ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

ลบ แก้ไข

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือ

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือ

จำนวนที่รับสมัคร : 20 ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับทั่วประเทศ)
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 บริบูรณ์ (เกิดก่อน 31 สิงหาคม 2545
2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าโดยจำแนกเป็นกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • เกรดเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ ม.4 – ม.5 ต้อง >= 3.00 ถ้าจบการศึกษาใช้ทุกเทอม
  มีคะแนน IELTS อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะต้อง >= 6.5 โดยที่คะแนนต้องมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร
  มีคะแนน BMAT ที่อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสอบสัมภาษณ์
กลุ่มที่ 2 สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ในแผนการเรียนวิทย์-คณิตที่สามารถเข้าศึกษาคณะแพทย์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มที่ 3 ศึกษาอยู่ในต่างประเทศอยู่ในชั้นสุดท้ายของ ม.ปลายในแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ grade 10 ถึง 11 หรือถึง grade 12 (เทียบเป็นม.4 ถึง ม.5 หรือถึง ม.6) >= 3.00
  มีคะแนน IELTS อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะต้อง >= 6.5 โดยที่คะแนนต้องมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร
  มีคะแนน BMAT ที่อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสอบสัมภาษณ์
  หนังสือยืนยันจากสถานศึกษา ว่าสามารถเรียนได้ตั้งแต่เมษายน 62 ได้
  หากต้องทำเรื่องจบ ม.6 ก่อนกำหนดผู้สมัครต้องยื่นผล IGCSE ทุกรายวิชา และต้องระบุคะแนน 3 รายวิชา คือ Biology Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยคะแนน Biology Chemistry >= A และวิชาอื่น >= B
  มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ grade 10 ถึง 11 หรือถึง grade 12 (เทียบเป็นม.4 ถึง ม.5 หรือถึง ม.6) >= 3.00
  มีคะแนน IELTS อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะต้อง >= 6.5 โดยที่คะแนนต้องมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร
  มีคะแนน BMAT ที่อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสอบสัมภาษณ์
  ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  หากต้องทำเรื่องจบ ม.6 ก่อนกำหนดผู้สมัครต้องยื่นผล IGCSE ทุกรายวิชา และต้องระบุคะแนน 3 รายวิชา คือ Biology Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยคะแนน Biology Chemistry >= A และวิชาอื่น >= B
3. หากเป็นเด็กซิ่วจะต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต ในมหาลัย/สถาบันของรัฐ(ยกเว้นลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- ใบสมัครภาษาอังกฤษ 
- เอกสาร/หลักฐานการศึกษา 
- สำเนาผลงาน พวกเกียรติหรือใบประกาศเกิยรติคุณ
 (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- ใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรัฐเท่านั้น
- หลักฐานแสดงสถานะการเงินของผู้ปกครองย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัคร 1 ฉบับ
 (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดในรูปของ แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ทางไปรษณีย์ไปที่ “สำนักงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110” ก่อนวันที่ 23 พ.ย. 61

องค์ประกอบในการคัดเลือก
1ตรวจร่างกาย
2ทดสอบทัศนคติทางการแพทย์
3สอบสัมภาษณ์


รายละเอียดการสมัคร
ระเบียบการ คลิก
website คลิก
 

 

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ต.ค. 61 18:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 589 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 589 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่