NUSสิงคโปร์ให้ทุนวิจัยฟรี4ปี
NUSสิงคโปร์ให้ทุนวิจัยฟร
National University of Singapore มหาวิทยาลัยระดับโลกของสิงคโปร์ เสนอให้PhD scholarshipสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ NUS Graduate School for Integrative Sciences & Engineering (NGS) ผู้สมัครต้องได้เกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับ 2 ในปริญญาที่ผ่านมา และมีคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
          มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์(National University of Singapore) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสิงคโปร์ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสิงคโปร์ จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์(King Edward VII College of Medicine)ในปี พ.ศ. 2448 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในปี 2523 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในเอเชียและของโลก
          ปัจจุบันเปิดสอนทั้งสิ้น 16 คณะ ส่วนที่เปิดให้ทุนครั้งนี้คือ บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมบูรณาการ(Graduate School for Integrative Sciences and Engineering หรือ NGS) โดยให้ทุน NUS Graduate School Scholarship (NGSS) for International Students in Singapore, 2017 ซึ่งเป็นทุนเพื่อผู้ศึกษาวิจัยที่มีความสามารถสูง และจบปริญญาที่ผ่านมาด้วยอย่างน้อยเกียรตินิยม อันดับ 2 หรือเทียบเท่า และผู้จบนอกประเทศสิงคโปร์ต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         ผลประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับผู้สมัครจากต่างชาติ
-ค่าศึกษาวิจัยฟรีตลอดโปรแกรม 4 ปี
-เงินเดือนตลอดโปรแกรม 4 ปี เดือนละ S$3,000(ประมาณ 75,000 บาท)
-เงินช่วยเหลือด้านตำรา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการ
        ผู้สนใจสมัครแบบออนไลน์ ภายในเดทไลน์ 15 พฤษภาคม 2017 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้
Online Application
Scholarship Link
 
โดย mr.sk@inter
วันที่ 1 เมษายน 2560
พิมพ์หน้านี้