แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

ลบ แก้ไข

 
ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาจนถึงรอบที่ 5 แล้วนั้น สมาคม ทปอ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธาน เสนอแนวทางการดำเนินงานของระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 เพื่อการประชาพิจารณ์ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้

1. ลดระยะเวลาของการคัดเลือกให้สั้นลงจาก 10 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม – กรกฎาคม เหลือเพียง 4 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
2. รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ให้เปลี่ยนจาก 4 ตัวเลือกที่ไม่มีลาดับ เป็น 4 ตัวเลือกที่มีลำดับ และประกาศผลเพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับรอบ 4 Admission
3. สาขาวิชาที่เคยรวมกลุ่มในตัวเลือกของ กสพท. จะถูกนับเป็นตัวเลือกหนึ่ง เหมือนกับสาขาวิชาที่อยู่นอกกลุ่ม กสพท. เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จะถูกนับเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. เมื่อมีการยืนยันสิทธิ์แล้ว การสละสิทธิ์เพื่อสมัครและยืนยันสิทธิ์ในรอบต่อไปทาได้เพียงหนึ่งครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้อื่น
การดำเนินงานของ TCAS จะสาเร็จได้ ทปอ. ต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่เป็น ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการคัดเลือก เช่นกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเวลากับแต่ละรอบของการคัดเลือก

ทั้งนี้ สมาคม ทปอ. ได้กำหนดการทำประชาพิจารณ์ต่อทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานและเว็บไซต์พันธมิตรด้านการศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 จากนั้นจะจัดทำบทสรุปการพัฒนาระบบ TCAS62 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และคาดว่าจะสามารถแถลงข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสาหรับปีการศึกษา 2562 ในเดือนสิงหาคม 2561 ได้
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ค. 61 17:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 961 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 961 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement