“ทาทา สตีล” เตรียมเนรมิตมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” 29 แห่งแก่พื้นที่ห่างไกล หลังพบนักเรียนผลการเรียนดีขึ้น

ลบ แก้ไข

“ทาทา สตีล” เตรียมเนรมิต

กรุงเทพฯ – 11 กรกฎาคม 2561 - บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เตรียมมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” จำนวน 29 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาตนเองของเด็กนักเรียน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้มีความรอบรู้ เพิ่มทักษะ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการช่วยเหลือครอบครัว และท้องถิ่น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม มุมหนังสือดังกล่าวเป็นมุมหนังสือขนาด 20 ตร.ม. เป็นมุมๆหนึ่งอยู่ในห้องสมุดของโรงเรียน ประกอบด้วยชั้นวางหนังสือ ครุภัณฑ์ และหนังสือมากกว่า 200 เล่ม ใน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อบริษัทมอบมุมหนังสือดังกล่าวแล้ว บริษัทยังดูแลด้านหนังสือเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนโดยส่งมอบหนังสือเพิ่มเติมอีกปีละ 2 ครั้ง ในเดือน สิงหาคม และมกราคม เป็นเวลา 5 ปี โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

          นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “ทาทา สตีล เตรียมมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก ในท้องถิ่นห่างไกลที่ขาดโอกาส เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมเป็นการส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียน และครูผู้สอน ในปี 2561 จำนวน 29 มุมหนังสือ 29 โรงเรียน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สุพรรณบุรี สระบุรี หนองคาย ขอนแก่น และชลบุรี หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนนั้น บริษัทจะประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้นๆ เพื่อขอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนขนาดไม่เกิน 120 คน ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2552 ในช่วงเริ่มต้นโครงการ ได้มอบมุมหนังสือให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนรอบโรงงานในจังหวัด ชลบุรี ระยอง และ สระบุรี หลังจากนั้นได้ขยายไปทั่วภูมิภาค เป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 400 โรงเรียนทั่วประเทศ”

นายศิโรโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  มุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” นั้นเป็นมุมๆหนึ่งซึ่งอยู่ในห้องสมุดของโรงเรียน ใช้พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม. มีระบบและการจัดการของตัวเองประกอบด้วยชั้นวางหนังสือ พร้อมหนังสือกว่า 200 เล่มใน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และหนังสือความรู้รอบตัว นอกจากนี้ ความพิเศษของมุมหนังสือ ยังมีบอร์ดกิจกรรมตอบปัญหาประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมความสนใจของนักเรียน รวมถึงโต๊ะญี่ปุ่นขนาดเล็กที่ออกแบบให้มีความแข็งแรง และปลอดภัยพิเศษสำหรับนักเรียน โดยบริษัทมีเจ้าหน้าที่ประสานงานคุณครูที่ดูแลห้องสมุด เพื่อติดตามรายงานการใช้ห้องสมุดเป็นประจำทุกเดือน บริษัทจะได้ทราบว่านักเรียนชอบอ่านหนังสือประเภทใด และหนังสือประเภทใดที่ต้องมีการคัดเลือกใหม่ โดยดูจากรายงานการใช้ห้องสมุด ที่โรงเรียนส่งให้ในแต่ละเดือน มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือเพิ่มเติม ที่จะต้องส่งมอบให้ในเดือนสิงหาคม และมกราคมของทุกปี

ด้าน นางสาวอรอนงค์ เทพหาร ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้ดูแลห้องสมุด โรงเรียนบ้านกิ่วลม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “โรงเรียนบ้านกิ่วลม เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอฮอด นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และโรงเรียนไม่มีหนังสือใหม่ๆ ที่น่าสนใจในห้องสมุด ช่วงพักกลางวัน เด็กนักเรียนมักจะวิ่งเล่น เพราะไม่มีกิจกรรมทำ หลังจากได้รับมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดียิ่งขึ้น นักเรียนหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้นเกือบ 100% เพราะหนังสือที่ได้รับมีสีสันสดใสสวยงาม สาระน่าอ่าน น่าสนใจ เนื้อหาทันสมัยพร้อมภาพประกอบเป็นการ์ตูน ช่วยดึงดูดให้นักเรียนอยากเข้าไปนั่งอ่าน นอกจากนี้ ช่วงพักกลางวันคุณครูประจำชั้นอนุบาลจะพาเด็กเล็กมาร่วมอ่านหนังสือ หรืออ่านหนังสือให้เด็กฟัง ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านการอ่านที่ดีขึ้น จากเด็กนักเรียนบางคนที่อ่านหนังสือไม่เป็น ก็เริ่มอ่านได้ในที่สุด”

เด็กชายต้นบุญ มูลสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกิ่วลม กล่าวว่า “ตนเองเป็นคนพื้นเมือง พ่อแม่ทำอาชีพเกษตรกรรม ด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้ตนเองมีเป้าหมายอยากจะเรียนให้ได้ดีที่สุด และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวให้ได้ ผลการเรียนที่ผ่านมานั้นได้เกรดเฉลี่ย 4.0 ซึ่งนอกจากความพยายามของตนเอง ที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียนแล้ว คุณครูผู้สอน และห้องสมุดของโรงเรียน ก็เป็นส่วนสนับสนุนเพิ่มเติม ที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ ตั้งแต่โรงเรียนได้รับมอบมุมหนังสือ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ตนเองใช้เวลาเพียงไม่นานในการอ่านหนังสือทุกเล่ม ที่มีมากถึงกว่า 200 เล่ม โดยจะใช้เวลาว่างทั้งหมด เข้าไปนั่งอ่าน บางครั้งก็จะยืมหนังสือกลับบ้าน เพื่อนำไปอ่านต่อ เพราะหนังสือทุกเล่มมีเนื้อหาที่น่าสนใจ อ่านสนุก และบางเล่ม ตนอ่านซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งหนังสือที่ตนเองชอบมากเป็นพิเศษ ได้แก่ หนังสือด้านวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ทางพี่ๆ ของบริษัทจะโทรมาสอบถามคุณครู ที่ดูแลห้องสมุด ถึงประเภทหนังสือ และความต้องการของนักเรียน ว่าอยากอ่านหนังสือประเภทใด ภายหลังได้รับรายงานการใช้ห้องสมุดจากโรงเรียนทุกเดือน ก็จะมีหนังสือใหม่ๆ ส่งมาให้  พร้อมแวะมาซ่อมบำรุง และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนตามแผนงานของบริษัทเป็นประจำ”

“ห้องสมุดเปลี่ยนชีวิตของผมให้ดีขึ้น เหมือนผมได้เปิดโลกกว้างเพราะผมไม่เคยมีโอกาสได้อ่านหนังสือ โอกาสที่ผมได้รับ ทำให้ผมยิ่งมีกำลังใจในการตามความฝันครับ”
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ก.ค. 61 10:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 285 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 285 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement