สอศ. เร่งเสริมความรู้ความเข้าใจจัดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง

ลบ แก้ไข

สอศ. เร่งเสริมความรู้ควา
 
ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นสถานที่มีความทันสมัย มีหลักสูตรทันสมัย เรียนรู้เฉพาะทาง หรือห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศน่าเรียน โดยนำเทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมหลากหลายเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการจัดสถานที่/ห้องเรียนเฉพาะทางให้มีคุณภาพ จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัดการสื่อการเรียนการสอนรวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  มาพัฒนาเป็นสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการจัดสถานที่/ห้องเรียน เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้เฉพาะทาง เบื้องต้น ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจ และเกณฑ์การประเมินผลการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 
สอศ. เร่งเสริมความรู้ควา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าวต่อไปว่า ในปีการศึกษา 2560 มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา รวมจำนวนทั้ง สิ้น 196 ผลงาน  ทั้งนี้การประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  จัดแบ่งเป็น  3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มประเภทวิชาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2.กลุ่มประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และ  3. กลุ่มประเภทวิชาเกษตรกรรม ประมง และแผนกวิชาสามัญ  สำหรับการประเมิน สอศ.จัดการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับสถานศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ โดยการตัดสินในระดับชาติ จะจัดขึ้นประมาณ เดือนสิงหาคม 2561
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ก.พ. 61 16:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 410 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 410 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement