ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

ลบ แก้ไข

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือ

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือ

จำนวนที่รับสมัคร : 20 ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับทั่วประเทศ)
1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 บริบูรณ์ (เกิดก่อน 31 สิงหาคม 2545
2. สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าโดยจำแนกเป็นกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • เกรดเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ ม.4 – ม.5 ต้อง >= 3.00 ถ้าจบการศึกษาใช้ทุกเทอม
  มีคะแนน IELTS อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะต้อง >= 6.5 โดยที่คะแนนต้องมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร
  มีคะแนน BMAT ที่อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสอบสัมภาษณ์
กลุ่มที่ 2 สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ในแผนการเรียนวิทย์-คณิตที่สามารถเข้าศึกษาคณะแพทย์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มที่ 3 ศึกษาอยู่ในต่างประเทศอยู่ในชั้นสุดท้ายของ ม.ปลายในแผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ grade 10 ถึง 11 หรือถึง grade 12 (เทียบเป็นม.4 ถึง ม.5 หรือถึง ม.6) >= 3.00
  มีคะแนน IELTS อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะต้อง >= 6.5 โดยที่คะแนนต้องมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร
  มีคะแนน BMAT ที่อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสอบสัมภาษณ์
  หนังสือยืนยันจากสถานศึกษา ว่าสามารถเรียนได้ตั้งแต่เมษายน 62 ได้
  หากต้องทำเรื่องจบ ม.6 ก่อนกำหนดผู้สมัครต้องยื่นผล IGCSE ทุกรายวิชา และต้องระบุคะแนน 3 รายวิชา คือ Biology Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยคะแนน Biology Chemistry >= A และวิชาอื่น >= B
  มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ grade 10 ถึง 11 หรือถึง grade 12 (เทียบเป็นม.4 ถึง ม.5 หรือถึง ม.6) >= 3.00
  มีคะแนน IELTS อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะต้อง >= 6.5 โดยที่คะแนนต้องมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร
  มีคะแนน BMAT ที่อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสอบสัมภาษณ์
  ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  หากต้องทำเรื่องจบ ม.6 ก่อนกำหนดผู้สมัครต้องยื่นผล IGCSE ทุกรายวิชา และต้องระบุคะแนน 3 รายวิชา คือ Biology Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยคะแนน Biology Chemistry >= A และวิชาอื่น >= B
3. หากเป็นเด็กซิ่วจะต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต ในมหาลัย/สถาบันของรัฐ(ยกเว้นลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- ใ