10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรียนจบแล้ว สามารถเริ่มทำงานได้ทันที

ลบ แก้ไข
10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์
เรียนจบแล้ว สามารถเริ่มทำงานได้ทันที


10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศ

 
วิศวกรรมศาสตร์ คณะยอดฮิตที่ในแต่ละปีการศึกษา มีน้องๆ สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการเงิน และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

น้องๆ ลองมาดูสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เรียนจบออกมาแล้ว มีงานทำแน่นอน และในแต่ละอาชีพก็เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีค่าตอบแทนที่ดี อีกด้วย อย่ารอช้า! ตามมาดูกันเลย

 

 10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือดูระบบไฟฟ้าในโรงงานต่าง ๆ ฯลฯ
วิศวกรโรงงาน เช่น ควบคุมการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
วิศวกรที่ปรึกษา
วิศวกรโครงการ
วิศวกรออกแบบ
ผู้รับเหมางานระบบ

อ่านเพิ่มเติม : วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาน่าเรียน สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากจะเป็น วิศวกร

2. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

วิศวกรพลังงาน / วิศวกรไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัยด้านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบ / ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบด้านพลังงาน
วิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงาน
วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้าและพลังงาน
ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและพลังงาน

3. สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรชีวการแพทย์ประจำโรงพยาบาล
นักการตลาดด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตัวแทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำบริษัท / เปิดเป็นร้านของตนเอง
วิศวกรชีวการแพทย์ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ (ชั้นสูง)
อาชีพอิสระด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ธุรกิจส่วนตัว เปิดบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
 

 10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรออกแบบ
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง / วิศวกรโครงการ
วิศวกรประมาณราคา
วิศวกรด้านผลิตภัณฑ์วัสดุ
วิศวกรสำรวจเส้นทางในการสร้างถนนหรือระบบขนส่ง
อาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม : วิศวกรรมโยธา เรียนเกี่ยวกับอะไร? เลือกเรียนที่ไหนดี? จบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง?

5. สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง
ทำงานด้านนโยบายสินเชื่อ
ทำงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ทำงานด้านการลงทุน
ทำงานด้านการประกันภัย
นักวิจัยภายในหน่วยงานของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และหน่วยงานของที่ปรึกษาการลงทุน ตลอดจนบริษัทขนาดใหญ่ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม : วิศวกรรมการเงิน อาชีพสุดรุ่ง ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทย + AEC

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นักพัฒนาวางแผนพัฒนา-ควบคุม
วิศวกรด้านการผลิต / วิศวกรโรงงาน
วิศวกรรักษาความปลอดภัย
วิศวกรด้านการบำรุงรักษา
วิศวกรวางระบบ
วิศวกรโครงการ
ผู้จัดการโรงงาน
วิศวกรในสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมบริการ

7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรคอมพิวเตอร์
วิศวกรเครือข่าย
นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
นักพัฒนาโปรแกรม / โปรแกรมเมอร์
นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาเว็บไซต์

8. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ในอาคาร ฯลฯ
วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบทางเครื่องกลในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรวางโครงการ/บริหารโครงการ
วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลและออกแบบผลิตภัณฑ์
วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
นักวิจัย นักฝึกอบรม อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
ผู้จัดการโรงงานที่ดูแลในเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกล

อ่านเพิ่มเติม : วิศวกรรมเครื่องกล เรียนเกี่ยวกับอะไร? เลือกเรียนที่ไหนดี? จบแล้วทำงานด้านไหน?

9. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
วิศวกรระบบราง
วิศวกรช่างซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อนยานพาหนะระบบราง
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ
วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบ และแก้ปัญหาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง
ผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน
วิศวกรประจำคลังสินค้า / วิศวกรออกแบบและวางแผนเครือข่ายระบบขนส่ง และกระจายสินค้า
วิศวกรออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ

อ่านเพิ่มเติม : วิศวกรรมระบบราง อีกหนึ่งสาขามาแรง ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

10. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิศวกรออกแบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และอากาศพลศาสตร์ เช่น เครื่องบิน ยานยนต์ กังหันลม เป็นต้น
วิศวกรควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวมเทียม ฯลฯ
วิศวกรควบคุมการโคจรและสถานีดาวเทียม
วิศวกรด้านการจัดการธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เช่น สายการบิน ท่าอากาศยาน การจัดการ โลจิสติกส์ ฯลฯ
วิศวกรด้านการบริหารการจัดการในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการบินและอวกาศ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต การซ่อมบำรุงและอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม : แนะนำสาขาน่าเรียน วิศวกรรมการบินและอวกาศ | เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก >> https://campus.campus-star.com/jobs/87970.html
 
 loading...


โดย P'Goon Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 พ.ย. 61 15:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,705 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,705 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง