CIBA DPU หลักสูตร "นำ" โลก สร้างผู้ประกอบการแห่งอนาคต

ลบ แก้ไข
CIBA  DPU  หลักสูตร "นำ" โลก สร้างผู้ประกอบการแห่งอนาคต 
CIBA  DPU  หลักสูตร นำ โ
มหาวิทยาลัยในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ จำเป็นต้องปรับตัว ไม่ใช่แค่เพื่อ “ตาม” กระแสสังคมโลก แต่ต้อง “นำ” โลกให้ได้ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมกับการเรียน มีการสร้างศูนย์ที่เป็น DPUX ขึ้นมา ซึ่งส่วนนี้จะเป็น Innovation Hubs ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจเป็นของตนเอง และเพื่อสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เข้าใจโลกธุรกิจอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้ควบรวม 4 หลักสูตรเดิม ให้กลายเป็นวิทยาลัยที่แข็งแกร่งด้านธุรกิจ ที่มีชื่อว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy) หรือ เรียกง่ายๆ ว่า CIBA
 
CIBA  DPU จัดโครงการ You

โดย CIBA คือการผนึกกำลังกันของ 4 หลักสูตรด้านบริหารและการบัญชีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัญฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีความแข็งแกร่งในด้านเนื้อหาอยู่แล้ว เมื่อนำมารวมกันจะยิ่งเพิ่มศักยภาพด้านการปูพื้นฐานเรื่องธุรกิจให้กับนักศึกษา พร้อมที่จะไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อรวมเป็นวิทยาลัยแล้ว ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเปิดสอนทั้งหมด 9 สาขา โดยเป็นหลักสูตรปรับปรุงเมื่อปี 2560 ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชียุคดิจิทัล
2. สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
4. สาขาวิชาการจัดการและผู้ประกอบการดิจัทัล
5. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
6. สาขาวิชาการเงิน เทคโนโลยีการเงินการลงทุน
7. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
8. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
9. หลักสูตรนานาชาติ
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจทั่วไป จะสร้างผู้บริหารหรือพนักงานที่ดีให้กับองค์กร แต่ CIBA มองไกลถึงการทำธุรกิจของตนเอง จึงมุ่งสร้างผู้ประกอบการหรือ Startup ที่ทันสมัย โดยจะสอดแทรกเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้นักศึกษาได้ลองใช้จริงตั้งแต่ยังเรียน เพราะในอนาคต เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญมากกับการทำธุรกิจ ใครปรับตัวได้เร็วกว่า ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า ดังนั้นหลักสูตรที่เปลี่ยนไป ได้เพิ่มความเป็น “ดิจิทัล” ให้กับทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น การตลาดยุคดิจิทัล ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้การตลาดจะประสบความสำเร็จด้วยปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้งในส่วนของ facebook, Instagram, youtubeฯลฯ ในหลักสูตรจะเจาะลึกการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
การบัญชียุคดิจิทัล การบัญชีจะเน้นตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข แต่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ก็เข้ามามีส่วนทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้โดรนหรือระบบ QR Code ต่างๆ เพื่อตรวจนับสินค้าคงคลัง หรือ การใช้โปรแกรม ERP เพื่อการบูรณาการข้อมูลภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการในต่างประเทศ เริ่มมีใช้ “โดรน” เพื่อการขนส่งแล้ว ในประเทศไทยยังไม่เริ่มใช้อย่างจริงจัง แต่ CIBA เริ่มสอนให้นักศึกษาคุ้นชินกับเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้นำมาใช้ในอนาคตได้ก่อนใคร

CIBA  DPU จัดโครงการ You

จะเห็นได้ว่า หลักสูตรของ CIBA ไม่ว่าจะเรียนสาขาใด ก็จะได้เรียนครอบคลุมในเรื่องเทคโนโลยี และยังมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ “DPU Maker Space” ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน เช่น3D Printing, เครื่องปักจักร, โดรน, สตูดิโอ เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษาให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 
ลืมภาพการเรียนการสอนที่เน้นเลคเชอร์และสอบปลายภาคไปได้เลย CIBA นำโมเดลการเรียนในประเทศสิงคโปร์ มาประยุกต์กับไอเดียเรื่อง Design Thinking มาใช้กับการเรียนการสอนในคณะ เน้นการลงมือปฏิบัติ โดยจะต้องผ่านการวิเคราะห์ถึงปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และการนำเสนอธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจของการประกอบธุรกิจในอนาคต
 
รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปของนักศึกษาปี 1 และวิชาพื้นฐานของนักศึกษาปี 2 ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะได้เรียนวิชาที่สร้างแนวคิดของผู้ประกอบการธุรกิจ Startup เพื่อปูพื้นฐานให้เข้าถึงกระบวนการทำธุรกิจ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำธุรกิจ การเขียนโปรแกรม รวมไปถึงโลจิสติกส์สมัยใหม่ที่ผสมผสานนวัตกรรม AI, RFID และ Drone Technology
 
CIBA  DPU จัดโครงการ You

เมื่อขึ้นปี 3 นักศึกษาจะได้ฝึกคิดและปฏิบัติอย่างจริงจัง เสมือนการทำธุรกิจในห้องเรียน ผ่านการเรียนที่เรียกว่า Capstone Project จับกลุ่มข้ามคณะ/สาขา เพื่อทำโมเดลธุรกิจร่วมกัน โดยได้รับโจทย์จริงจากสถานประกอบการ ในส่วนนี้ทำให้นักศึกษาต่างคณะได้เติมเต็มความรู้ซึ่งกันและกัน  เมื่อคิดไอเดียและทำแผนธุรกิจแล้ว นักศึกษาจะได้ Pitching หรือนำเสนอไอเดียทางธุรกิจจริงๆ อีกด้วย จากนั้นในเทอม 2 มหาวิทยาลัยจะมีทุนเล็กๆ สนับสนุนให้นักศึกษาได้ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ startup ในไทยจากหลากหลายแขนง หากธุรกิจใดน่าสนใจ มหาวิทยาลัยก็จะให้ช่วยสร้างธุรกิจของนักศึกษาให้เกิดขึ้นจริงๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีธุรกิจเป็นของตนเองหลักสำเร็จการศึกษาออกไป

CIBA  DPU จัดโครงการ You

โดยเมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการจัดโครงการ Young Entrepreneurship Bootcamp 2018 ซึ่งงานนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง  CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับบริษัท Mushroom Group (รายการอายุน้อยร้อยล้าน) และ  Global Entrepreneurship Network วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตอบโจทย์โลกทุกวันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็วและรองรับอนาคตที่จะมาถึง โดยในงานนี้มีวิทยากรที่มีชื่อเสียง จากเครือข่าย Global Entrepreneurship Network มาให้ความรู้ และสอนการทำ workshop ให้กับเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาในระดับปริญญาตรี.ร่วมกับนักศึกษานานาชาติจาก จีน เกาหลี อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนม่า กัมพูชา เซอร์เบีย และไทย โดยเน้นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการเป็นหลัก ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วม workshop ได้รับคือประสบการณ์จากผู้ที่ทำงานจริงและมีประสบการณ์ตรง และที่สำคัญคือได้ลงมือทำ"จริง" ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนสามารถเก็บเอาไปใช้ได้จริงในอนาคต
 
สำหรับน้องๆ ที่ต้องการจะเป็นผู้นำและสร้างธุรกิจของตัวเอง วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้ที่สนใจเข้าศึกษา สามารถสมัครได้ทุกแผนการเรียน และยังมีหลักสูตรภาคพิเศษ เปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ใน 5 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชีดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาขาวิชาการจัดการและผู้ประกอบการดิจัทัล และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สนใจสมัครเรียนได้ที่ www.dpu.ac.th/onlineadmission หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://ciba.dpu.ac.th และ FB: CIBA วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 เม.ย. 61 16:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,160 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,160 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง