ที่ปรึกษา รมช. เปิด “ศูนย์NEC” จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตและพัฒนาอาชีวะภาคเหนือ

ลบ แก้ไข
ที่ปรึกษา รมช. เปิด “ศูน
 
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน (NEC) และประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยเปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นจำนวน 17 ศูนย์ ประกอบด้วย ภาคกลาง 3 ศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ศูนย์ ภาคตะวันออก 3 ศูนย์ ภาคใต้ 3 ศูนย์ และภาคเหนือ 3 ศูนย์ คือ ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิด และตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ จำนวน 7 ศูนย์ คือ ภาคตะวันออก ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ภาคใต้ ที่วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี  ภาคกลางและปริมณฑล ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด และภาคเหนือตอนล่าง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ที่ปรึกษา รมช. เปิด “ศูน
 
สำหรับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (NEC) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นศูนย์การประสานงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และเป็นศูนย์หลักในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลระดับภาค คือ ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ศูนย์ประสานงานฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลโปรแกรม (Big Data System) ให้กับหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลในสถานศึกษา 8 จังหวัด รวม 69 แห่ง (ภาครัฐ 44 แห่ง เอกชน 25 แห่ง)

ที่ปรึกษา รมช. เปิด “ศูน
 
พลเอก สุทัศน์ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (EEC) ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง (CEC) ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) ที่ได้เปิดไปแล้วเป็นต้นแบบให้กับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (NEC) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบกับการขับเคลื่อน มีแนวคิดในการคิดวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการของสถานประกอบการ การวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อให้เป็นการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม ใช้กลไกมาตรฐานอาชีพ เพื่อกำกับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นสาระที่จำเป็นของช่างอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษา รมช. เปิด “ศูน
 
 ทั้งนี้ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้มอบนโยบาย ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงานฯ  ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน รวมทั้ง เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ อาทิ เครื่องกำจัดเชื้อโรคในหมวกนิรภัยด้วยหลอดโอโซน อุปกรณ์ลดอุณหภูมิน้ำร้อน โดรนตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ เครื่องบริหารปอดระบบนับจำนวนอัตโนมัติ ถุงมือพูดได้ ฯ  

ที่ปรึกษา รมช. เปิด “ศูน
 
การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (NEC) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ทั้งจาก สถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการที่ร่วมจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ สถานประกอบการที่ร่วมจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทวิภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอศ. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพเพื่อป้อนสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล คือ การส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน มีแรงบันดาลใจและค้นพบเป้าหมายในการดำเนินชีวิต พลเอก สุทัศน์ กล่าวปิดท้าย
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 มิ.ย. 61 12:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 369 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 369 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement