ทปอ. พร้อมเตรียมประกาศผลอย่างเป็นทางการ 18:00 นี้

ลบ แก้ไข
กรุงเทพฯ 4 กรกฎาคม 2561- ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบTCAS  รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission  มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 52,535 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน  44,476 คน โดยในจำนวนดังกล่าว มีนักเรียนที่มีผลคะแนนโดดเด่น ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 9 ราย โดยผู้ที่คว้าอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน  91.29  สอบได้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด ได้แก่คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา อัตราการแข่งขัน 1:110  โดย ทปอ. กำหนดประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ในวันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ได้ 12ช่องทางออนไลน์ อาทิ  www.cupt.or.thwww.campus-star.comฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทปอ.ยังกำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS  รอบที่ 5ประเภทรับตรงอิสระจำนวน 35,765 คน โดยนักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้โดยตรง
 


 
ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่าจากการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบTCAS  รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission  เพื่อสอบเข้าใน 3,303 คณะ/สาขาวิชา รวม 62 สถาบัน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทปอ. ได้ทำการสรุปข้อมูลมีผู้สมัครรวมมีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 52,535 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน  44,476 คน โดยจากข้อมูลดังกล่าว พบว่าคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา อัตราการแข่งขัน 1 : 110อันดับ 2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 92อันดับ 3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 90อันดับ 4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 67 และ อันดับ 5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1 : 56

 
ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า  ทปอ. ขอแสดงความยินดีขอชมเชยนักเรียนที่มีผลคะแนนโดดเด่น ได้คะแนนสูงสุด ผ่านระบ TCAS  รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน  9 ราย ได้แก่ อันดับที่ 1นางสาวชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานครได้คะแนน  91.29 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อันดับที่ 2นายวิศรุต กองสุขโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้คะแนน 87.19คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 3นางสาวชุติกาญจน์ กวีวรญาณสกลโรงเรียนราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ได้คะแนน  85.85คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับที่ 4นางสาวฐิตาภรณ์ ชูโต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน  85.63คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันดับที่ 5นายชญาพงศ์ สุวรรณชาติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรีได้คะแนน 84.64คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อันดับที่ 6นางสาวนิธินันท์ ลีธนะกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัด นครปฐม ได้คะแนน  84.22คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่  7 นายโสภณ โพธิรัชต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครได้คะแนน   83.91คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับที่ 8นางสาวปณิดา เพชรไพรินทร์ โรงเรียน ชุมแพศึกษา ขอนแก่น ได้คะแนน 82.80คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันดับที่ 9นายชัชพล พงษ์เย็น โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้คะแนน 82.48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่าการประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS  รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admissionจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ได้ 12ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.cupt.or.thและเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผล  อาทิ www.campus-star.com www.dpu.ac.th www.eduzones.com www.trueplookpanya.com www.utcc.ac.th ฯลฯ โดยหลังจากนี้สำหรับผู้ที่มีชื่อในการประกาศผลดังกล่าวจะต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 10-12กรกฎาคม นี้ ตามที่สถาบันต่างๆ กำหนดโดยนักเรียนต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
 
ด้าน รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่าทปอ.กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS  รอบที่ 5ประเภทรับตรงอิสระจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจำนวน 35,765 คน โดยนักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้โดยตรง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจากข้อมูลล่าสุดตั้งแต่การเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS ทั้ง 4 รอบ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ศึกษารวมจำนวน227,583 ราย  อย่างไรก็ตามทปอ. มีเจตนาและนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบเพื่อสร้างความเสมอภาคด้านโอกาสในการเข้าศึกษาต่ออย่างเท่าเทียม
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/ 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 61 12:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 895 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 895 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง