คณะวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2553

ลบ แก้ไข

 

รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการศึกษา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Information and Communication Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Information and Communication Engineering)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการด้านบุคลากรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งกำลังมีการพัฒนาและลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ในปีพ.ศ. 2549 และประเทศไทยจะเปิดเสรีโทรคมนาคม ทำให้คาดการณ์ได้ว่า จะมีการพัฒนาและลงทุนด้านสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้พิจารณาเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น โดยมีปรัชญาการในการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทร-คมนาคม และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทุกด้านตามหลักการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้นักศึกษาจบออกไปแล้วสามารถทำในงานบริษัทสื่อสารข้อมูล ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัททางด้านเครือค่ายคอมพิวเตอร์ และบริษัททางด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารจะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติของคอมพิวเตอร์ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ สื่อสัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสาร ระบบสายส่ง และ การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อีกทั้งหลักสูตรยังถูกออกแบบให้นักศึกษามีความตระหนักในความสำคัญของสาขาวิชาชีพต่อประเทศชาติและตระหนักสำนึกที่จะสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการดำรงหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นประชากรที่ดี ทรงคุณค่าของสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมทั่วไป และมีความชำนาญในสาขาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
3.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันได้เป็นศาสตร์ที่มีความต้องการสูงขึ้นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ICE คืออะไร

หลักสูตรที่สนองความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดในปัจจุบัน

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดเป็นที่แรกในประเทศไทย โดยเป็นการรวมหลักสูตรระหว่างสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิทยาการสารสนเทศ (IT) รวมอยู่ด้วยกัน (3 in 1) ในอัตราส่วน 4:4:2 ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศในปัจจุบัน


โครงสร้างหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering :ICE) มีโครงสร้าง 2 หลักสูตร คือ


หลักสูตร 4 ปี

- รับนักเรียนที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต
- รบนักเรียนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปีครึ่ง)

- รับนักเรียนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความรู้พื้นฐานที่จะได้รับ

ทางด้านโทรคมนาคม

- ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต (Telecom Network and Computer Network)
- ระบบสายส่งแบบมีสายและไร้สาย (Wire Line and Wireless)
- ระบบสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Mobile Phone, Satellite)
- การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงและระบบสายอากาศ (Optical Fibre, Antenna)

ทางด้านคอมพิวเตอร์

- การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระบบเครือข่าย
- ระบบปฏิบัติการ (Operation System) เช่น Linux, Unix
- ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ (Modern Language) เช่น Java, php, html, Visual C++, .Net


การประกอบอาชีพหลังการสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
- วิศวกรดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิศวกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิศวกรพัฒนาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์อิสระ
- วิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
- วิศวกรติดตั้งและดูแลระบบการสื่อสารเส้นใยแก้ว ระบบไมโครเวฟ ระบบสื่อสารดาวเทียม
- วิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์
- วิศวกรดูแลระบบระบบสื่อสารสำหรับการบินพาณิชย์
- อาชีพอื่นๆ

คณาจารย์ผู้สอนและสาขาที่เชี่ยวชาญ

รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (รองอธิการบดี) ระบบสื่อสารใยแก้ว
ดร. ประวิทย์ ชุมชู (หัวหน้าสาขาวิชาฯ) ระบบสื่อสารไร้สาย
ดร. ธวัชชัย เมธีวรัญญู ระบบโทรศัพท์และโครงข่ายสื่อสารใยแก้ว
ดร. คำรณ สุนัติ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดร. ธันวา ศรีประโมง โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
ดร. พิพัฒน์ สุขวัฒนา ระบบสารสนเทศการจัดการ
อ. พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์ ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
อ. สมมาตร แสงเงิน ระบบสื่อสารใยแก้ว
อ. จักรกฤช ตรรกพาณิชย์ ระบบสายอากาศ
อ. สายันห์ ริ้วทอง การจัดการและออกแบบระบบฐานข้อมูล
ฯลฯ

คำถาม ถามบ่อย


ความแตกต่างระหว่างวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สำหรับวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารจะเน้นทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสาร


จบแล้วทำงานอะไร

วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสารมีความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมที่เป็นเครื่องมือสำคัญในภาคธุรกิจปัจจุบันทั้งในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีเครื่องมือสื่อสารเป็นของตนเอง แหล่งงานที่รองรับได้แก่ บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและมีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศได้แก่ บริษัท AT&T, บริษัท IBM, บริษัท SUN Microsystems, บริษัท LUCENT Technology, บริษัท CISCO เป็นต้น วิศกรที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติเหล่านี้จะมีรายได้ต่อเดือนสูงมาก
วิศวกรดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิศวกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามบริษัทต่างๆ ระบบโครงข่ายธนาคารและห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
วิศวกรพัฒนาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์อิสระ รับทำงานทั่วไปให้แก่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นวิศวกรที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเจ้าของกิจการได้
วิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัทการสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทยคม, บริษัท AIS, บริษัท DTAC, บริษัท True, บริษัท Telecom Asia, บริษัท TT&T, บริษัท Ericsson, บริษัท Nokia, บริษัท AT&T, และบริษัท SIEMENS เป็นต้น
วิศวกรติดตั้งและดูแลระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้ว ระบบไมโครเวฟ ระบบสื่อสารดาวเทียม วิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีสถานีทวนสัญญาณทั่วประเทศ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆ วิศวกรดูแลระบบสื่อสารการบินพาณิชย์ เช่น บริษัท การบินไทย, บริษัท วิทยุการบิน จำกัด


จบแล้วทำงานเงินเดือนเท่าไร

15,000-20,000 บาท หรืออาจจะสูงถึง 50,000 บาทต่อเดือน (สำหรับงานภาคเอกชน)


จบแล้วสามารถออกแบบระบบได้ไหม

ได้


อาจารย์ที่สอน

อาจารย์ผู้สอนเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ห้องทดลองมีอะไรบ้าง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน
ระบบสื่อสารใยแก้ว
ไมโคคอนโทรนเลอร์
ดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์


จะทำการทดลองอะไรบ้าง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์, เครือข่ายโทรคมนาคม, Ethernet, Internet, ADSL, Web Server, Database, Fiber to the Home (FTTH), GSM, GPS, GPRS, CDMA, Wireless LAN, Bluetooth, Satellite Network ฯลฯ


มีการฝึกงานหรือไม่

มีในหลักสูตร 4 ปี


กี่หน่วยกิต

133
หน่วยกิต


จบยากไหม

ถ้ามีความตั้งในและอยากมีอาชีพที่มั่นคง รับรองจบตามหลักสูตรแน่


โครงงานวิศวกรรมยากไหม

มีให้เลือกหลายแบบขึ้นกับความรู้ ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน


ไม่มีพื้นฐานความรู้การเขียนโปรแกรมเรียนได้ไหม

สบายมาก เพราะเป็นหลักสุตรที่ออกแบบให้มีการปรับความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนอยู่แล้ว


วิชาเรียนมีภาษาอังกฤษมากหรือเปล่า

การเรียนการสอนและเอกสารการสอนเป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของวิชาชีพวิศวกร รวมอยู่ด้วย


รับปีการศึกษาละกี่คน รับเทอมที่เท่าไหร่

ประมาณ 50 คนต่อชั้นปี รับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปี (มีที่นั่งจำกัด ควรสมัครแต่เนิ่นๆ)


ไม่ได้เรียนสายวิทย์ คณิตมา จะเรียนไหวไหม !

สบายมากคับ อย่างเช่น Math I จะมีการเรียนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Math PLUS และ Math Lec: Math Plus ก็จะเรียนพื้นฐานทั่ว ๆ ไปก่อน Math lec ก็เรียนพวก function, dif ฯลฯ และวิชา Intro to com ก็ จะเรียนเกี่ยวกับ พื้นฐานคอมทั่ว ๆ ไป เช่น Hardware ต่าง ๆ หน้าที่ความสำคัญ หลักการเขียนโปรแกรม และก็มีเรียนการเขียน โปรแกรมด้วยภาษา C

ในสาขาของเรา มีอาจารย์ และรุ่นพี่ ที่มีความสามารถมากมาย หลาย ๆ ด้าน น้อง ๆ ก็สามารถปรึกษา หรือให้รุ่นพี่ติวให้ก็สบายมากข้อมูลการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สื่อสารโทรคมนาคม วิทยาการสารสนเทศหรือ เทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะได้รับยกเว้นการเรียนบางรายวิชา

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง
-
สมัครออนไลน์ ชำระเงินในวันสอบสัมภาษณ์
-
สมัครทางไปรษณีย์ ชำระเงินในวันสอบสัมภาษณ์
-
ศูนย์รับสมัครต่างจังหวัด (สามารถโทรสอบถามศูนย์รับสมัครได้ที่ 0-2988-3655 ต่อ 1105-1108)


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.
สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ Transcript จำนวน 1 ฉบับ
3.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4.
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5.
สำเนาผลการสอบ O-NET และ A-NET (ถ้ามี) 1 ชุด
6.
สำเนาผลการสอบ TOEFL/IELTS (ถ้ามี) 1 ชุด
7.
สำเนาอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เลขที่ 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์. 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 1105-1107 สายตรง 0-2988-4021-4

http://www.telco.mut.ac.th/telco/

http://www.mut.ac.th/

http://ice3club.hi5.com

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=279633888116

<<<<=เข้าไปพูดคุย สอบถามกันได้นะคับ

ยินดีต้อนรับ ICE # 5

 โดย ICE Mahanakorn ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มี.ค. 53 23:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,576 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,576 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่