วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลบ แก้ไข

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความหลากหลาย ครอบคลุม ทั้งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบ วิเคราะห์ การจัดระบบ และ โปรแกรมประยุกต์ ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยสอนในวิชาต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ หมวด
     ๑. หมวดวิศวกรรมระบบเชิงเลข วิชาจะครอบคลุมการออกแบบ และ วิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์เชิงเลข ประกอบด้วย การออกแบบตรรกะ ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบลี การออกแบบวงจร สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และ ระบบเครือข่าย
      ๒. หมวดวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระบบ วิชาจะครอบคลุมหลักการออกแบบ และ วิเคราะห์ ทฤษฎีคำนวณทางคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม ซอฟต์แวร์ระบบ ภาษาโปรแกรม ตัวแปรภาษา และ ระบบปฎิบัติการ นิสิตจะสามารถเข้าใจอัตรกริยาระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทุกระดับการต่อประสาน
      ๓. หมวดการประมวลผลสารสนเทศ วิชาจะครอบคลุม การออกแบบ และ วิเคราะห์ ระบบประมวลผลสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบจัดการฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ วิทยาการหุ่นยนค์ สื่อประสม การสร้างแบบจำลอง และระบบประยุกต์ ที่เกี่ยวข้อง
           หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตร ๔ ปี บัณฑิตจะมีความเชี่ยวชาญใน การออกแบบ การวิเคราะห์ และ การสร้างโปรแกรมประยุกต์ ของระบบซอฟต์แวร์ ระบบเชิงเลข และ การประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งสามารถใช้ประกอบอาชีพเป็น นักเขียนโปรแกรมระบบ นักวิเคราะห์ระบบ หรือ วิศวกรระบบ รวมทั้งประยุกต์หลักการใช้กับการแก้ปัญหาในสาขาอาชีพอื่น ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ เป็นอย่างดี

http://www.cp.eng.chula.ac.th/courses/bachelor/beng_th.php
 loading...


โดย UDS Intania92 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มี.ค. 55 20:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,743 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,743 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง