คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ลบ แก้ไข

คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 


คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET ม

 
              สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 และประกาศผลสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.thเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสรุปจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ปรากฎผลดังนี้

1. ผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามสังกัด
 
คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET ม
คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET ม
 
 
2. ผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามขนาดโรงเรียน(ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ) ที่ตั้ง (ในเมือง นอกเมือง) และภูมิภาค (กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก) พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการสอบทุกวิชา  โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา และโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภาคอื่นๆ ทุกวิชานอกจากนี้ โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา
 
3. ผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามรายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย (x) สูงสุดในแต่ละวิชาดังนี้

3.1 วิชาภาษาไทย คือ สาระการฟัง การดู และการพูด
-  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ สาระภูมิศาสตร์
-  วิชาภาษาอังกฤษ คือ สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     
3.4 วิชาคณิตศาสตร์ คือ สาระจำนวนและการดำเนินการ
3.5 วิชาวิทยาศาสตร์ คือ สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
                         นอกจากการประกาศผลสอบ O-NET จำแนกตามตัวแปรแล้ว สทศ. ได้จัดทำใบรายงานผลสอบ O-NET แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับรายบุคคล 
2. ระดับโรงเรียน  
3. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. ระดับศึกษาธิการจังหวัดและระดับศึกษาธิการภาค
เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
               
                ทั้งนี้ โดยภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 วิชา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์) มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

 
เรียบเรียงโดย : พี่นุ๊ก eduzones
___________________________________________________________
สามารถติดตามข่าวแวดวงการศึกษา และ อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ได้ที่
Blog : Eduzones Pr News  
P'nook eduzones :)


 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 มี.ค. 60 18:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,637 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,637 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง