อาชีวะจับมือพันธมิตรรุกปั้นเด็กป้อนธุรกิจบริการและอาหาร

ลบ แก้ไข
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 486 คน  ณ โรงแรมอวานี่ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ 
 

 
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า โครงการนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ความร่วมมือครั้งแรกปี พ.ศ.2555 - จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 5 มีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสาขาวิชาธุรกิจบริการและอาหาร โดยมีพันธมิตรให้การสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ The Pizza Company Swensens  Sizzler Dairy Queen Burger King The Coffee Club BreadTalk ThaiExpress และ MINOR Hotel  ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 486 คน จากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 39 แห่ง และมหาวิทยาลัย 1 แห่ง 



รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าวต่อว่า บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้นำกระบวนการฝึกนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและมีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้น การจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบันจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการขยายผลในเรื่องการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มข้น ซึ่งจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษายังสามารถพร้อมทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และมีศักยภาพที่จะทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนสวัสดิการค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักเรียน นักศึกษาในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกด้วย

 ทั้งนี้ สอศ. มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใน 9 ประเภทวิชา ทั้ง 9 ประเภทวิชา เป็นที่ต้องการกำลังคนของภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศให้ประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 โดยเฉพาะในด้านประเภทวิชาธุรกิจบริการและด้านอาหาร ถือได้ว่าบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความสามารถเป็นมาตรฐานสากลทัดเทียมกับอารยประเทศได้เป็นอย่างดี และร่วมพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทยต่อไป
 



loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มี.ค. 61 13:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 487 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 487 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด




advertisement