มศว จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ลบ แก้ไข
                     มศว จัดประกวดผลงานสิ่งปร

เพื่อเป็นการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้นเป็นครั้งแรกให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครบรอบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บัณฑิต และกลุ่มผู้ประดิษฐ์คิดค้นร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวด
 
ผู้เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์เลือกส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 
-ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการศึกษา
-ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ข้อกำหนดของการประกวดสำหรับทุกประเภท
 
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยในระหว่างที่ผู้ส่งผลงานมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีโดยนับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
3. ต้องเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นจากหัวข้อการค้นคว้าวิจัย หรือ การทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาของผู้ส่งผลงาน
4. ต้องเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ส่งผลงานคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเอง หรือค้นคว้าวิจัยต่อยอดจากผลงานเดิม
5. สามารถส่งผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานอื่นๆ เข้าประกวดได้ โดยต้องแสดงเงื่อนไขและหลักฐานการได้รับรางวัลนั้นให้คณะกรรมการรับทราบด้วย
6. เปิดรับสมัครตั ้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จนถึง 15 กันยายน 2557 หรือจนกว่าจะครบจำนวน 80 ผลงาน
7. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะถูกคัดเลือกให้จัดแสดง และรับถ้วยรางวัลตามระดับความเหมาะสมจำนวนไม่เกิน 40 ชิ้น ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ส่งผลงานจะต้องสามารถนำผลงานจริงมาจัดแสดงในพื้นที่และเวทีการประกวดที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดไว้ให้ในงาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย โดยจะได้รับจัดสรรพื้นที่ในการจัดแสดง 1 ตารางเมตรต่อหนึ่งผลงาน พร้อมบอร์ดติดโปสเตอร์นำเสนอ

เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนสงิ่ ประดิษฐ์
 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าประกวดจะต้องแสดงให้เห็นคุณลักษณะเด่น และจะได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
-ระดับของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับของความเป็ นนวัตกรรม (Innovative degree)
-เทคนิคและความชาญฉลาดในการค้นคว้าวิจัย การออกแบบ การประดิษฐ์ (Technical Superiority)
-รูปแบบและความเป็นต้นแบบ (Design Visibility and Prototype)
- การใช้งานที่ง่าย (Friendly to use) และ/หรือ โอกาสสำเร็จในการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง (Criteria to success)
-การนำเสนอความสำคัญและที่มาของปัญหา แนวความคิดในการออกแบบ และการใช้ความรู้ทางทฤษฏีที่ถูกต้อง (Presentation)
-คะแนนความนิยม (Popular Vote)ระดับการให้รางวัลจะพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน 6 เกณฑ์ข้างต้น โดยมีการถ่วงน้ำหนักคะแนนของเกณฑ์แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทสิ่งประดิษฐ์ และจะให้ถ้วยรางวัลกับผู้ส่งผลงานที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและร่วมจัดแสดงผลงานในงาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย เป็นระดับขั้นดังต่อไปนี้
ระดับ Grand Prix 1 รางวัล – ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการประกวด
ระดับ เหรียญทอง – คะแนนรวมมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป 
ระดับ เหรียญเงิน – คะแนนรวมมากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
ระดับ เหรียญทองแดง – คะแนนรวมมากกว่า 60 คะแนนขึ้นไป
รางวัลพิเศษ (อาจมีหรือไม่ก็ได้) –ได้รับการคัดเลือกจากผู้สนับสนุนการประกวด

กำหนดการและรายละเอียด
เปิดรับสมัคร วันนี้จนถึง 15กันยายน 2557 
หรือจนกว่าจะครบจำนวน 80 ผลงาน

ส่งผลงานและขอรายละเอียด ส่งผลงาน www.swugrad40.com
หรือสอบถาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1-5644 , 1-5618
จัดแสดงผลงาน ในงาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่ 3 –4 พฤศจิกายน 2557,ณ. อาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 
การมอบถ้วยรางวัล วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ในงาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ส.ค. 57 14:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,775 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,775 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง