ประวัติจังหวัดสุรินทร์
ประวัติจังหวัดสุรินทร์

1.ประวัติความเป็นมา
จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานของ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ตลอดจนคำบอกกล่าวของผู้สูงอายุที่เล่าต่อๆกันมา โดยเชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว ในสมัยที่พวกขอมเรืองอำนาจอยู่ ในบริเวณนี้ เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง เมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นป่าดงอยู่นาน จนกระทั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2260 ชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่เรียกตนเองว่า ส่วย หรือกูย ซึ่งอาศัยอยู่แถบเมืองอัตปือแสนแป แคว้นจำปาศักดิ์ ซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนของไทย และเป็น ผู้มีความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งานเป็นอย่างมาก ได้พากันอพยพข้ามลำน้ำโขงมาสู่ฝั่งขวา โดยได้แยกย้ายไปตั้งหลักฐานที่ บ้านเมืองที (อำเภอเมืองสุรินทร์) บ้านกุดหวาย (อำเภอรัตนบุรี) บ้านเมืองลีง (อำเภอจอมพระ) บ้านโคกลำดวน (อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ) บ้านอัจจะปะนึ่ง (อำเภอสังขะ) และบ้านกุดปะไท (อำเภอศีขรภูมิ) แต่ละบ้านมีหัวหน้าคอยควบคุมอยู่ ในปี พ.ศ.2306 หลวงสุรินทร์ภักดี หรือเชียงปุม หัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านคูประทาย อันเป็นบริเวณที่ตั้งเมืองสุรินทร์ปัจจุบันนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีกำแพงค่ายคูล้อมรอบ 2 ชั้น มีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ต่อมาหลวงสุรินทร์ภักดีได้กระทำความดีความชอบเป็นที่โปรดปราน พระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านคูประทายเป็นเมืองประทายสมันต์และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทร์ภักดี เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ให้เป็นเจ้าเมืองปกครอง ต่อมาปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเมืองประทายสมันต์เป็นเมืองสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศักดิ์เจ้าเมือง และมีเจ้าเมืองปกครองสืบเชื้อสายกันมารวม 22 คน จนถึงปี พ.ศ. 2451 ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นแบบเทศาภิบาล ส่วนกลางได้แต่งตั้งพระกรุงศรีบุรีรักษ์ (สุม สุมานนท์) มาดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนแรก

2. สภาพทางภูมิศาสตร์
2.1 ที่ตั้ง จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเส้นแวง ที่ 3 องศา และ 105 องศาตะวันออก และอยู่ในระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา และ 16 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟประมาณ 420 กิโลเมตร และโดยทางรถยนต์ประมาณ 450 กิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์
2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 8,124,056 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่ เท่ากับร้อยละ 4.8 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะดังนี้ คือ บริเวณพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีป่าทึบและภูเขาสลับซับซ้อนมากมายหลายลูก ถัดจากบริเวณภูเขาจะเป็นที่ราบสูงลุ่มๆ ดอนๆ ลักษณะลูกคลื่นลอนลาด บริเวณตอนกลางของจังหวัดจะเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบสูงอยู่บางตอน ด้านเหนือของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน
จังหวัดสุรินทร์ มีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 8 สาย ดังนี้ คือ แม่น้ำมูล ลำน้ำชี ลำห้วยพลับพลา ห้วยเสนง ลำห้วยระวี ลำห้วยระหาร ห้วยสำราญ และลำห้วยแก้ว เป็นลำน้ำ ที่ทำประโยชน์ให้แก่จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้แล้วยังมีลำน้ำและหนองน้ำอีกมากมายกระจัดกระจายอยู่ในอำเภอต่าง ๆ แต่แหล่งน้ำต่าง ๆ ดังกล่าวไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกรได้มากนัก ในฤดูแล้งส่วนใหญ่น้ำจะแห้ง เว้นแต่ลำน้ำมูลซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี
จังหวัดสุรินทร์ มีป่าสงวนแห่งชาติ 29 ป่า เนื้อที่ 1,115,284 ไร่ มีป่าตามมติคณะรัฐมนตรี 15 ป่า เนื้อที่ 338,977 ไร่ มีวนอุทยาน 2 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานพนมสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ เนื้อที่ 2,500 ไร่ และวนอุทยานป่าหนองคู อำเภอสังขะ เนื้อที่ 6,250 ไร่ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ครอบคลุมบางตำบลของอำเภอบัวเชด อำเภอสังขะ อำเภอกาบเชิงและกิ่งอำเภอพนมดงรัก มีพื้นที่ประมาณ 313,750 ไร่ (ที่มา : สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์)

2.3 พื้นที่เขตปกครองของจังหวัดสุรินทร์
ประกอบด้วย 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอจอมพระ อำเภอท่าตูม อำเภอรัตนบุรี อำเภอชุมพลบุรี อำเภอสำโรงทาบ อำเภอสนม อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสังขะ อำเภอลำดวน อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอบัวเชด และอีก 4 กิ่งอำเภอ ได้แก่ กิ่งอำเภอพนมดงรัก กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ และกิ่งอำเภอศรีณรงค์


3. สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดสุรินทร์มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และหัตถกรรม สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีการมาตรรักษาความปลอดภัยและการบริการที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้เพียงพอ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2527 (ที่มา : สำนักงาน ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1)
จังหวัดสุรินทร์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ ดังนี้ คือ
3.1 หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์
บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านกระโพ มีถนนลาดยางแยกจากถนนสายสุรินทร์-ร้อยเอ็ด ประมาณกิโลเมตรที่ 35 เข้าไปประมาณ 18 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกปอและทอผ้าไหม รวมทั้งมีการเลี้ยงช้าง การเลี้ยงช้างของชาวบ้าน ตากลางเป็นการเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน คนกับช้างมีความผูกพันรักใคร่รู้จิตใจกันดังเพื่อนสนิท นอกจากนี้บ้านตากลางยังเป็นสถานที่ฝึกช้างสำหรับแสดงในงานแสดงของจังหวัดเป็นประจำทุกปี
ปัจจุบัน ที่บ้านตากลางได้จัดให้มีการแสดงของช้างทุกวันเสาร์ และยังมีพิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับช้าง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมได้
3.2 วนอุทยานพนมสวาย
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 22 กิโลเมตร(ถนนลาดยางสายสุรินทร์-ปราสาท 14 กิโลเมตร และถนนผิวจราจรลูกรัง ระยะทาง 8 กิโลเมตร) อยู่ในท้องที่ตำบลนาบัว อำเภอเมือง เป็นภูเขาเตี้ย ๆ มียอดเขาอยู่ 3 ยอด ยอดที่ 1 ชื่อว่ายอดเขาหญิง (พนมสรัย) ทางวัดได้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์ขนาดกลางประดิษฐานบนยอดเขา ยอดที่ 2 มีชื่อว่ายอดเขาชาย (พนมเปราะ) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสุรินทรมงคล ยอดที่ 3 มีชื่อว่า เขาคอก (พนมกรอล) มีศาลาอัฎมุขซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ 200 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและยังมีสถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดุลย์ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ชาวสุรินทร์นับถือ
บรรพบุรุษชาวสุรินทร์ถือว่าวนอุทยานเขาพนมสวาย เป็นสถานที่แสวงบุญโดยการเดินทางไปขึ้นยอดเขาในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันหยุดพักผ่อนตามประเพณีของชาวสุรินทร์มาแต่โบราณกาล มีการทำบุญตักบาตร และไปนมัสการพระพุทธบาทจำลอง สักการะสถูปหลวงปู่ดุลย์อตุโล พระพุทธสุรินทรมงคล และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ด้วย
3.3 หมู่บ้านทอผ้าไหม
การทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายและมีการให้สีธรรมชาติแบบโบราณที่สวยงาม มีชื่อเรียกกันเช่น ผ้าสระมอ ผ้าสาคู ผ้าอันลูนเสียม ผ้ามัดหมี่ โฮลสีธรรมชาติ แหล่งที่มีการทอผ้าไหมและส่งเสริมกันมากของจังหวัดสุรินทร์ คือที่บ้านเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ บ้านอู่โลก ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน บ้านประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ และบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์
3.4 ปราสาทโบราณ
สันนิษฐานว่าในสมัยขอมเรืองอำนาจจังหวัดสุรินทร์คงเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางไปมาของขอมระหว่างเขาพระวิหาร เขาพนมรุ้ง กับนครวัดนครธมจึงได้สร้างปราสาทขึ้นเป็นจำนวนมากดังนี้ คือ
3.4.1 ปราสาทหินบ้านพลวง ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 4 กิโลเมตร ตามถนนสายสุรินทร์-ช่องจอม เป็นปรางค์องค์เดียวตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงสร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมสลักลวดลายบนทับหลัง หน้าบันผนังและกรอบประตูทั้งสามด้านเป็นลักษณะศิลปะแบบบาปวน สร้างในสมัยบาปวน ระหว่าง พ.ศ. 1550-1650 รัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ถึงรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
3.4.2 ปราสาทศีขรภูมิหรือปราสาทระแงง ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออกประมาณ 800 เมตร สร้างสมัยบาปวน เมื่อประมาณ พ.ศ. 1650 ลักษณะเป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ฐานก่อด้วยศิลาแลง ปรางค์องค์กลางสูง 32 เมตร มีลวดลายสลักหินตามเสาทวาราและทับหลังงดงามมาก มีสระสี่เหลี่ยมอยู่ใกล้องค์ปราสาทนี้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามของจังหวัดแห่งหนึ่ง
3.4.3 ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ เป็นปราสาทขอมระหว่าง พ.ศ. 1185-1250 ในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรเจนละ ลักษณะเป็นปรางค์รูปเหลี่ยมก่อด้วยอิฐไม้สอปูน จำนวน 3 หลัง ฐานก่อด้วยศิลาแลง ย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูและ ลายสลักทับหลัง เป็นศิลปะแบบคุปตะ รุ่นหลังของอินเดีย นับเป็นปราสาท ที่มีรูปร่างสมบูรณ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศ
3.4.4 โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากบ้านตาเมียง ตำบลตาเมียง กิ่งอำเภอพนมดงรัก ประมาณ 12 กิโลเมตร ติดเขตแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศกัมพูชา เป็นปราสาทหิน 3 หลัง ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน หลังแรกคือ ปราสาทตาเมือน หรือปราสาทบายกรีม เป็นธรรมศาสตร์หรือที่พักของคนเดินทางที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรพระนครขอมโบราณ หลังที่ 2 เป็นปราสาทตาเมือนโต๊จ (โต๊จ แปลว่า เล็ก) เป็นอโรคยาศาลาหรือสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยในสมัยโบราณ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นเดียวกัน มีปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีมุขยื่นทางด้านหน้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทรายล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง มีซุ้มประตูทางด้านหน้า เป็นปราสาท ที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน หลังที่ 3 คือปราสาทตาเมือนธม ตั้งอยู่บนแนวเขาบรรทัด ประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ วิหาร 2 หลัง ในระเบียงคตหินทรายล้อมรอบ มีประตู 4 ด้าน ด้านใต้เป็นบันไดหินทางขึ้นลง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตามลัทธิความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ เนื่องจากความใหญ่โตของปราสาทหิน ทุกเหลี่ยมของปรางค์สลักเป็นลายดอกไม้ ตอนล่างสลักเป็นเทวรูปยืน ลวดลายงดงามตระการตา ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้ร่มครึ้มริมชายแดน จึงเป็นบรรยากาศที่แปลกไปอีกแบบสำหรับการไปเที่ยวชม
3.4.5 ปราสาทยายเหงา ตั้งอยู่บ้านสังขะ อำเภอสังขะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ริมถนนสายโชคชัย-เดชอุดม ตัวปราสาทสร้างด้วยอิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองอย่างงดงาม
3.4.6 ปราสาทจอมพระ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ ปราสาทก่อด้วยศิลาแลงประกอบด้วยปรางค์วิหารและกำแพง ปราสาทแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดปราสาทจอมพระ

3.4.7 ปราสาทตะเปียงเตีย แปลว่า หนองเป็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน ลักษณะปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยม มียอดปราสาท 4 ยอด เป็นรูปบัวตูม ตัวปราสาทก่อด้วยอิฐลักษณะการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
3.5 ห้วยเสนง
ตั้งอยู่ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทาน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยามเย็น และวันหยุดราชการของชาวสุรินทร์และนักท่องเที่ยว มีทิวทัศน์สวยงามสามารถลงเล่นน้ำได้

3.6 งานประเพณีประจำปี
3.6.1 งานแสดงของช้าง จังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดจัดงานนี้ในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นงานประจำปีระดับชาติ เป็นงานแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยและจังหวัดสุรินทร์ รายการแสดงที่น่าสนใจ ได้แก่ ช้างเตะฟุตบอล ขบวนช้างศึก รวมทั้งการแสดงศิลปะพื้นเมือง เช่น รำเรือมอันเร เซิ้งบั้งไฟ ฯลฯ
3.6.2 งานช้างสุรินทร์ เป็นงานประจำปี ซึ่งจัดควบคู่กับงานแสดงของช้าง ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเช่นกัน มีการออกร้าน แสดงนิทรรศการของส่วนราชการ องค์การต่าง ๆ การแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวสุรินทร์
3.6.3 งานประเพณีบุญบั้งไฟศรีนครเตาท้าวเธอ จัดขึ้นที่อำเภอรัตนบุรี ในเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มปี 2523 เป็นปีแรก มีการประกวดบั้งไฟ การประกวดเทพี การออกร้านของตำบลต่าง ๆ ประกวดหมอลำ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
3.7 เพลง ดนตรี และการละเล่นพื้นเมือง
3.7.1 เรือมอันเร (รำหรือเต้นสาก) นอกจากผู้รำจะประกอบด้วยชายหญิงเป็นคู่ไม่จำกัดจำนวนแล้ว ยังมีอุปกรณ์ประกอบการรำ คือ สากตำข้าว 1 คู่ ไม้รอง 1 คู่ (สำหรับกระทบเป็นจังหวะ) เครื่องดนตรีใช้ในการรำ ประกอบด้วย กลอง โทน ปี่ นิยมเล่นกันในเดือนห้าหรือระหว่างวันหยุดสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันหยุดงานตามประเพณี (วันตอม)
3.7.2 รำกรับหรือจะกรับ มีผู้แสดงและเครื่องดนตรีประกอบได้แก่ ซอด้วง กลอง โทน ผู้รำกรับ ชาย 1 หญิง 1 (กรับคู่ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง) ผู้ร้องเพลง รำกรับหรือจะกรัม เป็นการแสดงในงานลักษณะเดียวกับลิเกหรือหมอลำ
3.7.3 เจรียงหรือจำเรียง (ขับร้อง) เป็นการขับหรือออกเสียงเป็นทำนองแบบการอ่านทำนองเสนาะ ใช้กลอนสดเป็นส่วนใหญ่ ขับขานนิทานชาดกอันเนื่องในพุทธศาสนา หรือบรรยายเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน ถ้ามีเครื่องดนตรีประกอบก็มีชื่อเจรียงตามประเภท เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประกอบนั้น

ที่มา:

www.srnmc.coj.go.th/San%20all/pravat%20Surin.htm

โดย priewly
วันที่ 9 กันยายน 2552
พิมพ์หน้านี้