สอศ.รุกพัฒนาพนักงานขับรถหัวลากป้อน EEC

ลบ แก้ไข


 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ลงนามความร่วมมือ โครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคนพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ร่วมกันใน 8 หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งมีความต้องการกำลังคนอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าท่าเรือด้านโลจิสติกส์ ซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนกำลังคนด้านการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ โครงการนี้จึงสอดคล้องกับความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ อีกทั้งเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อสนับสนุนความต้องการกำลังคนด้านคนขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการขับรถ มีระเบียบวินัย มีมารยาท และที่สำคัญเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ดร.สุเทพ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือโครงการประชารัฐพัฒนาและผลิตกำลังคนพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นการผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง เพื่อสร้างและยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถให้มีความสามารถในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น และรองรับความต้องการในด้านกำลังคน สนับสนุนกำลังพลซึ่งเป็นทหารปลดประจำการให้มีทักษะวิชาชีพ และมีแหล่งงานรองรับที่ชัดเจน   อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมนำร่องในการบูรณาการและการขยายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  เป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล และช่วยเหลือทหารกองหนุนและผู้มีรายได้น้อย
ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร. ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสอศ.จะให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มวลชนจิตอาสาประชารัฐกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้ความร่วมมือในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งจัดวิทยากรและครูฝึก เพื่ออบรมตามหลักสูตรของกรมการออกใบอนุญาตขับรถให้กับผู้ผ่านการอบรมของโครงการ และพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรของโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี จะให้ความร่วมมือในการรับผู้ผ่านการอบรมของโครงการเข้าทำงานกับหน่วยงานซึ่งเป็นสมาชิกของชมรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองประกอบการฝึกปฏิบัติและอื่นๆ ซึ่งทั้ง 8 หน่วยงาน จะตั้งกองอำนวยการร่วม เพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนรวมถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จสูงสุด 

ทั้งนี้ สอศ.ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้ง 8 แห่ง ที่เล็งเห็นความสำคัญ สนับสนุนการพัฒนาและผลิตกำลังคนพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มวลชนจิตอาสาประชารัฐกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน รวมทั้งช่วยสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ความรู้ ทักษะ และความพร้อม ความเชื่อมั่น ให้กับครู นักศึกษา และพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป เลขาธิการ กล่าวปิดท้าย
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.พ. 61 14:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 379 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 379 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement