ยูนิเซฟ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สะท้อนเสียงของเยาวชนในทุกมิติผ่านศิลปะการแสดง

ลบ แก้ไข
ยูนิเซฟ ร่วมกับ มหาวิทยา

กรุงเทพฯ, 4 กรกฎาคม 2561 - เพราะเสียงของเด็กและเยาวชนชาวไทยทุกคนมีความหมาย ในการเป็นกำลังสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศได้ ไม่แพ้เสียงของผู้ใหญ่  โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย (U-Report Thailand) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงแก่เยาวชนรุ่นใหม่ และขับเคลื่อนให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม และประเทศชาติ

โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 24 ปี ผ่านระบบโพลสำรวจออนไลน์ที่สื่อสารผ่านระบบเฟซบุ๊ก แมสเสนเจอร์ (Facebook Messenger) โดยประเด็นคำถามจัดทำร่วมกับคณะยุวกรรมการยูรีพอร์ต ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนเยาวชนจากองค์กรพันธมิตร นอกจากนี้โครงการยูรีพอร์ตยังมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ในประเด็นต่างๆ มากมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยในการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบัน ยูรีพอร์ต มีอยู่ใน 38 ประเทศทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยมีสมาชิกทั้งสิ้น 9,200 คน และมีอัตราการตอบโพลเฉลี่ย ร้อยละ 30 ซึ่งผลโพลและข้อคิดที่ได้จากเยาวชน จะถูกนำไปเป็นข้อมูลสำคัญในการ ประกอบการวางแผนหรือดำเนินการด้านนโยบายแก่องค์การยูนิเซฟและพันธมิตร ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอ็นจีโอ และเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ขึ้นในสังคม

ยูนิเซฟ ร่วมกับ มหาวิทยา

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า เสียงของเยาวชนที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมของเราได้อย่างแท้จริง เราต้องสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กและเยาวชนมีพลังและพร้อมจะมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม

นายดาวินกล่าวต่อไปว่า ยูรีพอร์ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ทรงพลัง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เด็กและเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมและโพลออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ผู้ใหญ่เข้าถึงและเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ ได้ดีขึ้นด้วย

ครั้งนี้ ยูรีพอร์ต ได้ร่วมมือกับ ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจัดประกวดผลงานการแสดง “Act Out Loud x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน” โดยมีนิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 100 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายการแสดงเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านศิลปะการแสดง ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ หรือ เวิร์คช็อปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเขียนบท การแสดง และละครเพื่อการพัฒนา ซึ่งนำโดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในวงการมากมาย ในโอกาสนี้ คุณพชร จิราธิวัฒน์ หรือคุณพีช ดาราหนุ่มขวัญใจวัยรุ่น และตัวแทน Friends of UNICEF ยังได้มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการแสดงให้แก่นักแสดงรุ่นใหม่  ซึ่งการแสดงทุกชุดจากการประกวด Act Out Loud x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน จะต้องถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อสะท้อนปัญหาและมุมมองของเยาวชนในสังคมไทย ภายใต้ 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ เรื่องการศึกษา เพศ ความรุนแรง และคอร์รัปชั่น โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลจากผลโพลของ ยูรีพอร์ต ประเทศไทย ในหัวข้อเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งล้วนมีผลสำรวจที่น่าสนใจ เช่น

·        ร้อยละ 77 ของเยาวชนยอมรับได้หากผู้หญิงพกถุงยาง และมากกว่าครึ่งของผู้ตอบโพลยังไม่เต็มใจที่จะปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่

·        ร้อยละ 61 พบเห็นหรือประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งรวมถึงความรุนแรงทาง กาย วาจา และจิตใจ โดยร้อยละ 46 มองว่าความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่อง “ปกติ”

·        มีเพียงครึ่งหนี่งของผู้ตอบโพลที่เลือกจะแจ้งผู้ใหญ่หากพบเห็นหรือประสบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นเพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษ/ตักเตือน และคิดว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่โดนลงโทษอยู่ดี

·        ร้อยละ 70 ต้องการที่จะร่วมออกแบบและวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนกับครูประจำชั้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการขาดการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญของเยาวชน ในการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ในสถานศึกษาเข้ากับชีวิตประจำวัน

 ยูนิเซฟ ร่วมกับ มหาวิทยา

“ค่ายละครเยาวชน Act Out Loud จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนพันธุ์ใหม่ทั่วประเทศ ที่มองว่าหน้าที่ของตนมีมากกว่าแค่การศึกษาตามระบบ แต่คือการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของสังคมไทย ซึ่งพวกเขาสามารถใช้เสียงและสิทธิที่พวกเขามีกำหนดทิศทาง และอนาคตของตนเองและประเทศชาติต่อไปได้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ สุขี หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าว

“ค่าย Act Out Loud x U-Report จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สะท้อนมุมมองและความคิดที่มีต่อสังคมผ่านศาสตร์แห่งศิลปะการแสดง ซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงที่แฝงไปด้วยข้อคิดเฉียบคมของคนรุ่นใหม่ที่ทำให้ผู้ใหญ่ต้องหยุดฟัง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะเลิศจากการประกวดจะได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับโล่รางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ตามลำดับ ผลงานที่ชนะรางวัลจะได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่ระดับมืออาชีพ เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นละครเร่ และจัดแสดงให้นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศได้รับชมต่อไป

จากการแข่งขันครั้งนี้ ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ คือ นายพันธกิจ หลิมเทียนลี้ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ จากการแสดงเรื่อง “พ่อคับ...อันนี้คืออะไร” โดยนำเสนอประสบการณ์ของตนเมื่อตอนสมัยยังเรียนมัธยม เขาตั้งคำถามด้วยความสงสัยกับครอบครัวว่า“ถุงยางใช้ยังไง” แต่กลับได้รับการตอบรับที่ไม่ดีจากครอบครัว จึงทำให้เขาไม่กล้าที่จะถามเรื่องเพศสัมพันธ์กับครอบครัวอีกเลย และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาอยากหาคำตอบ “ทำไมเราไม่สามารถพูดเรื่องเพศสัมพันธ์กับครอบครัวได้ ทั้งๆ ที่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ”

“ผมดีใจและตื่นเต้นมาที่ชนะรางวัลครั้งนี้ จากการแสดงครั้งนี้ ผมหวังว่าเด็กไทยจะสามารถคุยเรื่องเพศกับครอบครัวได้มากขึ้น มันเป็นเรื่องธรรมชาติ ผมคิดว่าการพุดคุยกันในครอบครัวจะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และจะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้” นายพันธกิจกล่าว

เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกโครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย และร่วมเป็นกระบอกเสียงของเยาวชนรุ่นใหม่ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่หน้าเพจ Facebook:  U-Report Thailand หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://thailand.ureport.in/

เกี่ยวกับ ยูรีพอร์ต ประเทศไทยด้วยความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เกิดโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชน ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี รวมถึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา ยูนิเซฟจึงได้ริเริ่มโครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย ขึ้นในปี พ.ศ. 2559

ยูรีพอร์ต เป็นเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ที่ใช้ระบบจัดการ RapidPro ผ่านการสื่อสารด้วยแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ เพื่อส่งโพลสำรวจภายใต้หัวข้อต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลและความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชนไทย ปัจจุบัน ยูรีพอร์ตมีอยู่ใน 38 ประเทศ และมีสมาชิกยูรีพอร์ตมากกว่า 5.2 ล้านคนทั้วโลก ในประเทศไทย มียูรีพอร์เตอร์มากกว่า 9,200 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 15 – 24 ปี และมีอัตราการตอบโพลเฉลี่ย ร้อยละ 30

ผลสํารวจที่ได้จะถูกใช้ในการสนับสนุนเพื่อวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเป็นข้อมูลประกอบให้แก่ยูนิเซฟและพันธมิตรของยูนิเซฟ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอ็นจีโอ และเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยูรีพอร์ต ประเทศไทย และวิธีการสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ซ ยูรีพอร์ต ประเทศไทย (www.facebook.com/urreportthailand) หรือเว็บไซด์ http://thailand.ureport.in/

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ณัฐฐา กีนะพันธ์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 086 616 7555 หรือ nkeenapan@unicef.org
พลอยกะหรัด นานา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 083 278 0002 หรือ  pnana@unicef.org
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 61 13:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 176 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 176 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement