เปิดมอบทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรียนป.โท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล

ลบ แก้ไข
                                       เปิดมอบทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
                                          เรียนป.โท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล 


                    
เปิดมอบทุนพัชรกิติยาภาเพ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน

อาศัยอ านาจตามระเบียบเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วยกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (Bajrakitiyabha Fund for Legal Education) พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 
 1.1 มีสัญชาติไทย
 1.2 ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 1.3 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
 1.4 สอบได้คะแนน TOEFL ดังนี้
 ก. ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า 59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet- based) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based) หรือ
ข. ได้ 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 1.5 คะแนน TOEFL ตามข้อ 1.4 ต้องได้มาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร

2. การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้รับทุน
 
 2.1 ต้องผ่านการสอบแข่งขันโดยการสัมภาษณ์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกำหนด
 2.2 ต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์ของเนติบัณฑิตยสภา
 2.3 ต้องได้ยื่นใบสมัครสามัญสมาชิกก่อนวันสอบแข่งขัน และเป็นสามัญสมาชิก ก่อนได้รับทุนตามข้อ 5.

3. การรับสมัครสอบ
 
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์- เนติบัณฑิตยสภา และทาง internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ website ของเนติบัณฑิตยสภาที่ www.thethaibar.or.th
3.2 ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4. ที่แผนกเลขาธิการ ชั้น 2อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ในวันเวลาราชการ 

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ¾ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร จำนวน 2 ใบ
 4.2 ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
 4.3 ใบรับรองผลสอบ TOEFL
 4.4 ใบรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ 
 4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
 4.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครทุกฉบับ ผู้สมัครต้องเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย

5. การรับทุน
 
 ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ ก.พ. กำหนดสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดอื่น ๆ 

http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php?id=scholarship-princess
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.ย. 57 17:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 501 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 501 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง