เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Eduzones PR News
Eduzones PR News
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 5,103 เรื่อง
  • ผู้ชม : 44,086,980 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 472 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนมอ ประกาศผล เรียนดี ทั่วไทย

ลบ แก้ไข

 

โครงการคัดเลือกนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี จากทั่วประเทศ

 

       โครงการ คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2552  ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 

      ปรากฎว่ามีนักเรียนเรียนดีจากทั่วประเทศได้รับคัดเลือกเข้ามา จำนวนทั้งสิ้น  819  คน  เข้าศึกษาใน  5  วิทยาเขต รวม  25  คณะ   และในจำนวน  819  คนนี้ 

      เป็นนักเรียนจากภาคใต้ 694 คน และจากภาคอื่นๆ ของประเทศอีก 125 คน  ซึ่งนักเรียนทั้งหมด มีผลการเรียนเฉลี่ย สูงกว่า  3.00  ขึ้นไป


      เมื่อดูรายละเอียดการกระจายตัวของจังหวัดต่างๆ ที่มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้ามา  พบว่า  มีนักเรียนจากภาคใต้ครบทั้ง  14  จังหวัด ได้รับการคัดเลือก 

       โดยจังหวัดที่มีนักเรียนเข้าได้มากที่สุด  จำนวน 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา, นครศรีธรรมราช, และจังหวัดตรัง ตามลำดับ 

       สำหรับนักเรียนจากภาคอื่นๆ เป็นที่น่าสังเกตและน่ายินดีว่า มีนักเรียนจากจังหวัดในภาคอื่นๆ กระจายตัวมากถึง  38  จังหวัด ได้รับการคัดเลือกเข้ามา   โดยเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือ  6  จังหวัด,  ภาคอีสาน 14  จังหวัด,  ภาคตะวันออก  4  จังหวัด,  ภาคกลางและ กทม.  14  จังหวัด 


          นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด จะต้องจัดส่งเอกสารรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย และเอกสารแสดงความจำนงยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษา (download แบบฟอร์มเอกสารได้จาก website
http://www.entrance.psu.ac.th) และจัดส่งให้

มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551  หากพ้นจากวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2552
 ข้อตกลงของผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ
 1. ทำการตรวจสุขภาพร่างกาย (download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th)
 2. ยื่นหนังสือ "ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา" (download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th)
 3. จัดส่งเอกสารตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10 - 28 พฤศจิกายน 2551
 หากไม่ส่งภายในวันที่กำหนดจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์
 
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ในการรับตรงของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบอื่น ๆ และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกในระบบ Admissions ด้วย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 074-282246-7 , 0 7444 6977 Fax 0 7444 6773
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)
 

ลำดับ
คณะ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่)
2คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่)
3คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่)
4คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่)
5คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)
6คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่)
7คณะอุตสาหกรรมเกษตร(หาดใหญ่)
8คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)
9คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่)
10คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่)
11คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่)
12โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่)
13คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี)
14คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี)
15คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ปัตตานี)
16วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปัตตานี)
17คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี)
18คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี)
19คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี)
20คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต)
21คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต)
22คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต)
23คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี)
24คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)
25คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)

 

 

ตรา สัญลักษณ์ ดอกไม้ และสี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


    ตรา

 มหาพิชัยมงกุฏคือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
  จักรกับตรีศูลคือ ตราเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรี
ม.อ.คือ อักษรย่อพระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้า " มหิดลอดุลยเดช"
สงขลานครินทร์คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) โปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าฟ้า
" มหิดลอดุลยเดช" ดำรงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์
เป็นเจ้ากรม โดยพระราชทานชื่อเมืองสงขลาเป็นพระนาม
ทรงกรม เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446
เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา
ดอกไม้คือ ดอกศรีตรัง (Jacaranda filicifolia (Anders) D.Don)
สี คือ สีน้ำเงิน (blue)

 

หลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละวิทยาเขต

วิทยาเขตหาดใหญ่
 
 วิทยาเขตปัตตานี
 
 เขตการศึกษาภูเก็ต
 
 เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
 
  เขตการศึกษาตรัง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

http://shopping.eduzones.com/

www.108ezine.com

http://www.spufriends.com

http://www.ezplusonline.com

http://www.ictutors.com/

 

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 พ.ย. 51 16:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,888 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,888 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์