สอศ. จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์-หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ

ลบ แก้ไข
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่  28 ก.พ.– 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

สอศ. จัดประกวดสุดยอดนวัต

 ดร. สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในด้านวิชาการ และกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการคิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์ ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา และหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 2561 ภายใต้ชื่องาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 3 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา พัฒนาการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ และนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อก้าวไปสู่ Thailand 4.0 และเปิดเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและแสดงให้ประชาชนได้ร่วมชมผลงานด้วย 

สอศ. จัดประกวดสุดยอดนวัต

สอศ. จัดประกวดสุดยอดนวัต

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา และหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 2561 มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดจากระดับจังหวัด และระดับภาค 5 ภาค รวมจำนวน ทั้งสิ้น 220 ผลงาน แบ่งการประกวดออกเป็น 11 ประเภท ประเภทละ 4 ผลงาน ได้แก่ ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประเภทที่ 2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม) ได้แก่กลุ่มผลิตพลังงาน และกลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประเภทที่ 5  สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทที่ 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และชีวอนามัย และประเภทที่ 7  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ประเภทที่ 8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  ประเภทที่ 9  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ประเภทที่ 10  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ และกลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และ ประเภทที่ 11  สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์
          
นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประกวดประเภทองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนระดับประถมศึกษา   สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์  และมีทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อในการเรียนสายวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1.การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 2.การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา กติกา ABU  3.การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย  4. การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 5. การแข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกล เพื่อคนพิการ และ 6. การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation System Robot ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2561 ครั้งนี้ด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญ  ของการส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ มาจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ มากกว่า 25,000 ผลงาน สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  จนสามารถจดสิทธิบัตรได้ และอยู่ระหว่างการส่งเสริม และพัฒนา กว่า 100 ผลงาน  และในโอกาสนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มี.ค. 61 10:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 716 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 716 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement