รมช.สุรเชษฐ์ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง

ลบ แก้ไข
รมช.สุรเชษฐ์ เปิดศูนย์ปร
 
พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC) พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงาน โดยเปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (EEC) และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) เป็นต้นแบบให้กับ CEC ภาคกลาง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบกับเป็นการขับเคลื่อนตามผลงานวิจัย 200 นักวิจัย 200 พัฒนา โดยมีแนวคิดในการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของสถานประกอบการ การวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองความต้องการ    การจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม และใช้กลไกมาตรฐานอาชีพ เพื่อกำกับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นสาระที่จำเป็นของช่างอุตสาหกรรม
รมช.สุรเชษฐ์ เปิดศูนย์ปร
 
พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำยุทธศาสตร์และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ทั้งนี้ สอศ.ได้ดำเนินการขับเคลื่อน และได้มีการประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ทั่วทุกภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
        รมช.สุรเชษฐ์ เปิดศูนย์ปร
 
สำหรับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CEC) ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดให้จังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์หลักในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในระดับภาคกลางและปริมณฑล ประกอบด้วย 5 อาชีวศึกษาจังหวัด คือ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร (อศก.) อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม และอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานศูนย์ประสานงานฯ ออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายข้อมูลกลาง        ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CEC) ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ทั้งจาก สถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการที่ร่วมจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ สถานประกอบการที่ร่วมจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทวิภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอศ. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพเพื่อป้อนสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล คือ การส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน มีแรงบันดาลใจและค้นพบเป้าหมายในการดำเนินชีวิต พลเอก สุรเชษฐ์กล่าวปิดท้าย
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ค. 61 18:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 315 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 315 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement