มจพ.เปิดรับป.โท-ป.เอก7คณะ ภาค2/2557

ลบ แก้ไข
                     มจพ.เปิดรับป.โท-ป.เอก7คณะ ภาค2/2557
 

                          มจพ.เปิดรับป.โท-ป.เอก7คณ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังนี้
 
1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 
 
1.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
 
1.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล   สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม   และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม  
 
1.4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาสถิติประยุกต์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 
1.5 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ณ มจพ. ปราจีนบุรี) ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ 
 
1.6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย   
 
1.7 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ได้แก่ สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ [ภาคพิเศษ]  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) [ภาคพิเศษ] และสาขาวิชาการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ [ภาคพิเศษ] 
 
จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download ใบสมัครและข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th  

สมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม  2557  

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พศจิกายน 2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2406 - 2408 , 2411 - 2413 , 2416 - 2422 

ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2557  ในวันเสาร์ที่ 18  ตุลาคม  2557 เวลา  15.00 น  ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำปัจจัยร่วมบริจาคสบทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามในพระบรมราชูปถัมภ์   และบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    สืบเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 210 ปี (18 ตุลาคม 2557) ประกอบกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  ได้จัดการบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  พระวิหารหลวง  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ตลอดจนร่วมกันรักษาโบราณสถานภายในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 4 ให้คงอยู่สืบไป

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3  พระจอมเกล้าได้ที่ กองคลัง
มจพ.  โทรศัพท์  0-2555-2000  ต่อ  1601 - 1604,  0-2587-4343-44   หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทร. 1121, 1166, 1175
 

 
ผู้ส่งข่าว ขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล
นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  มจพ.
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ต.ค. 57 14:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,479 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,479 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement