การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

ลบ แก้ไข
รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี)การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
 

กำหนดการรับสมัครจำนวนที่เปิดรับ
4,195 คน

-  จำแนกตามสังกัดดังนี้

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เช่น สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เช่น วิทยาลัยหรือสถานศึกษา

สังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น พื้นที่กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เช่น สำนักงาน กศน.จังหวัด

-  สถาบันการศึกษาผู้ร่วมผลิตครู 44 สถาบัน จำนวน 164 สาขาวิชา
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาผู้ร่วมผลิตครู สาขาวิชา ภูมิลำเนาการสมัครและอัตราการบรรจุ
 >> คลิกที่นี่ 


คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00

- เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุที่หน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนด นับถึงวันเริ่มรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 2   ปี (การเลือกภูมิลำเนาในการสมัคร ผู้สมัครเลือกใช้สิทธิ์ของ ตนเอง หรือ บิดา หรือ มารดา ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) เกณฑ์การคัดเลือกค่าสมัคร 
180 บาท


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ 
 คลิก
รายชื่อสถาบันที่ร่วมผลิตครูที่เข้าร่วม โครงการผลิตครู คลิก
ระเบียบการ คลิก
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มี.ค. 61 14:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,143 ครั้ง