ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความเหนือกว่าทางธุรกิจด้วยหลักสูตรใหม่

ลบ แก้ไข

ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ


ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความเหนือกว่า
ทางธุรกิจด้วยหลักสูตรใหม่ 

                  ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความเหนือกว่าทางธุรกิจด้วยหลักสูตรใหม่  ผสานพลัง "นวัตกรรม" กับ "สีสันของวัฒนธรรม" สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เสริมศักยภาพอนาคตผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ให้สำเร็จได้เร็วแม้ยังเรียนอยู่

 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ


                  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการสร้างผู้ประกอบการ เสริมจุดแข็งให้นักศึกษาเด็กหัวการค้า ด้วยการพัฒนาสาขาใหม่ๆ ที่เน้น “นวัตกรรม”พร้อมเปิด "คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ" ที่จะนำ “สีสันของวัฒนธรรม” มาช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเศรษฐกิจไทยรวมถึง "คณะวิทยพัฒน์"(Extension school)เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบการเติบโตสู่ความเป็นสากลได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจประเทศไทยยุค 4.0
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า "ประเทศไทยในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ หลายภาคส่วนต้องปรับตัวให้ทัน ภาคการศึกษาก็เช่นกัน ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง(Educational Transformation) และสอนให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยให้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมที่เริ่มมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้ระยะหนึ่งแล้ว จึงได้เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System ที่ได้รับการยกย่องจาก Apple ในฐานะ Distinguished School ด้านการเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน”

                   “นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ เน้นการสร้างเด็กหัวการค้าสายพันธุ์ใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE:Innovation Driven Entrepreneurs)โดยจับมือกับ MIT (Massachusetts Institute of Technology) และร่วมมือกับแพลทฟอร์ม E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Alibaba Group จัดการแข่งขัน Young Ali Hero คัดเลือกนักศึกษาที่มีสินค้าและแบรนด์เป็นของตัวเอง พร้อมตะลุยส่งออกไปยังตลาดโลก”รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์กล่าว
 
                  ในปีการศึกษา 2560 คณะต่างๆ ปรับตัวเตรียมรุกยุคดิจิทัลด้วยสาขาใหม่ล่าสุดที่นำนวัตกรรมมาเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น  สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาการประกอบการดิจิทัล วิทยาลัยผู้ประกอบการ และกลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น 

                  ด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่นำรายได้เข้าประเทศไทยจึงได้ยกระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะใหม่ได้แก่ “คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ" (School of Tourism and Services)  รวมถึงเปิดสาขาที่จะนำสีสันของวัฒนธรรมมาช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับเด็กหัวการค้า เช่น สาขาภาษาไทยและภาษาอาเซียนธุรกิจ ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนที่จะเป็นประโยชน์ในการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษามาเลย์ภาษาเวียดนาม และภาษากัมพูชา  และสาขามีเดียดีไซน์ คณะนิเทศศาสตร์ 

                  พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศพลิกโฉมหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เพราะในยุค Disruptive ความรู้ต้องมีการผสมผสานข้ามสาย และต้องนำไปใช้ได้จริง ในสมัยนี้การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Practice) ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง เรียนรู้นอกห้องเรียน ลดความสำคัญของการสอบลง โดยเพิ่มวิชาให้หลากหลาย เช่น วิชาการประกอบการเชิงนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำธุรกิจได้จริงตั้งแต่ยังเรียนอยู่ รวมถึง วิชา Digital Coding,วิชาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์, วิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ และวิชาปรัชญาความรัก เป็นต้น เพื่อนักศึกษาทุกคนจะได้เลือกเรียนเป็นทักษะพื้นฐาน นำไปต่อยอดความรู้ในศาสตร์ที่แต่ละคนสนใจ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจยุคดิจิทัล


 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ


                ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะช่วยให้เด็กหัวการค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้เร็วขึ้นตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และนำพาธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน สำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ต้องการหาความรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้ทันกับความท้าทายของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดตั้ง “คณะวิทยพัฒน์” ซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของผู้เรียนสร้างความแตกต่างให้เป็นผู้ประกอบการที่เหนือกว่าทางธุรกิจ

 
คณะ/สาขาใหม่ ปีการศึกษา 2560
 
 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
- สาขาการท่องเที่ยว
- สาขาการจัดการโรงแรม 
- สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
- สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษหลักสูตรอนุปริญญา  
- สาขาการจัดการโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว 

 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ

คณะวิทยพัฒน์ (Extension school)
- MBA Online   
-  หลักสูตรระยะสั้น   เช่น การจัดการธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืน  

 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
-สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอาเซียนธุรกิจ
- สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ

คณะบริหารธุรกิจ
-กลุ่มวิชาย่อยภายใต้สาขาการตลาด ได้แก่ การตลาดดิจิทัล และ Sports and Event Marketing
       - หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท (4 + 1)

 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
       - สาขาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)

 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ


วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 -สาขาวิชาการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
 -สาขาการประกอบการดิจิทัล digital business/ entrepreneur


 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ


คณะนิเทศศาสตร์ 
   - สาขามีเดียดีไซน์

 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ


สาขาใหม่ระดับปริญญาโท
- หลักสูตร CEO MBAสาขา Digital Business
- หลักสูตร  CEO MBA สาขา Innovative entrepreneur
 
___________________________________________________________
สามารถติดตามข่าวแวดวงการศึกษา และ อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ได้ที่
Blog : Eduzones Pr News  
P'nook eduzones :)
 
ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความ


 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 เม.ย. 60 15:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,017 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,017 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement