สอศ. จัดแข่งทักษะวิชาชีพระดับชาติ เสริมประสบการณ์ผู้เรียน

ลบ แก้ไข


ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่    2-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดงาน แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ เป็นกิจกรรมเวทีใหญ่ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สมาชิก“องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานต่อสาธารณชน รวมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน่วยองค์การที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และเกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียน หรือสมาชิกได้พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ 1.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และ 2.การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ซึ่งสมาชิกฯ จะได้แสดงถึงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์ไทย เรียนรู้การเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ และความสามัคคี เทคนิคการสร้างความประทับใจ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 375 แห่ง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน 6,037  คน


     
 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า นอกจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการประชุมสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สอศ. ได้จัดให้มีการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมนำวิชาชีพ  สนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตลอดจนสร้างสรรค์ความสามารถในหมู่คณะ จนสามารถพัฒนากิจกรรมองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า เข้าสู่ยุคไทยแลนด์  4.0 เพื่อพัฒนามาตรฐานองค์การฯ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐานเพื่อความเป็นสากล       โดยแบ่งการประเมินออกเป็นระดับดังนี้ องค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 การจัดนิทรรศการและการบริการ  Fix-it Center (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) และกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ทำให้นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ ในแต่ละสถานศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม  


       
สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐานประกอบไปด้วยประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิชาช่างสำรวจสถาปัตยกรรม เครื่องเรือน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง และสาขาวิชาเทคนิค      การผลิตสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล วิชาเทคนิคพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะงานฝึกฝีมือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประเภทวิชาคหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีผ้า แฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และสาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม/สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรระยะสั้น และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน เป็นต้น
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.พ. 61 13:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 863 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 863 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement