กรมการปกครองหนุนสอศ.เข้าระบบทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบผู้เรียน

ลบ แก้ไข


 
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการปกครองจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียนยืนยันตัวบุคคลและเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณ 
สำหรับการตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของสอศ. หรือเจ้าของรายการประวัติ หรือผู้มีส่วนได้เสียขอให้ทำการตรวจสอบ โดยยื่นคำขอตรวจสอบต่อเจ้าหน้าที่สอศ.ซึ่งการตรวจสอบเป็นการใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสอศ. และตรวจสอบข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครองของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้การบริหารการศึกษาของสอศ. รวมทั้ง ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาในสังกัดสอศ.  ที่เสียชีวิต เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงฐานข้อมูลของสอศ.ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

ด้านนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งสอง เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพจึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนสำนักบริหารทะเบียน เป็นผู้ประสานงาน และทางด้านสอศ. มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีและกำลังคนอาชีวศึกษา เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ กรมการปกครอง และสอศ. จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นคณะทำงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบเป็นระยะๆ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเป็นการชั่วคราวหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ตามที่เห็นสมควร หากสอศ.ต้องการบอกเลิกการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎรของสอศ.ต้องแจ้งให้ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนเลิกการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ กรมการปกครองที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่อนุญาตให้สอศ.ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และใช้ประโยชน์โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระบบออนไลน์และระบบคลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ในเว็บไซต์ datacenter.vec.go.th เพื่อสอศ. นำมาใช้ในการบริหารจัดการงานทะเบียนและงานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดสอศ. จำนวย 428 แห่ง ภาคเอกชน 486 แห่ง ให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็วและสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบรายการบุคคลของผู้ที่มาสมัครเรียน บิดา มารดา และที่อยู่ ผ่านการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสอศ.ต้องรับผิดชอบในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา และเพื่อประโยชน์แก่การจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ดร.บุญส่ง กล่าวปิดท้าย
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ก.พ. 61 15:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 558 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 558 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement