คาสิโอหนุนสร้างเด็กไทย เก่งคณิตศาสตร์

ลบ แก้ไข
คาสิโอหนุนสร้างเด็กไทย เก่งคณิตศาสตร์


โลกยุคดิจิทัล ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาตามแผนการศึกษาแห่งชาติในการให้ความสำคัญกับการสร้างแนวทางการเรียนรู้เชิงรุก ที่มุ่งให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ทั้งต่อครูผู้สอนและนักเรียน โดยมีเทคโนโลยี มาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา

การจัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์” หรือ “Casio Math Competition 2018” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกในช่วงปลายปีที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิครูของแผ่นดิน นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กไทยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์ให้เกิดประสิทธิผลทัดเทียมนานาประเทศนายโคจิ ชินโจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่บริษัท คาสิโอ ในแต่ละประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและยึดปฏิบัติมาโดยตลอด ด้วยการส่งต่อความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของคาสิโอ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาในมิติต่าง ๆ  สำหรับประเทศไทย เราได้เริ่มต้นทำงานร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน ในการจัดหลักสูตรอบรมครูจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมกว่า 700 ท่าน เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ในปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชำนาญของคุณครูในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ และสามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องมาถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ 

“นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้คุณครูสามารถพัฒนา หรือสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีความน่าสนใจ ทำให้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นผ่านการใช้งานเทคโนโลยี ตัวเด็ก ๆ เอง ก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และนำมาพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการเรียนของตนให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งกว่าเดิม”

ด้านนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 และประธานในพิธีการจัดการเข่งขันครั้งนี้ ได้กล่าวว่า “ปัจจุบัน ประเทศชั้นนำทางการศึกษาหลายแห่ง เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ได้บรรจุเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แล้ว ทำให้เราต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยก้าวไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

                “ปัจจุบัน การศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญ ในฐานะหนึ่งในสาขาวิชาที่มีบทบาทสูงต่อการพัฒนาชาติ เห็นได้จากแนวทางการปรับหลักสูตรแกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ และเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จัดเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเรียนรู้” ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน กล่าว                การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ “Casio Math Competition 2018” มุ่งหมายให้เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเข้าใจวิธีคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสนต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นักเรียนมัธยมต้น 70 คน และมัธยมปลาย 78 คน จากโรงเรียน 43 แห่ง ในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหานคร จัดแบ่งเป็นทีม ๆ ละ 2 คน การจัดสอบแบ่งเป็นสองรอบ คือ ข้อสอบแบบมีคำตอบให้เลือกในรอบแรก และแบบเติมคำในรอบที่สอง เพื่อให้ได้ทีมผู้ชนะในระดับมัธยมต้นและปลาย โดยเด็ก ๆ ที่แข่งขันจะได้รับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ เอฟเอ็กซ์-991 อีเอ็กซ์ คลาสวิซ (Casio FX-991 EX Classwiz) เป็นตัวช่วยในการทดสอบ

                โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมน้องพงศกร ศรีมุงคุณ และอลิยาสุ อาแว จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้ ช่วยให้ผมเข้าใจฟังก์ชันการใช้งานเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น ทำให้ทำข้อสอบได้ไวขึ้น โดยเฉพาะโจทย์ที่ต้องคำนวนเลขที่ยากหรือซับซ้อนมาก ๆ” ขณะที่ครูผู้สอน อาจารย์ภัสรา ทองเกิด มองว่า “ กิจกรรมครั้งนี้ ช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะการคิดคำนวณด้วยมือก่อน และมีเครื่องคิดเลขมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำ และยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนคณิตศาสตร์กับเพื่อน ๆ จากโรงเรียนอื่น ๆ อีกด้วย“                ไม่ต่างจากน้อง ๆ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น้องวีรพันธุ์ วีรวัฒน์ไกวัล และศุภณัฐ จำปาเหล็ก กล่าวว่า “เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ช่วยให้เรามั่นใจในคำตอบที่ได้รับ และในเวลาที่รวดเร็วจริง แต่เราก็ต้องมีความเข้าใจและกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์อย่างถูกต้องด้วย ไม่เช่นนั้นก็คงไม่สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันการคิดคำนวณด้วยเครื่องที่ถูกต้องได้” ซึ่งอาจารย์ พชร ทองม้วน กล่าวเสริมว่า “เด็ก ๆ เหล่านี้ ได้รับการฝึกซ้อมการตีความโจทย์และการใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จากคุณครูที่เคยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมของคาสิโอมาก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการทั้งต่อตัวครูและนักเรียนเป็นอย่างดี”

เช่นเดียวกับ อาจารย์ สุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์ จากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า หลายครั้งที่เด็ก ๆ สามารถคิดและเลือกใช้วิธีแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง แต่คำตอบกลับผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะโจทย์บางข้อมีตัวเลขเชิงซ้อนที่ยากหรือมากเกินกว่าจะคิดด้วยมือ การมีเครื่องมือที่ไม่ได้ลดทักษะในการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ไขโจทย์ แต่ช่วยลดเวลาในการคิดคำนวณจึงเป็นประโยชน์กับตัวเด็กมาก ก็รู้สึกดีใจและประทับใจที่มีการจัดการแข่งขันนี้ขึ้น  

                “ในอนาคต เรามีแผนที่จะขยายผลโครงการนี้ ไปสู่ครูและนักเรียนในต่างจังหวัดที่ยังขาดแคลนทั้งบุคลากร เทคโนโลยี และอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมทั่วถึงทั้งประเทศ ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาสังคมหรือธุรกิจที่มีจิตอาสา ดังเช่นบริษัท คาสิโอฯ ที่ให้การอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี”  ดร. ธนารัชต์ กล่าวปิดท้าย

                ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ที่ประสงค์ให้คนไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อการดำรงชีวิตที่มีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ม.ค. 62 11:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 311 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 311 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement