ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ว

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) จำนวนรับ 20 คน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) จำนวนรับ 40 คน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) จำนวนรับ 10 คน
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) จำนวนรับ 25 คน
 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
- จำนวนที่เปิดรับ 20 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
- แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
- เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 2.50
- คะแนนวิชาสามัญที่ใช้ในการสมัคร7 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 ภาษาไทย สังคม ชีววิทยาอังกฤษ และเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละรายวิชา ดังนี้
เคมี
ฟิสิกส์
คณิต1
ไทย
สังคม
ชีววิทยา
อังกฤษ
≥15%
≥15%
≥15%
≥35%
≥35%
≥ 20%
≥ 20%
 
หรือ เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ ONET/GAT/PAT1 และ PAT2 โดยมีคะแนนรวม ≥ 11000
คุณสมบัติเฉพาะ
 
ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ และโรคหรือความผิดปกติทางร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการออกภาคสนาม
 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
- จำนวนที่เปิดรับ 40 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
- แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
- เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 2.50
- คะแนนวิชาสามัญที่ใช้ในการสมัคร 7 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 ภาษาไทย สังคม ชีววิทยาอังกฤษ และเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ≥30%
 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
- จำนวนที่เปิดรับ 10 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
- แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
- เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 2.50
- คะแนนวิชาสามัญที่ใช้ในการสมัคร 7 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 ภาษาไทย สังคม ชีววิทยาอังกฤษ และ คะแนนรวมของรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ≥30% 
 
หรือ เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ ONET/GAT/PAT1 และ PAT2 โดยมีคะแนนรวม ≥ 12000 และมีคะแนนขั้นต่ำของรายวิชา ONET (อังกฤษ) ONET (คณิตฯ) และ ONET (วิทย์ฯ) แต่ละรายวิชา ≥ 20
คุณสมบัติเฉพาะ
 
ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ และโรคหรือความผิดปกติทางร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการออกภาคสนาม
 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
- จำนวนที่เปิดรับ 25 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
- แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
- เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥2.50
- คะแนนวิชาสามัญที่ใช้ในการสมัคร 6 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิต1 ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คะแนนรวม 6 วิชา ≥25 % และ คะแนน PAT3 ≥25 %
 
หรือ เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ ONET GAT PAT2 และ PAT3 โดยมีคะแนนรวม ≥ 12500
คุณสมบัติเฉพาะ
 
ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหอบหืดโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
 
กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
สมัครในระบบออนไลน์เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th ชำระเงินค่าสมัครโดยการนำฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-300-3256 จำนวน 100 บาท และส่งหลักฐานในการชำระค่าสมัครมายัง e-mail: mukaeducation@gmail.com (ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น)
หลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียม (เพื่อนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์)
1. เอกสารการชำระเงินค่าสมัคร
2. สำเนาผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (เฉพาะรายวิชาที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร)
3. สำเนาผลคะแนนสอบ PAT 3 (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
7. สำเนาผลการศึกษา (ปพ 1. : พ)
8. สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา
 
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประกาศทางเว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 
กำหนกการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ตรวจร่างกาย : วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมสอบสัมภาษณ์ : 200บาท
เวลารายงานตัว : เวลา 08.30 - 10.00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ์ : เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศทางเว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาหลักสูตรและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  โทรศัพท์  034-585-058-65 ต่อ 2206 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ โทร. 08-6377-9947
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.ค. 61 11:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 603 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 603 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement