ม.มหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

ลบ แก้ไข
ม.มหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
“พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

 
              ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2562 โดยมี นายมงคล อันปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง และรองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  ร่วมในพิธีเปิด ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจาก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ” ขึ้น ณ เมือง Ramser ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาเป็นรู้จักในนามอนุสัญญาแรมซาร์รองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สายจันทา กล่าวว่า ในปีนี้ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อร่วมรำลึกถึงวันดังกล่าวเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้าง ให้ประชาชนและเยาวชน มีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าริมแม่น้ำลดลง สารพิษตกค้างในแหล่งน้ำและนาข้าว และอีกหลายปัญหาที่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมในวันนี้มีหลายกิจกรรม เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามคำขวัญของการจัดงานปีนี้ที่ว่า“พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” เช่น นิทรรศการโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันนักเรียน อาทิ  การแข่งขันทอเสื่อแบบดั้งเดิม การแข่งขันจับปลามาราธอน การแข่งขันจับหมู การแข่งขันถอนกล้าและปักดำนา กิจกรรมการเรียนรู้ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมนิทรรศการย้อมสี จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานการจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านนายมงคล อันปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ในเขตตำบลเกิ้ง เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่านครอบคลุมพื้นที่หลายหมู่บ้าน ชุมชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ ตลอดจนมีพื้นที่ที่จะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพที่จะส่งเสริมให้ตำบลพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ซึ่งจากการร่วมจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวในวันนี้ ทำให้ชาวตำบลเกิ้งได้รับโอกาสที่ดี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนเกิดความสมัครสมานสามัคคีเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในอนาคต
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ก.พ. 62 14:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 217 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 217 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement