สอศ.ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ลบ แก้ไข
สอศ.ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สอศ.ขอแสดงความยินดีกับสถ

 ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการกระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษาภายใต้การวิจัยและพัฒนาการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2552 - 2559  โดยมีวัตถุประสงค์จัดเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ได้ทุกระดับ โดยมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ครบถ้วนตามหลักการเรียนรู้ และสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยมอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางห้องเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีบรรยากาศน่าเรียน โดยนำเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมหลากหลายเข้ามาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามหลักเกณฑ์การประเมินซึ่งมีองค์ประกอบ  4  ด้าน สอดรับกับยุทธศาสตร์ การผลิตพัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2561 รองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ สอศ. จึงได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการกระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยผลการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ จำนวน 8 รางวัล ดังนี้ 1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อผลงาน “ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์”  2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ชื่อผลงาน “ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์” 3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ชื่อผลงาน “ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ” 4. ประเภทวิชาคหกรรม ได้แก่   วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร           ชื่อผลงาน “ศูนย์บริรักษ์ไทย”  5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ชื่อผลงาน “ World 3D Exotica Room” 6. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ชื่อผลงาน “ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด” 7. ประเภทวิชาประมง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ชื่อผลงาน “ ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ” และ 8. ประเภทวิชาสามัญ ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ชื่อผลงาน “ ห้องเรียน English Edutainment Room”

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า การประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาในครั้งนี้ เพื่อหวังให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพ       การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานและเหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา       มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ขยายผลให้เป็นอุปกรณ์ที่นำไปใช้สำหรับเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกระดับ  และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ครบตามหลักการให้การเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ประชาชนที่สนใจในอาชีพได้เข้าถึงการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 พ.ย. 61 15:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 458 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 458 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement