อาชีวะจับผู้บริหารสถานศึกษาอบรมลูกเสือ

ลบ แก้ไข

 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สังกัด สอศ. ให้เข้าใจกระบวนการทางลูกเสือและวิธีการบริหารงานในกองลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551  ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน สามารถนำวิธีการฝึกอบรมลูกเสือไปแก้ปัญหา ลดอุปสรรค และบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการรวมพลังสร้างความสามัคคี ประสานภารกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติไทย และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า กิจการลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทำให้เกิดความมั่นคงกับประเทศชาติได้อย่างดียิ่ง  เพราะวิธีการของลูกเสือมีวิธีการที่จะฝึกฝนให้ทุกคนมีการทำงานร่วมกันในระบบหมู่ ฝึกฝนให้เกิดระเบียบวินัยในตนเอง ทำให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมที่ดี รู้จักการช่วยเหลือสังคม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างดียิ่ง โดยวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 และ 2 จะอยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ควรมีคุณวุฒิทางลูกเสือและเข้าใจในกระบวนการทางลูกเสือเพื่อที่จะได้บริหารงานในกองลูกเสือของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอศ. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่น ๆ รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่  19 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2561 รุ่นที่  2 วันที่  26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 150 คน และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  12 – 17 มีนาคม  2561 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100  คน  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ สอศ. ยังหวังผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้บริหารงานอย่างมีระบบมีเหตุผล นำเรื่องของวินัย ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา บริหารงานและบริหารคน   ซึ่งจะช่วยให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สถานศึกษาทุกแห่งสร้างคนคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติ
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.พ. 61 15:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 616 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 616 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement