รับสมัคร “ก่อการครูรุ่น 2” ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ลบ แก้ไข
รับสมัคร “ก่อการครูรุ่น 2” ครูบันดาลใจ
จุดไฟการเรียนรู้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับฐานราก สังคมไทยจึงฝากความหวังของประเทศไว้กับวงการนี้ แม้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะมีการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการพัฒนา แต่กระนั้นการปรับตัวก็ยังเดินหน้าได้เร็วไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งแก่ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง ไม่นับรวมถึงผลกระทบที่เกิดในวงกว้างแก่ประเทศในระยะยาว โจทย์สำคัญที่เกิดขึ้น คือ จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มี “ความสุข” ทั้งแก่ครูและผู้เรียนอย่างไร เพราะหากเกิด 2 สิ่งนี้ได้ แน่นอนว่าผลลัพธ์อื่นที่สังคมคาดหวังจะตามมา

            ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561  โครงการก่อการครู” โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ โดยตั้งเป้าในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมจาก “ครู” เพื่อให้ครูเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agents) เพราะครูเป็นกุญแจสำคัญของระบบ เป็นผู้หล่อหลอมกรอบกรอบความคิด สร้างการเรียนรู้ บ่มเพาะคุณลักษณะภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย โดยโครงการมุ่งทำงานกับครู 1% ของระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาครูที่มีศักยภาพจำนวน 5,000 คน มาเป็นคานงัดสร้างการเปลี่ยนแปลงภาพรวมใหญ่ของประเทศในระยะเวลา 5 ปี            โดยในปี 2561 โครงการได้เดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วร่วมกับครูผู้ก่อการกว่า 80 ชีวิต ในการเติมเชื้อไฟความเป็นครู โดยโครงการตระหนักว่า ครูจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับศิษย์และสอนอย่างมีความสุขได้ หากครูยังต้องแบกรับความทุกข์และความกังวลภายในใจ ดังนั้นกระบวนการสำคัญ คือ การให้ครูได้ทำงานกับตัวเองมากขึ้น ได้เปล่งเสียงจากภายในจิตใจของตัวเองมากขึ้น และได้เยียวยาภายในจิตใจของตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งร่วมกัน ซึ่งเมื่อครูตระหนักถึงความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณความเป็นครูของตัวเอง รับรู้และเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคม ครูจะสามารถนำความเข้าใจนี้ไปมอบความรักให้แก่ศิษย์ รับฟังอย่างลึกซึ้ง รับรู้ตัวตนมากกว่าการวิเคราะห์และตัดสินด้วยความคุ้นชิน ทำให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกัน และเกิดเป็นพื้นที่ปลอดภัยของทั้งครูและศิษย์ ที่พร้อมแก่การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทุกคนกล้าที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที่ร่วมกัน

            เมื่อจิตวิญญาณความเป็นครูของแต่ละท่านลุกโชนอย่างมีความสุข ก่อการครูจึงขยายการทำงานสู่การชวนกันกลับมาทบทวนแก่น “การเกิดขึ้นของการเรียนรู้” เพื่อร่วมกันวิจัยค้นหาว่า ศิษย์จะเกิดการเรียนรู้เมื่อไหร่ จะเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มใจในตอนไหน และจะเกิดการเรียนรู้ที่มีความสุขและสามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงได้อย่างไร โดยไม่ยึดติดกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง เพื่อให้ครู “เป็นกระบวนกร” ที่สามารถสร้างการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Authentic learning) เหมาะสมแก่ความต้องการของผู้เรียน และมุ่งหวังสู่การสร้างผลลัพธ์ในระยะยาว (Outcome) ให้เกิดคนที่มีความรักและความเข้าใจแก่สรรพสิ่งรอบตัว คนที่มีความสุขจากการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคนที่รู้ว่าจะนำความรู้ความสามารถที่มีไปสร้างความสุขร่วมให้แก่สังคมได้อย่างไร                เพื่อขยายผลการสร้างคานงัดเพื่อปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในวงกว้าง นอกจากการขยายผลจากเครือข่าย (Node) รุ่นที่ 1 แล้ว โครงการจึงเปิดรับสมัคร “ครูผู้มีความพร้อมและมีใจที่จะก่อการรุ่น 2” เพื่อฉายแสงแห่งความหวังนี้ไปสู่พื้นที่ที่ยังมืดมิดต่อไป โดยรุ่น 2 นี้ โครงการมุ่งเน้นไปที่ครูแกนนำทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ผู้สนใจและมีความมุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Authentic learning) ผ่านนานากระบวนการทั้ง ครูคือมนุษย์, ครูคือกระบวนกร, STEM, เกม, การแสดง และหลักจิตวิทยา ฯลฯ เพื่อสร้างชั้นเรียนที่มีความหมายและมีชีวิตชีวา รวมถึงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) โดยเปิดรับจำนวน 100 คน ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครได้ที่ Facebook : ก่อการครู  
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ม.ค. 62 16:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 416 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 416 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง