเป็นสาขาย่อยในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ คณะเกษตรแทนค่ะ

- คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
สาขาวิชาชีววิทยาประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตสารสนเทศชุมพร
สาขาเทคโนโลยีการประมง

- คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขาวิชาการจัดการประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาชีววิทยาประมง
สาขาวิชาการประมง

- โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
สาขาวิชาการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง
แขนงวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมประมง
สาขาวิชาการจัดการประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
แขนงวิชาชีววิทยาทางทะเล
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเล
แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
สาขาวิชาประมง

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวาริชศาสตร์

- คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล

- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
แขนงวิชาสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์
แขนงวิชาสมุทรศาสตร์เคมี
แขนงวิชาชีววิทยาทางทะเลและการประมง

- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาการประมง

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาการประมง

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาการประมง

- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาการประมง

- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกประมง)

- สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวาริชศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาเทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
สาขาเทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางน้ำ)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาประมง

- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ (สำนักอธิการบดี)
วิชาเอกประมง

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
วิชาเอกประมง

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิชาประมง

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน
วิชาเอกประมง

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
วิชาเอกประมง

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
วิชาเอกประมง

- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สาขาวิชาประมง

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สาขาวิชาประมง

- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สาขาวิชาประมง

- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชาประมง

- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

เห็นแล้วใช่มั้ยค่ะน้องๆว่ามีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาวิชานี้มากมาย น้องๆที่สนใจก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่น้องๆอยากจะเข้าได้เลยค่ะ


จบไปทำงานอะไร ?

          จบคณะประมงแล้วจะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง น้องๆหลายๆคงคิดไม่ออกว่าเรียนเกี่ยวกับประมงมาจะไปประกอบอาชีพอะไร น้องๆอาจจะกลัวตกงาน หรือกลัวว่าจะหางานทำยาก ที่จริงแล้วเรียบจบคณะนี้สามารถรับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และงานในภาคเอกชน เช่น กรมประมง บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม บริษัทจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บริษัทร่วมทุนทำประมงระหว่างประเทศ บริษัทเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม หรือประกอบอาชีพส่วนตัว รวมถึงเป็นนักวิจัยได้ด้วย 

          น้องๆคงได้เห็นแล้วนะคะว่า การเรียนคณะนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะหางานทำยากเลย ขอแค่มีใจรักที่จะเรียน ก็สามารถเรียนคณะนี้ได้แล้ว พี่กุนเชื่อว่า ต้องมีน้องๆที่สนใจคณะนี้ แต่ยังลังเลอยู่ ถ้ามันเป็นสิ่งที่น้องชอบจริงๆ น้องจะเรียนได้อย่างมีความสุข และจบมาก็สามารถได้ทำงานที่ตัวเองชอบด้วยค่ะ
  
ขอบคุณข้อมูลจาก :: คลิก
 loading...


โดย P'Goon Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ก.ย. 61 12:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,476 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,476 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง