เชฟรอนสานต่อโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 สุดยอดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอร์เยาวชนคนรุ่นใหม่

ลบ แก้ไข
เชฟรอนสานต่อโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 สุดยอดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอร์เยาวชนคนรุ่นใหม่   
 เชฟรอนสานต่อโครงการ Enjo

·      เชิญชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ภายใต้หัวข้อ Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว
·      ชิงรางวัลและทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟสู่งาน Maker Faire ระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
·      ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เฟซบุ๊คเพจ Enjoy Science: Young Makers Contest

กรุงเทพฯ – 6 มิถุนายน 2561 – โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จับมือพันธมิตรหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3” เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษได้ หรือไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลใหญ่ ทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ทั่วโลก ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท
 
เชฟรอนสานต่อโครงการ Enjo

คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือ ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจศึกษาในสาขาสะเต็มและปลูกฝังพวกเขา รวมทั้ง สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สาขาสะเต็มผ่านโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในอนาคตของประเทศ โดยเชฟรอนมีเจตนารมย์และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมทางด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามองว่า การที่เราปลูกฝังเยาวชนให้มีใจรักในสาขาสะเต็มผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนั้น ถือเป็นการเพาะต้นกล้าให้โตมาเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ พร้อมเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต”
 
คุณอาทิตย์ กล่าวต่อว่า “ตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับมหภาคของประเทศไทย ตามรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด[1] พ.ศ. 2559 พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านมลพิษและการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร การย้ายถิ่น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของหัวข้อการประกวดในปีนี้คือ ‘Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว’ ที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งให้อิสระเมกเกอร์ในการตีความและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ โดยมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการแบ่งปันความรู้ และก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างสมดุล”
 เชฟรอนสานต่อโครงการ Enjo

คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของ สวทช. คือการเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมมือกับเชฟรอนเพื่อดำเนินการโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest   มาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากเมกเกอร์รุ่นเยาว์ ที่ได้ส่งผลงานไอเดียนวัตกรรมที่น่าสนใจเข้าประกวดกว่า 340 ผลงานในปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่านักเรียน-นักศึกษาทั้งในสายสามัญและสายอาชีพของไทยมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยโจทย์ในปีนี้คือการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของภาครัฐ จึงเชื่อว่านอกจากจะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์ คิดค้น ทดลอง โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest จะสามารถกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ริเริ่มและเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาคำตอบสู่ความยั่งยืนของประเทศได้อีกด้วย”

เชฟรอนสานต่อโครงการ Enjo

คุณกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช.  มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจใน การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทยมาโดยตลอด  รวมทั้งการปลูกฝังเยาวชนคนไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น  โดย อพวช. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest” มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนในด้านการจัดพื้นที่ของกิจกรรมและการแสดงผลงาน รวมถึงการประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมจัดหาบุคลากรในการดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วยดีเสมอมา ซึ่งหวังว่าโครงการในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมองเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาและการประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มมากขึ้น ทั้งยังสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเมกเกอร์ชาวไทยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปอีกด้วย”
 
ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการแรงงานในปัจจุบันก็มุ่งเสาะหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะด้านเทคโนโลยีมากขึ้น จึงเรียกได้ว่าโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest คือหนึ่งในเวทีประลองทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านอาชีวะ ทั้งยังช่วยผลักดันและสร้างบรรยากาศการแข่งขันอย่างเป็นมิตร ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยน และต่อยอดเทคนิคความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาสะเต็มในหมู่ผู้เข้าร่วมโครงการ กระตุ้นให้เกิดการลงมือ พร้อมจุดประกายไอเดียใหม่ๆ เพื่อผลิตนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ”
 
โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3’ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาและโอกาสในการเข้าร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2562 โดยเปิดรับสมัครไอเดียสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมโลกสีเขียว ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขัน เพิ่มเติมได้ที่  http://www.bangkokmakerfaire.com/ymc3/ หรือเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 มิ.ย. 61 14:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 354 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 354 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement