ทุุนไม่จำกัดสาขารัฐบาลอิตาลี
ทุุนไม่จำกัดสาขารัฐบาลอิ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐/๒๕๖๑ รัฐบาลอิตาลีจะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป (ยกเว้นระดับปริญญาตรี) รวมทั้งหลักสูตรในเวลาจำกัด และการทำวิจัย เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของอิตาลีและสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่รัฐรับรอง
            ทุนนี้ไม่จำกัดสาขา และเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่ ภาษา วรรณคดี   เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมโยธาและอีเลคโทรนิคส์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การอนุรักษ์และเทคนิคการบูรณะ  ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร การสื่อสาร ไมโครและนาโนเทคโนโลยี อวกาศ ศิลปะ และดนตรี
             ทุนจะเริ่มให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร ซึ่งปกติแล้ว จำนวนสูงสุดไม่เกิน ๙ เดือน เพื่อศึกษาในสถาบันที่ผู้สมัครเลือก  การสมัครขอต่ออายุทุนการศึกษาสามารถทำได้ในกรณีที่เป็นการเรียนเพื่อสำเร็จหลักสูตรระยะยาว
             ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษารายเดือนๆละ ๙๐๐ ยูโร โดยต้องรับผิดชอบในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและที่พักด้วยตนเอง (เนื่องจากทุนจะเริ่มให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ หากนักศึกษาเลือกหลักสูตรที่เริ่มเปิดเทอมก่อนหน้านั้น จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนตุลาคม กันยายน และธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยตนเอง)  รัฐบาลอิตาลีจะจัดการด้านประกันคุ้มครองสุขภาพให้   การคัดเลือกผู้สมัครจะทำโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยกับอิตาลี
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
-มีความรู้ภาษาอิตาเลียนดี โดยมีวุฒิบัตร หรือใบรับรองความรู้โดยการทดสอบการสนทนากับตัวแทนของสถานทูตอิตาลี หรือ อาจารย์ชาวอิตาเลียนที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในไทย
-มีหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาในสาขาตามที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่่ผู้สมัครต้องการเรียนกำหนดไว้ 
-อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นครูสอนภาษาอิตาเลียน (สำหรับหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนสำหรับครู) หรือยกเว้นตามที่ระบุไว้ในสถาบันการศึกษานั้นๆ
 
           ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และระยะเวลาการเรียนจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี โดยผ่านทางสถานทูตอิตาลี กรุงเทพฯ ก่อน
 
ผู้สนใจต้องกรอกใบสมัครทุนทางอินเตอร์เนต ออนไลน์ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อดูได้จากเวปไซต์
www.esteri.it (Opportunita’/Opportunita’ di studio/Borse di Studio per stranieri e italiani residenti all’estero)
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html).
 
หรือแผนกวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี เลขที่ ๘๗ ออล ซีซันส์ เพลส      อาคารซีอาร์ซีเทาเวอร์ ชั้น ๔๐ ก.ท.ม. ๑๐๓๓๐   โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๐๔๙๗๐       โทรสาร ๐๒ ๒๕๐๔๙๘๕   
หรือ อีเมล์ ufficioculturale.bangkok@esteri.it
โดย mr.sk@inter
วันที่ 29 มีนาคม 2560
พิมพ์หน้านี้