ประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลพระราชทาน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ลบ แก้ไข

 
 
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557 นี้ จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและวางรากฐานให้กับ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงถือ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
 
ประเภทรางวัล
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
 
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
 
เกณฑ์การตัดสิน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้จริง หรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วเท่านั้น สำหรับโครงการนวัตกรรม/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/โครงการนำร่องของอาจารย์/นักศึกษา/นักวิจัย/นักประดิษฐ์ ซึ่งยังไม่นำไปใช้จริง หรือยังไม่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ถือว่าไม่อยู่ในขอบเขตของการประกวด (ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางสำนักงานได้)
 
การให้คะแนนจะพิจารณาจาก
ระดับของความใหม่ ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลต้องมีความใหม่ในระดับโลกระดับประเทศหรือระดับบริษัท
กระบวนการบริหารจัดการ ผลงานนวัตกรรมต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ รวมทั้งการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรภายในประเทศ
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลของนวัตกรรมก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งผลต่อชุมชนท้องถิ่น และเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
 
คณะกรรมการตัดสิน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ประธานกรรมการ: นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
กรรมการและเลขานุการ: นายศุภชัย หล่อโลหการ
 

 
เกียรติยศแห่งรางวัล
รางวัลทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
ผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขาจะได้รับ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
"พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" พร้อมจารึกชื่อผลงานและเจ้าของผลงาน เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้ผ่านการพิจารณารอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน
ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมลงในหนังสือ สุดยอดนวัตกรรมไทย
ได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติควบคู่กับผลงานที่ได้รางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากได้รับรางวัล
 
กำหนดการ
ปัจจุบัน เปิดรับสมัครผลงาน
 
31 สิงหาคม 2557 ปิดรับสมัครผลงาน
 
กันยายน 2557 พิจารณาตัดสินรางวัล
โดย คณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
 
5 ตุลาคม 2557 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557

การเข้าร่วมประกวด
1. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร ส่งมาที่อีเมล์ kanoch@nia.or.th 
แจ้งหัวข้อเรื่อง ส่งประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.nia.or.th/niaward/index.htm
 
2. ส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรม มาที่อีเมล์ kanoch@nia.or.th หรือส่งมาที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วงเล็บมุมซองว่า “ส่งประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ”
แคตตาล็อก โบรชัวร์ รูปถ่าย ภาพข่าว บทความวิชาการอ้างอิง สำเนาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
3. ส่งตัวอย่างผลงานนวัตกรรม มาที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณกนช รัติวานิช
โทรศัพท์ 02-644 6000 ต่อ 201 หรืออีเมล์ kanoch@nia.or.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ส.ค. 57 14:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,649 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,649 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง