มศว.ส่งเสริมศิลปศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษ ตามแนวคิด “ครูอารี สุทธิพันธุ์”

ลบ แก้ไข
มศว.ส่งเสริมศิลปศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษ
ตามแนวคิด “ครูอารี สุทธิพันธุ์”

 
          “ศิลปะ” ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศาสตร์แขนงหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานวาดเขียน หรือปฏิมากรรมเท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาจิตวิญญาณ ความคิด และรสนิยมของผู้คน ให้นำไปสู่พัฒนาการทางจิตใจให้บุคคลมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของ ศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ.2555 ผู้บุกเบิกริเริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาเอกศิลปศึกษา วิทยาลัยวิชาการประสานมิตร หรือปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กด้วยศิลปะ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยสร้างเยาวชนให้เติบโตไปเป็นผู้สร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ของชาติต่อไป          ยังมีเยาวชนอีกกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการ คือกลุ่มเด็กพิเศษหรือออทิสติก ที่มีความต้องการการดูแล และส่งเสริมด้านต่าง ๆ เป็นพิเศษมากกว่าเด็กทั่วไป ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือทักษะเฉพาะของเด็กแต่ละคน เด็กกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องได้รับโอกาสและพื้นที่ในการแสดงความสามารถที่เขามีอยู่ในตัว และต้องการการยอมรับ รวมทั้งความเข้าใจ เช่นเดียวกับ น้องเกมส์ เด็กพิเศษจากมูลนิธิออทิสติกไทย ที่มีความสนใจด้านศิลปะและได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อประกวดในหัวข้อ “คุณครูของฉัน” หนึ่งในกิจกรรมทางศิลปศึกษาภายใต้โครงการวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์ จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อาคารนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี   โดยน้องเกมส์เปิดเผยว่า “สิ่งที่ได้รับจากการเรียนศิลปะ คือการมีโอกาสได้คิดนอกกรอบ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักการหรือเหตุผลใดมากำหนดว่าต้องวาดอย่างไร เลือกสีอะไรถึงจะถูกต้อง แต่งานศิลปะควรถูกถ่ายทอดไปตามเจตนาที่เราต้องการจะสื่อความหมายออกมา” จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของน้องเกมส์ สอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์พิเศษอารี กล่าวคือการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงสุนทรียะมากกว่าการพัฒนาเชิงช่างฝีมือ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรรหาวิธีคิด วิธีทำแบบใหม่ โดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ ที่มักถูกกำหนดด้วยหลักการซึ่งอาจไม่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

          น้องเกมส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เขาและเพื่อน ๆ ได้มีโอกาสออกมาเผชิญโลกภายนอก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มีความสามารถทางศิลปะ และได้เปลี่ยนบรรยากาศ ซึ่งช่วยตนในเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

          สำหรับศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ คือคุณครูศิลปะอีกท่านหนึ่งของแวดวงศิลปะไทยที่มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่วงการศิลปศึกษาและศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนากระบวนการทางความคิดของครูศิลปะในสังคม ซึ่งปรากฏผลลัพธ์ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมยาวนาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดโครงการวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์ ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติต่อศาสตราจารย์พิเศษอารีย์ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเติมเต็มองค์ความรู้ทางศิลปกรรมแก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิตในระดับปริญญาตรี นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ได้กลับมารับความรู้ใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งกิจกรรมทางศิลปศึกษาที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็กพิเศษ ให้เป็นเยาวชนที่มีความสามารถ และมีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการพัฒนาสังคมต่อไป สอดคล้องกับหลักปรัชญาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ว่า “ศิลปกรรมสรรค์สร้างปัญญา ปัญญาสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต”
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ก.พ. 62 13:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 320 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 320 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement