ห้องเรียน 4.0 ครู Hi-tech เด็ก Hi-Quality

ลบ แก้ไข


 
หมดยุคสมัยที่ผู้ใหญ่จะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเด็ก ๆ ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตหรือเครื่องมือท่องโลกออนไลน์ใหม่ ๆ เสียแล้ว เพราะจากการสำรวจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าปัจจุบันพฤติกรรมของคนโดยทั่วไปใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยเกือบ 7 ชั่วโมงต่อวัน และครอบคลุมทุกเจเนอเรชั่นอีกด้วย

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง “อ่านสื่อรู้ ดูสื่อเป็น เห็นสื่อต่าง สร้างสื่อได้” หรือเรียกสั้นๆ ว่า โครงการ TT - Teacher Training for Digital and Literacy โดยมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จึงเกิดขึ้น

ดร.อ๋อ  - ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในฐานะ ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ เล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า เนื่องจากสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยและสังคมโลกมากขึ้น การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้สามารถใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงเป็นเรื่องจำเป็น โครงการ TT จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้สามารถใช้ข่าวสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ โดยการรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการฯ มีเงื่อนไขว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีหนังสืออนุญาตให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่เรากำหนดครบทุกครั้งตามหลักสูตร เพื่อให้ได้ครูจากโรงเรียนที่สามารถขยายผลและเป็นแกนนำให้ครูอื่นๆ ได้จริง

“เรากำหนดเงื่อนไขว่า ครูแกนนำจะต้องพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อขยายผลไปสู่กลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียน ขณะเดียวกันครูแกนนำก็ต้องขยายผลไปสู่ครูโรงเรียนอื่นๆ ด้วย ซึ่งนอกจากการรู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว เรายังมุ่งหวังให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้ด้วย และเป็นที่น่าดีใจว่า นอกจากเครื่องมือที่ทางโครงการ TT นำเสนอให้ ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังค้นหาเครื่องมือใหม่ๆ และนำมาแบ่งปันในกลุ่มเพื่อนครูด้วยกันเอง หรือโรงเรียนบางแห่งนักเรียนเป็นผู้สอนให้ครูได้ใช้เครื่องมือหรือสื่อใหม่ๆ ในการเรียนการสอนอีกด้วย บรรยากาศการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น หากขยายผลไปได้ครอบคลุมทุกโรงเรียน ก็จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเด็กไทยก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ดร.ศรีดากล่าว

 “ครูนุ้ย” นางสาวชไมพร สุธรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา เล่าบรรยากาศการทำงานและการเรียนการสอนในโรงเรียนดงเจนวิทยาคมให้ฟังว่า หลังจากที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้ไปขยายผลต่อในโรงเรียนให้กับครูและนักเรียน ซึ่งในระยะแรกมีเพียงกลุ่มครูที่อายุยังน้อยเข้าร่วมโครงการ แต่กลุ่มครูอาวุโสไม่สนใจ จึงใช้วิธีโพสต์กิจกรรมหรือการใช้เครื่องมือต่างๆ ลงในกลุ่มไลน์ของครูในโรงเรียน ทำให้ครูท่านอื่นๆ ให้ความสนใจ

“เราได้นำผลการใช้สื่อหรือเครื่องมือต่างๆ โพสต์ลงในไลน์กลุ่มครูของโรงเรียน เช่น แอพลิเคชั่น Zip grade ซึ่งใช้ในการตรวจข้อสอบ จากเดิมเคยต้องใช้เวลาตรวจข้อสอบเด็กนักเรียนหนึ่งห้อง 2 ชั่วโมง พอมีเครื่องมือเราใช้เวลาเพียง 10 นาที และสามารถตรวจแบบ Realtime ต่อจอโปรเจคเตอร์แสดงผลให้เด็ก ๆ ได้ลุ้นผลคะแนนของตนเองในห้องเรียน ทำให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น พอเราโพสต์ลงไลน์กลุ่มครูของโรงเรียน ก็เริ่มมีครูที่เคยปฏิเสธการเข้าอบรมหรือคิดว่าเทคโนโลยีต่างๆ เป็นเรื่องยาก เข้ามาสอบถามว่าโปรแกรมดังกล่าวใช้อย่างไร และขอให้สอนใช้เครื่องมือ เราจึงใช้วิธีการจับคู่ครูวัยรุ่นกับคู่กับครูสูงวัย เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแบ่งปันความรู้กันและกัน ซึ่งนอกจากจะเลือกสื่อดิจิทัลมาสอนเด็กๆ แล้ว ครูในโรงเรียนยังใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการทำงานของครู เช่น แอพพลิเคชั่น Auto Survey ที่นำมาช่วยในงานวัดผลประเมินผล งานประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้ใช้เวลากับภาระงานน้อยลง และมีเวลาใส่ใจกับการเรียนการสอนเด็กมากขึ้น”

ครูนุ้ย บอกอีกว่า หลายๆ โรงเรียนมักพบปัญหา ครูสูงวัยต่อต้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องให้การสนับสนุนและมีนโยบายอย่างจริงจัง และครูที่สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ได้ต้องไม่ตำหนิครูที่ยังใช้ไม่เป็น แต่ต้องให้กำลังใจและถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเต็มใจ ปัจจุบันโรงเรียนดงเจนวิทยาฯ นำเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มาใช้ทั้งระหว่างครูกับนักเรียน และครูด้วยกันเอง ในการประสานงาน สั่งงาน หรือการแจ้งหนังสือหรือคำสั่งจากผู้อำนวยการก็ทำผ่านระบบออนไลน์

“ในส่วนของครูกับเด็ก ช่องว่างระหว่างครูและนักเรียนลดน้อยลง เพราะเด็กๆ รู้สึกว่าครูก็ใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับเขา ซึ่งในอดีตครูมักจะห้ามไม่ให้เด็กใช้มือถือ ไม่ให้เล่นคอมพิวเตอร์ เราเปลี่ยนจากห้ามมาเป็นสนับสนุนให้เขาใช้ แต่แนะนำการใช้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์แทน ใช้เป็นเวลา อย่างการนำ Google Classroom มาใช้ เราพบว่าเด็กๆ ชอบทำการบ้านและส่งงานครบมากขึ้น ซึ่งจากที่ครูแกนนำในโรงเรียนดงเจนวิทยาฯ เป็นครูที่เข้าไปค้นหาเครื่องมือเพื่อนำมาใช้ วันนี้เราคุยกันว่า ในอนาคตเราอยากพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของครู และนำไปไว้ใน Google Play เพื่อให้ครูคนอื่นๆ ได้โหลดนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปด้วย” ครูนุ้ยกล่าว
มาฟังเสียงจากนักเรียนกันบ้าง “น้องบาย-นายสิทธินันท์ จันทมล” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กล่าวว่า การนำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอนทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกขึ้น จากแต่ก่อนที่ครูจะใช้หนังสือ เขียนกระดานดำหรือใช้สไลด์ แต่ปัจจุบันครูมีเครื่องมือในการเรียนการสอนมากขึ้น ทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ และทำให้นักเรียนกับครูใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย เพราะบางครั้งครูก็มาสอบถามถึงวิธีใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ จากนักเรียน ซึ่งกลุ่มนักเรียนแกนนำโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาก็ได้ร่วมกับครูในโรงเรียน นำความรู้ที่ได้จากโครงการ TT ไปขยายผลให้กับครูโรงเรียนอื่นๆ ด้วย  

ห้องเรียนในยุค 4.0 จึงเป็นเป็นยุคที่คุณครู สามารถหยิบจับสื่อดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้อย่างเข้าใจและทันสมัย ส่งผลให้สังคมไทยมีเด็กและเยาวชน ที่ “อ่านสื่อรู้ ดูสื่อเป็น เห็นสื่อต่าง สร้างสื่อได้”


Application ช่วยครู
Google Classroom - สร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้ Google Docs , Drive และ Gmail โดยครูสามารถตรวจข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้ตลอดเวลา
Zipgrade – ใช้ตรวจและประมวลผลกระดาษข้อสอบแบบปรนัย สามารถบอกค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุดและสูงสุดของคะแนนสอบ ระดับความยาก ง่ายของข้อสอบชุดนั้น
AutoSurvey(รองรับเฉพาะ iOS) ตรวจคะแนนและแบบสอบถามด้วยการถ่ายรูป เก็บหลักฐานแบบสอบถามผ่านรูปถ่ายเพื่อดูย้อนหลังได้ จัดประเภทหมวดหมู่คำถาม และประเมินคะแนนในหมวด แสดงผลสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 มี.ค. 61 15:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,404 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,404 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement